Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2006 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i postanawia uznać przedstawione stanowisko we wskazanym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.06.2006 r. (uzupełniony w dniu 07.07.2006 r.) wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym informuje Pana o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

W w/w piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej.

Ponadto Pan sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż zaliczka pieniężna uzyskana w zamian za wywiązanie się z zawartego kontraktu stanowi przychód w momencie faktycznego wykonania usługi.

Jednocześnie oświadczył Pan także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie mając na uwadze stan faktyczny przestawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się zgodnie z art. 14 ust. 1c wyżej cytowanej ustawy - dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się między innymi :- pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W związku z powyższym, przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania usługi. Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji danej usługi. Zaliczka, bez względu na jej wartość, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymana przez Pana zaliczka na poczet wykonania usługi stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie faktycznego wykonania usługi i wówczas pobrana zaliczka podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu na to jakiej części ceny usługi dotyczy i czy została udokumentowana fakturą VAT, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zajęte przez Pana stanowisko w tej sprawie jest prawidłowe.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

Ponadto informuje się, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, moment powstania przychodów
Data aktualizacji: 24/12/2012 15:00:01

Termin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysokość stawki podatku VAT od prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży tan...

Zgodnia z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśla...

Urząd Skarbowy Myślibórz 74-300 ul. Felczaka 18

Zasięg terytorialny miasta gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski powiaty myśliborski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 12101015990001272221000000 VAT 59101015990001272222000000 PIT...

Czy mam prawo do wystawienia faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz kontrahenta...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 15, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz...

Czy zamawiający premie ma potraktować to jako usługę wystawiając fakturę VAT z 22% podatkiem?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych z tytułu importu usług należy przeliczać wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury?Biurokracja fakturowa, czyli o podpisach i pieczątkachWystawianie faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłegoDotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoPowiat i Starosta podatnik podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.