Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jako następca prawny po zmarłym ojcu, mam prawo do księgowania w koszty uzyskania przychodów faktur, do których wystawiam noty korygujące ?

Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu 18.04.2007 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

p o s t a n o w i ł

uznać, za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko dot. zaliczenia, przez następcę prawnego, do kosztów uzyskania przychodów otrzymanych faktur, do których wystawiane są noty korygujące

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 01.03.2007 r, wystąpił Pan w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, zadając pytanie czy jako następca prawny po zmarłym ojcu, ma prawo do księgowania w koszty uzyskania przychodów faktur, do których wystawia noty korygujące.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że po śmierci ojca kontynuuje Pan działalność gospodarczą - usługi gastronomiczne - na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej z dnia 12 kwietnia 2006 r, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-1 oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług złożonych w Urzędzie Skarbowym. W związku z trwającym postępowaniem spadkowym nie mógł Pan zmienić niektórych umów m.in. z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczących wynajmu lokalu i STOEN-em. W związku z tym w okresie od maja 2006 r. do lutego 2007r. do otrzymanych faktur wystawionych na zmarłego ojca, sporządzane były noty korygujące, które wystawca faktury, potwierdzał podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktur.

Zdaniem Pana, następca prawny ma prawo księgować w koszty uzyskania przychodów faktury wystawione na zmarłego ojca uzupełnione notami korygującymi.

Działając na podstawie art. 14 a, wymienionej na wstępie ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy informuje:

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Według art. 97 § 2 wyżej cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności na ich rachunek.

Cytowany przepis art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stanowi o przejściu praw i obowiązków majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie na spadkobierców. W świetle powyższego kontynuacja działalności gospodarczej ( prowadzonej uprzednio przez ojca- spadkodawcę) przez Pana, wyczerpuje dyspozycję art. 97 §1 i §2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowy od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r, Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza działalność zarobkową:

a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 5-9.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 126 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Aby więc dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi posiadać jednocześnie dwie cechy:

- zostać rzeczywiście poniesiony

- pozostawać w związku (bezpośrednim lub pośrednim) ze źródłem przychodów i zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodu.

Podatnik ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które z punktu widzenia logiki, celowości, obiektywnych przesłanek, stanowią działania ukierunkowane na osiągnięcie realnego przychodu. Wydatki poniesione przez Pana takie jak opłata za energię elektryczną i czynsz za lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza spełniają w/w cechy i stanowią koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie § 12 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 i Nr 224, poz. 2226 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2807) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej fakturami odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisachNa podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić notę korygującą.

Biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone przepisy oraz fakt korzystania z lokalu dla prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej i zakupu usług, należy stwierdzić, że posiadanie faktur wraz z notami korygującymi uprawnia Pana do księgowania ich w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia omawianego zdarzenia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, kontynuacja działalności, koszty uzyskania przychodów, następstwo prawne, nota korygująca, prowadzenie działalności gospodarczej, usługi gastronomiczne
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

W zakresie dopuszczalności wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie określenia konsekwencji w zakresie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę VAt należy zastosować do prac remontowych wykonanych na zlecenie podmiotu pols...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 10.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa...

Zapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, k...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Przyjęcie daty wystawienia faktury jako daty powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Druk wpłaty i polecenie przelewu onlineWnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej fakturyWypłata stypendium dla uczniówNazwa usługi/towaru na fakturze VATKiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczenia usług o charakterze powszechnym, tzw. mediów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.