Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2006 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i postanawia uznać przedstawione stanowisko we wskazanym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.06.2006 r. (uzupełniony w dniu 07.07.2006 r.) wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym informuje Pana o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

W w/w piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej.

Ponadto Pan sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż zaliczka pieniężna uzyskana w zamian za wywiązanie się z zawartego kontraktu stanowi przychód w momencie faktycznego wykonania usługi.

Jednocześnie oświadczył Pan także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie mając na uwadze stan faktyczny przestawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się zgodnie z art. 14 ust. 1c wyżej cytowanej ustawy - dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się między innymi :- pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W związku z powyższym, przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania usługi. Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji danej usługi. Zaliczka, bez względu na jej wartość, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymana przez Pana zaliczka na poczet wykonania usługi stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie faktycznego wykonania usługi i wówczas pobrana zaliczka podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu na to jakiej części ceny usługi dotyczy i czy została udokumentowana fakturą VAT, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zajęte przez Pana stanowisko w tej sprawie jest prawidłowe.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

Ponadto informuje się, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, moment powstania przychodów
Data aktualizacji: 24/12/2012 15:00:01

Pytanie dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu nau...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 15.03.2007r.), uzupełniony pismem z...

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy za usługi szkoleniowe można zastosować zwolnienie od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone pr...

Na podstawie art. 14 b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokumentując otrzymywane od producentów i dystrybutorów premie fakturami VAT?Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanychCzy podatnik ma obowiązek wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej i umieszczać go na fakturach wystawianych dla nabywcy angielskiego?W jakiej wysokości stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług przez kafejkę internetową?Czy w oparciu o posiadane wydruki z komputera, Wnioskodawca może dokonywane zakupy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.