Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka Brytania

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

- stwierdza że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2007 r.) Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii miejsca świadczenia dla usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar rozpocząć świadczenie usług na rzecz podmiotu będącego podatnikiem, mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:- komputerowe zaprojektowanie i opracowywanie grafiki w formacie cyfrowym (SWF (flash), JPG, bitmapa) wraz z udzielaniem licencji na korzystanie z grafiki/z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do grafiki, - komputerowe zaprojektowanie wraz z pracami programistycznymi obejmujące przygotowanie animacji komputerowej z udzieleniem licencji na korzystanie z animacji/z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do animacji, - komputerowe zaprojektowanie wraz z pracami programistycznymi obejmujące stworzenie oprogramowania - odtwarzacza animacji wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie/ z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania.

Spółka zwraca się z zapytaniem, czy należy uznać, iż miejscem świadczenia powyższych usług jest siedziba podmiotu w Wielkiej Brytanii, a tym samym stosując § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług faktura obejmująca powyższe usługi, wystawiona dla takiego podmiotu w pozycji dotyczącej stawki, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, zawierać powinna adnotację "podatek rozlicza nabywca".

Spółka przedstawia własne stanowisko w sprawie i uważa, że usługi opisane w powyższym stanie faktycznym należy uznać za usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, uznając tym samym, że miejscem świadczenia powyższych usług jest siedziba podmiotu w Wielkiej Brytanii. Natomiast na fakturze dokumentującej usługi w pozycji dotyczącej stawki, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem należy wpisać adnotację "podatek rozlicza nabywca", na podstawie § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przez odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającycm z mocy prawa.

W przypadku świadczenia usług zasadą jest, że miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28 (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków. I tak w myśl art. 27 ust. 3 w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:1)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działaności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku baraku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Powyższy przepis - zgodnie z art. 27 ust. 4 - stosuje się między innymi do usług:- sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługi niematerialne wymienione w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika z państwa Wspólnoty Europejskiej wobec czego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie ich nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia dzialalności, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności stały adres lub miejsce zamieszkania.

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W myśl ust. 2 tego artykułu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w regulacji zawartej w § 8 do § 28 ustawodawca określił szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. W myśl § 27 ust. 1 przepisy cytowanego wyżej rozporządzenia § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Ustęp 2 § 27 stanowi o tym, iż faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Natomiast zgodnie z ust. 3 faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi - ust. 4 § 27 rozporządzenia.

Reasumując Spółka świadcząc usługi sprzedaży licencji dotyczących oprogramowania komputerowego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tych programów na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii prawidłowo określiła miejsce świadczenia tych usług oraz prawidłowo rozlicza dokonywane czynności wystawiając faktury zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art.14b § 1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: licencja, miejsce świadczenia, prawa autorskie, treść faktury
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Przeliczanie na złote kwot wykazanych na fakturach VAT - zaliczkowej i końcowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż licencji na oprogramowanie za pośrednictwem sklep...

W związku z otrzymanym dnia 27.11.2003 r. Pana pisemnym zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p.926 ze zm.) informuje o zakresie...

Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami nabytymi w celu windykacji lub ich dalszej odsprzedaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów otrzymane faktury dotyczące wymieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Gorlice 38-300 ul. Bardiowska 9

Zasięg terytorialny miasta Gorlice gminy Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie powiaty gorlicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 80101012700044282221000000 VAT 30101012700044282222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biura rachunkowe GdańskCzy usługi produkcji filmowej realizowane na rzecz kontrahentów zagranicznych należy opodatkować w Polsce?Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane dla kontrahenta z Niemiec?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania części zapłaty za wykonaną usługę budowlano-montażową?Czy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwolnienia z VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.