Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy kwotę za czesne udokumentowane fakturą ze szkoły mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 9 września 2008 r.) uzupełnionym w dniu 23 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 18 września 2008 r. ILPB1/415-708/08-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 22 września 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 23 września 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie techniki dentystycznej od początku lat 90-tych. W tym roku syn Wnioskodawczyni w wieku 25 lat stwierdził, że chciałby kontynuować tradycję zawodu Wnioskodawczyni. W związku z tym Wnioskodawczyni zatrudniła go od 15 czerwca 2008 r. na #189; etatu.

Od września 2008 r. syn Wnioskodawczyni rozpoczął naukę w Policealnym Studium Zawodowym na wydziale Techniki Dentystycznej. Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli, co tydzień. Jako pracodawca Wnioskodawczyni chciałaby mu sfinansować naukę w tej szkole, gdzie czesne miesięczne wynosi ok. 600 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwotę za czesne - udokumentowane fakturą ze szkoły można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest to dla Niej duży miesięczny wydatek, bo oprócz czesnego za naukę dochodzą cotygodniowe koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Wnioskodawczyni chciałaby, aby syn pracował razem z Nią, gdyż liczy na rozwój swojej działalności, na zwiększenie dochodów i rozszerzenie działalności o poznane przez niego nowe technologie.

Wnioskodawczyni uważa, że skoro jest pracodawcą syna, to powinna mieć możliwość sfinansowania jego nauki.

Wnioskodawczyni nadmienia, że syn od kilku lat już z Nią nie mieszka i ma swoją rodzinę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216 ze zm.), przepisy rozporządzenia stosuje się do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Stosownie do treści § 3 ww. rozporządzenia kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami".

W myśl z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawczyni, która wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany.Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, do których zalicza się wydatki na kształcenie w Policealnym Studium Zawodowym, nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do obciążenia ich wartością kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest by wydatek mógł przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła oraz by był prawidłowo udokumentowany.

Celowość ponoszenia tego rodzaju kosztów przez przedsiębiorcę jest uzasadniona wynikającym z przepisów prawa pracy nakazem ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zakres wiedzy, jaki pracownicy mogą zdobywać na koszt pracodawcy w ramach wyżej wymienionego obowiązku podnoszenia kwalifikacji nie jest jednak nieograniczony. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych - aby mogły stanowić koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy - muszą mieć ścisły związek z zakresem obowiązków pracownika wynikającym ze stosunku pracy oraz charakterem działalności pracodawcy.

Koszty ponoszone przez Wnioskodawczynię należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, ale jednocześnie nie jest niezbędne odnoszenie ich do konkretnego przychodu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki dotyczą sfinansowania czesnego w Policealnym Studium Zawodowym zatrudnionego pracownika. Kierunek sfinansowanej przez Wnioskodawczynię nauki na wydziale Techniki Dentystycznej ściśle wiąże się z zakresem wykonywanych przez pracownika czynności w ramach stosunku pracy, a także z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą w zakresie techniki dentystycznej.

Policealne Studium Zawodowe ma na celu przygotowanie pracownika do poznania nowej technologii i właściwego wykonywania zawodu pod Wnioskodawczyni nadzorem, co w konsekwencji wiąże się z możliwością zwiększenia przychodów, poprzez rozwój i poszerzenie działalności.

Przyjąć zatem należy, iż spełniona zostaje dyspozycja generalna dotycząca kosztów uzyskania przychodów wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. przedmiotowy wydatek poniesiony został w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, może więc zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czesne, dokształcanie, działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, nauka zawodu, opłata za studia
Data aktualizacji: 19/01/2013 00:00:01

Rozliczenie podatku akcyzowego z tytułu refakturowania energii elektrycznej (nabytej z pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe w Wałbrzychu wybierz godne zaufania

W Wałbrzychu funkcjonuje wiele biur rachunkowych, które świadczą usługi księgowe Wałbrzych. Ich oferta, choć na pierwszy rzut oka wydaje się identyczna, to jednak niesie za sobą pewne różnicowanie. Są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w potoku...

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy finansowane przez PFRON podlegają od...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 17.01 2007...

Opodatkowanie premii pieniężnych (wypłacanych kontrahentom i otrzymanych od dostawców) i s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk 80-749 ul. Żytnia 4/6Czy właściwym dokumentem jest nota księgowa czy faktura VAT i jaka powinna być stawka podatku VAT, tj. czy zwolniona czy 22% od warności bruttoPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego bez homologacjiPrawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowejRefakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.