Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05 lipca 2006. (data wpływu do tut. organu podatkowego 06.7.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 19.07.2006r. ( data wpływu 20.07.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zasądzonej opłaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik jest samodzielną jednostką gospodarczą, jednak z racji, że nie posiada własnej osobowości prawnej w kierowanych do rozpoznania Sądom sprawach powodem jest Gmina.

Wyrokiem z dnia 20.04.2006r. Sąd Rejonowy w Wejherowie zasądził od pozwanych kwotę 120zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Na podstawie tegoż wyroku Radca Prawny reprezentująca w sprawie Podatnika wystawił na jego rzecz w dniu 26.06.2006r. fakturę VAT na kwotę 120zł tytułem zastępstwa procesowego. Do kwoty tej został doliczony podatek od towarów i usług w stawce 22% w wysokości 26, 40zł. W związku z powyższym Podatnik zapytuje czy wystawiona przez Radcę Prawnego faktura jest legalna i czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy kwota zasądzona przez Sąd tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego jest kwotą brutto, a więc zawiera już w sobie podatek VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny tut. organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnoszącego zapytanie jest prawidłowe.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 3 ust. l ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, póz. 1050 - ze zmianami), cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Z analizy powyższych przepisów wynika, iż zasądzona przez Sąd kwota 120zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego jest należnością jaką ma zapłacić klient, a podstawę opodatkowania ustala się poprzez odjęcie od ceny brutto kwoty podatku VAT. Oznacza, to że kwota pobranej opłaty jest kwotą brutto (tzn. z podatkiem od towarów i usług), bez względu na sposób w jaki ją skalkulowana.

Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 85 pkt 1 ustawy o VAT określił, iż podatek należny w przypadku świadczenia usług może być obliczony jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18, 03% dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%.

Ponadto tut. organ podatkowy wskazuje, iż zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktury wystawiają zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni. Radca Prawny jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z czym miała prawo wystawić fakturę za wykonaną usługę. Zatem przedmiotowy dokument (faktura VAT) jest legalny, lecz jak wskazano powyżej kwoty w nim wykazane są nieprawidłowe.

W związku z tym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku postanowił jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: cena, faktura, koszty zastępstwa procesowego
Data aktualizacji: 03/01/2013 09:00:01

Czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkow?

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o...

Czy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Sk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie faktury w dewizach na kwocie VAT są kosztem lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?Urząd Skarbowy Wschowa 67-400 ul. Zielony Rynek 7Różny widok na ekranie faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia wymogu integralności treści fakturyJaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w obozie?Rozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należny
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.