Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury wystawionej na inny skład osobowy spółki cywilnej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007r. (data wpływu 16 kwietnia 2007r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w indywidualnej sprawie strony, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do dnia 30 listopada 2006r. w ramach spółki cywilnej XYZ działalność gospodarczą prowadzili A i B. Od 1 grudnia 2006r. do spółki przystąpili C i D. Z dniem 31 grudnia 2006r. ze spółki wystąpił B. Działalność gospodarcza prowadzona jest w wynajmowanym lokalu. Z tytułu najmu spółka otrzymuje faktury, na których jako nabywca usługi wymieniony jest: B i A Firma XYZ s.c. - z adresem i numerem identyfikacji podatkowej spółki cywilnej.

W związku z tym strona pyta czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury nabycia usługi najmu i związanych z nim dostaw tzw. mediów.

W opinii strony - ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wyżej wymienionych faktur.

Odnosząc się do zaprezentowanego przez stronę stanowiska tutejszy Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z przepisem art.106 ust.1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Ponadto stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać :

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a wyżej wymienionej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż możliwość skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisami wykonawczymi zawartymi między innymi w cytowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r.

Braki lub błędy w samej nazwie sprzedającego lub nabywcy należy uznać za wadliwość mniejszej wagi, pod warunkiem, że na podstawie innych danych (na przykład NIP lub adres) można ustalić sprzedawcę i nabywcę towaru lub usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na otrzymywanych fakturach nabycia usługi najmu i związanych z nią dostaw tzw. mediów - widnieje prawidłowo określona nazwa spółki, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu. Z powyższego wynika zatem, że spełnione zostały wyżej wymienione warunki umożliwiające skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja - zgodnie z art. 14b § 1 - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast - zgodnie z art. 14b § 2 - organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, treść faktury
Data aktualizacji: 19/10/2013 00:00:01

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w fakturach dokumentujących i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realiza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 92

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 69101012123187302221000000 VAT 19101012123187302222000000 PIT 66101012123187302223000000 budżetowe pozostałe...

Urząd Skarbowy Złotoryja 59-500 ul. Rynek 42

Zasięg terytorialny miasta Wojcieszów, Złotoryja gminy Pielgrzymka, Swierzawa, Zagrodno, Złotoryja powiaty złotoryjski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 19101016740021182221000000 VAT 66101016740021182222000000 PIT...

Prawidłowa dokumentacja dostawy z art. 13 ust. 3 i powstanie obowiązku podatkowego takiej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku VAT?Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycjiPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowegoPrzysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów z bezzwrotnej pożyczkiPodatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku naliczonego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.