Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury wystawionej na inny skład osobowy spółki cywilnej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007r. (data wpływu 16 kwietnia 2007r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w indywidualnej sprawie strony, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do dnia 30 listopada 2006r. w ramach spółki cywilnej XYZ działalność gospodarczą prowadzili A i B. Od 1 grudnia 2006r. do spółki przystąpili C i D. Z dniem 31 grudnia 2006r. ze spółki wystąpił B. Działalność gospodarcza prowadzona jest w wynajmowanym lokalu. Z tytułu najmu spółka otrzymuje faktury, na których jako nabywca usługi wymieniony jest: B i A Firma XYZ s.c. - z adresem i numerem identyfikacji podatkowej spółki cywilnej.

W związku z tym strona pyta czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury nabycia usługi najmu i związanych z nim dostaw tzw. mediów.

W opinii strony - ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wyżej wymienionych faktur.

Odnosząc się do zaprezentowanego przez stronę stanowiska tutejszy Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z przepisem art.106 ust.1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Ponadto stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać :

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a wyżej wymienionej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż możliwość skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisami wykonawczymi zawartymi między innymi w cytowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r.

Braki lub błędy w samej nazwie sprzedającego lub nabywcy należy uznać za wadliwość mniejszej wagi, pod warunkiem, że na podstawie innych danych (na przykład NIP lub adres) można ustalić sprzedawcę i nabywcę towaru lub usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na otrzymywanych fakturach nabycia usługi najmu i związanych z nią dostaw tzw. mediów - widnieje prawidłowo określona nazwa spółki, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu. Z powyższego wynika zatem, że spełnione zostały wyżej wymienione warunki umożliwiające skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja - zgodnie z art. 14b § 1 - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast - zgodnie z art. 14b § 2 - organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, treść faktury
Data aktualizacji: 19/10/2013 00:00:01

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UE

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania faktur VAT przez dealerów, naprawiających samochody uszkodzone w tra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatek na zakup wideo-domofonu udokumentowany fakturą VAT może byc odliczony w ramach...

W dniu 10.10.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek Pana, który uzupełniono dnia 18.10.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 r.Z...

Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy do proporcji z art. 90 ustawy o VAT wlicza się czynności niepodlegające opodatkowaniu (niepodlegające ustawie o VAT)?Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotrzymanej drogą elektronicznąOpodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunkuCzy zwrócone przez Biuro Rachunkowe odsetki stanowią przychód?Wystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce paragonu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.