Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów

W dniu 10 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxo wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym, polegającej na określeniu, czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan xxxxxprowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na sprzedaży artykułów metalowych oraz narzędzi pneumatycznych, których jest jedynym dystrybutorem w Polsce. W związku z tym odbywane są podróże służbowe w celu prezentacji sprzedawanego sprzętu. Są to podróże kilkudniowe, podczas których, Przedsiębiorca korzysta z odpłatnych noclegów. Według Wnioskodawcy zapłacone faktury dotyczące noclegów są kosztem uzyskania przychodów.

Pismem z dnia 21.05.2007 r. Pan xxxxxuzupełnił powyższy wniosek. Oświadczył w nim, iż sprzedaż narzędzi pneumatycznych jest prowadzona w sklepie w xxxx przy ul. xxxxx, gdzie jednocześnie mieści się siedziba firmy. Podróże służbowe są odbywane w celu prezentacji sprzętu, ale działalnością podstawową jest ich sprzedaż w sklepie.

Ustosunkowując się do powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem, kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Z powyższego wynika, iż: a) aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem, b) nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku spełniającego co prawda ww. warunek, lecz wskazanego przez ustawodawcę w art. 23 ustawy jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego.

Wyżej wymieniony przepis adresowany jest do osób odbywających podróż służbową. Żadne przepisy prawa nie określają definicji podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W związku z powyższym organy podatkowe odnoszą się do pojęcia podróży służbowej pracowników zdefiniowanego w przepisach art. 775 § 1 Kodeksu pracy, jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany Przedsiębiorca przemieszcza się w celu prezentacji towaru służącej jego sprzedaży, to jego podróż jest podróżą służbową, w trakcie której może ponosić wydatki na podstawie faktur VAT na nabycie usług noclegowych.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości będą prawidłowo udokumentowane koszty noclegu, poniesione przez właściciela firmy, w związku z dokonywaniem prezentacji narzędzi pneumatycznych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, a jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, bądź zmiany przepisów prawa.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 i art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik, podróż służbowa delegacja
Data aktualizacji: 18/01/2013 00:00:01

Podatnik sprzedaje towary na aukcjach internetowych. W którym momencie powstaje przychód z...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007 r...

Procedura gwarantująca zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elekt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktu...

Na podstawie art. 14a 1, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 07.04.2006r. (data...

Ranking biur księgowych w Będzinie

W Będzinie jest kilkanaście firm, które działają jako biura rachunkowe śląskie. Oferują one zazwyczaj podobny zakres usług, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencję czasu pracy, wynagrodzenia, sprawy związane z urzędami, rejestry kasowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów?Opodatkowanie czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktachCzy może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu za 2005r. poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci internet?Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiejCzy otrzymywane rachunki i koszty umów cywilno-prawnych zawarte z roznosicielami ulotek, Wnioskodawca możne refakturować poprzez notę księgową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.