Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 06.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 21.12.2005r./ w zakresie obowiązku weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymywanych fakturach za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik jest beneficjentem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Odbiorcami projektu są studenci, którzy wyrazili chęć odbycia praktyk zawodowych w kancelariach: adwokackich, radcowskich, notarialnych, w celu zapoznania się ze specyfiką przyszłego zawodu. Za świadczone usługi kancelarie wystawiają faktury VAT, w większości ze stawką podatku VAT w wysokości 22%. Część kancelarii wystawia faktury VAT ze stawką podatku w wysokości 7% -traktując wykonane usługi jako usługę edukacyjną (PKWiU 80.42).

Pytanie Strony: Czy jesteśmy obowiązani jako odbiorca faktury VAT do weryfikacji stawki podatku VAT zastosowanej przez wystawcę faktury VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy nie ma on obowiązku weryfikacji stawki podatku VAT umieszczonej na otrzymywanych fakturach VAT .

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzająca w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Mając na uwadze § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury VAT oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 8 cytowanego rozporządzenia, podatnicy ci są obowiązani do podania na fakturze stawki podatku. W przypadku świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22%, na fakturze powinien zostać umieszczony symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Mając na uwadze § 18 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru i usługi, z wyjątkiem pomyłek określonych w § 9 ust. 1 pkt. 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Z uwagi na fakt, iż stawka podatku została umieszczona przez ustawodawcę w § 9 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia, Strona nie posiada uprawnienia do skorygowania stawki podatku VAT poprzez wystawienie noty korygującej.

Reasumując, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż to na wystawcy faktury ciąży obowiązek podania prawidłowej stawki podatku VAT na fakturze oraz prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług. Strona jako nabywca faktury nie jest obowiązana do weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymanych fakturach. Może jedynie zwrócić się z prośbą do wystawcy o sprawdzenie jej poprawności, w przypadku wątpliwości. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, rozliczanie podatku od towarów i usług, stawki podatku, weryfikacja, weryfikacja danych
Data aktualizacji: 13/01/2013 12:00:01

Możliwość odliczenia przez szpital, podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania dodatkowych usług inżynier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina jako osoba prawna i Urząd Miejski jako gminna jednostka organizacyjna muszą posi...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2005 r. nr Fn.3360 2 05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury, czy też powinna skorygować podatek należny?Czy podwykonawca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na wykonawcę generalnego ?Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?Prawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFDotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług przy dostawie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w J
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.