Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2006 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i postanawia uznać przedstawione stanowisko we wskazanym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.06.2006 r. (uzupełniony w dniu 07.07.2006 r.) wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym informuje Pana o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

W w/w piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej.

Ponadto Pan sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż zaliczka pieniężna uzyskana w zamian za wywiązanie się z zawartego kontraktu stanowi przychód w momencie faktycznego wykonania usługi.

Jednocześnie oświadczył Pan także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie mając na uwadze stan faktyczny przestawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się zgodnie z art. 14 ust. 1c wyżej cytowanej ustawy - dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się między innymi :- pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W związku z powyższym, przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania usługi. Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji danej usługi. Zaliczka, bez względu na jej wartość, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymana przez Pana zaliczka na poczet wykonania usługi stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie faktycznego wykonania usługi i wówczas pobrana zaliczka podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu na to jakiej części ceny usługi dotyczy i czy została udokumentowana fakturą VAT, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zajęte przez Pana stanowisko w tej sprawie jest prawidłowe.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

Ponadto informuje się, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, moment powstania przychodów
Data aktualizacji: 24/12/2012 15:00:01

Możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiając fakturę w momencie wpływu zaliczki na konto należy opodatkować ją podatkie...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z x

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowa...

Wnioskiem z dnia 25.08.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 29.08.2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawidłowość wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Jak wynika z treści pism...

Drugi Urząd Skarbowy Opole 45-358 ul. Cementowa 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa powiaty opolski województwo opolskie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (grunt + budynki). Możliwość zastosowania 99% rabatuZarządca sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usługJak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiono rachunek zamiast faktury VAT?Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowiaStawka podatku na roboty budowlane dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - rozpoczęto w 2007 r. faktura w 2008 r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.