Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy mogę dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji jako podatnik VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4, art. 216 do 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 20.06.2006 r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od środka trwałego nabytego przed dniem rejestracji do podatku VAT stwierdza, iż przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 20.06.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, iż wnioskodawca dokonał rejestracji do podatku od towarów i usług w dniu 15.07.2005 r. Fakturę na zakup samochodu ciężarowego otrzymał w dniu 13.07.2005 r. Podatnik pyta czy może dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu samochodu ciężarowego otrzymanej przed dniem rejestracji do podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, ponieważ dokonał rejestracji w miesiącu lipcu 2005 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w świetle art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności, o której mowa w art. 5 ustawy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (.). Naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 4 cyt. ustawy, rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" (.).

Według art. 88 ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art 96 (.)

Dnia 5 stycznia 2006 r. WSA w Olsztynie (sygn. Akt I SA/01 445/05) wydał orzeczenie w sprawie podatnika, który dokonał zakupów w listopadzie 2004 r. a zarejestrował się jako podatnik VAT dopiero 27 grudnia 2004 r., czyli w terminie złożenia deklaracji VAT-7 za listopad 2004r. Sąd uznał, iż podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów poczynionych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego, gdyż wystarczającym jest, że dokona rejestracji w dniu złożenia deklaracji za ten okres. Istotny jest bowiem fakt, że zgłoszenie rejestracyjne dokonane zostało w dniu, w którym upływał termin do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiły zdarzenia uprawniające podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT. Sąd wskazał także, iż wyroki np. WSA w Warszawie z dnia 25.01.2005r. (sygn. akt IIISA/Wa 2244/04) i NSA w Gdańsku z dnia 02.06.1999r. (sygn. Akt ISA/Gd 1117/97) potwierdzają to stanowisko. Warto podkreślić, że także ETS w wydawanych orzeczeniach prezentuje zgodne z powyższym stanowisko powołujące się na przepisy VI Dyrektywy, której naczelną zasadą jest to, iż podatek VAT powinien być neutralny dla podatnika".

W świetle powołanego wyżej wyroku WSA z 5 stycznia 2006 r. z treści art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika, w jakim momencie podatnik musi uzyskać status podatnika czynnego VAT, by móc skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego. Według sądu status podatnika czynnego VAT (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia, nie musi natomiast istnieć na dzień, w którym miały miejsce czynności opodatkowane, z których wynika podatek podlegający odliczeniu. W związku z faktem, iż Podatnik otrzymał fakturę i zarejestrował się w okresie dokonywania rozliczenia tj. w miesiącu lipcu, więc ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu wystawionej przed dniem dokonania rejestracji a otrzymanej po dniu rejestracji.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 05/01/2013 03:00:01

Dot. wystawienia faktury za dzierżawę

Na podstawie: ż art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjo...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas...

Czy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w p...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

CZY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY WYNIKAJĄCY Z FAKT...

Pismem w dniu 15.05.2006r., Pan . zam. . zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność...

Jak należy prawidłowo dokumentować zakup płodów rolnych od rolnika nie będącego podatnikie...

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. (data wpływu) będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przy wnoszeniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowejCzy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?Data dostawy/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 rokuCzy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?Termin wystawienia faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.