Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy momentem uznania za przychody podatkowe jest moment wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną?

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców i zabudów wywrotczych kontrahentom z Polski. Firma kupuje naczepy od dostawcy z Niemiec.W ramach umowy dealerskiej wykonujemy m.in. na zlecenie tejże firmy naprawy gwarancyjne tych urządzeń i obciążamy kosztami tych napraw bezpośrednio tę firmę. Koszty związane z tymi naprawami obejmują: koszt zużytych do naprawy części na podstawie faktur zakupowych od kontrahenta niemieckiego oraz koszt usług naprawczych (demontaż i montaż wadliwych części lub naprawa bez użycia części zamiennych, koszt dojazdów itp.). Usługi napraw świadczy obca firma i obciąża nas na podstawie faktur VAT. Spółka wysyła do dostawcy z Niemiec wniosek o uznanie naprawy, zawierający zestawienie zużytych do naprawy części (z podaniem numerów tych część i numeru faktury zakupowej) i kosztu usługi naprawy. Firma ta uznaje ten wniosek, bądź uznaje go w innych kwotach, albo nie uznaje wykonanych napraw Uznanie to przychodziz miesięcznym albo dłuższym opóźnieniem. Z chwilą uznania kontrahent z Niemiec wystawia notę uznaniową w walucie obcej (euro). W momencie uznania Spółka wystawia fakturę.

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:momentem uznania za przychody podatkowe jest moment wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz 654 z póź. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskaniai dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walutz dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Moment powstania przychodu określony został w art.12 ust. 3a, 3c, 3d w/w ustawy. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art.12 ust.3a w/w ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d (przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, umów o podobnym charakterze i tzw. usług ciągłych), dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło: 1. wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych, lub 2. wykonanie usługi, w tym częściowe wykonanie usługi, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3. otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie ustala szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego związanego z wykonaniem usług gwarancyjnych i nie uzależnia go od uznania naprawy przez gwaranta. Stosownie bowiem do cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu z tytułu usług gwarancyjnych uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostani dzień miesiąca w którym wykonano tę usługę. Podkreślić należy przy tym, że terminy wystawiania faktur regulują odrębne przepisy.

W myśl §Â 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Strona wystawia faktury z tytułu napraw gwarancyjnych w momencie uznania naprawy przez firmęz Niemiec i wystawieniu przez nich noty uznaniowej, które to uznanie przychodziz miesięcznym lub dłuższym opóźnieniem.Zatem w opisanym stanie faktycznym i prawnym datą powstania przychodu z tytułu świadczenia usług gwarancyjnych jest dzień wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura została wystawiona w terminie o którym mowa w §Â 13 ust. 1 w/w rozporządzenia. Natomiast w sytuacji, gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie oraz gdy wystawienie faktury ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu w którym wykonano usługę, wówczas przychód należny powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2 w/w ustawy w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonano usługę.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, naprawa gwarancyjna, wykonanie usługi
Data aktualizacji: 08/12/2011 15:24:27

Dotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringu

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.08.2005r. w sprawie...

Moment i sposób zaliczenia pierwszej i drugiej raty leasingowej, do kosztów uzyskania przy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odloczenie podatku naliczonego z tytułu usług pogwarancyjnych celu ich dalzego refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Audyt

Audyt to forma nadzoru i kontroli zarządczej jako zespół czynności sprawdzających, diagnostycznych i doradczych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pojęcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje ogół działań...

Jak prawidłowo wystawić faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kosztów wynikających z faktur korygujących nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2009 roku?Czy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania jest wyłącznie wartość gruntu, a właściwa dla tej transakcji stawka podatkowa - 7%?Czy opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych za internet stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelnościCzy można wystawiać faktury w walucie euro dla odbiorcy włoskiego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.