Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest anulowanie faktury VAT poprzez wystawienie do niej faktury korygującej?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2006 r.

Jak wynika z wniosku z dnia 28.03.2006 r. Podatnik dokonuje do aptek dostaw towarów wraz z fakturami. Zdarza się czasami, że dostarczany towar nie zostaje odebrany i wówczas wraz z oryginałem faktury wraca do Spółki. Fakt odmowy przyjęcia towaru lub zafakturowanie towaru na niewłaściwego odbiorcę sprawia, że apteka nie przyjmuje faktury oraz nie wyraża zgody na potwierdzenie odbioru wystawionej przez Spółkę w związku z tą sytuacją faktury korygującej.

W przedstawionym stanie faktycznym wystąpiono z zapytaniem czy możliwe jest anulowanie faktury VAT poprzez wystawienie do niej faktury korygującej.

Według Podatnika w przypadku, gdy fakturę wystawiono na niewłaściwy podmiot lub zamawiający odmówił przyjęcia towaru i oryginału faktury, można dokonać "anulowania" faktury poprzez wystawienie korekty faktury. Podatnik dodatkowo wyjaśnia, że w jego przypadku wystawienie faktury korygującej ("zerującej" fakturę pierwotną) jest jedynym sposobem, by niedostarczony do odbiorcy towar wrócił do magazynu pod tym samym numerem serii i podlegał dalszej sprzedaży, bowiem posiadany przez Spółkę program sprzedażowy nie przewiduje możliwości wykonania operacji anulowania faktury bez dokumentu korygującego.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnicy są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Faktura jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży.

W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że po wystawieniu faktury VAT następują zdarzenia mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub zawiera ona błędy. W takim przypadku ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej. Zgodnie z § 16 i § 17 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się, gdy udzielono rabatów, podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W świetle § 16 ust. 4 w/w rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie (...). Faktura korygująca wystawiana jest zatem w celu podania prawidłowych oraz zgodnych z rzeczywistością kwot oraz innych danych na fakturze.

W ustawie o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy, nie przewidziano innej formy zmiany błędnych danych zapisanych na fakturze VAT. Żaden z przepisów ustawy ani rozporządzenia nie zawiera regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Niemniej jednak w praktyce, w celu uproszczenia obrotu, w przypadku gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego (tj. odebrana przez nabywcę) uznaje się powszechnie, że nie ma konieczności poprawiania błędów na fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej, ale dopuszczalne jest "anulowanie" faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Sprzedawca wówczas powinien przechowywać oryginał i kopię faktury wraz z wyjaśnieniem.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r.Nr 53, poz. 533 ze zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy, jako koncesjonowany producent leków zobowiązana jest do prowadzenia systemu pozwalającego przyporządkować każdą ilość wyprodukowanego wyrobu do poszczególnej faktury i odbiorcy. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1216) każda dostawa produktów leczniczych wymaga załączenia do transportu dokumentów sprzedaży celem umożliwienia dokładnej identyfikacji towaru i odbiorcy. Oznacza to, że każda partia leków dostarczana jest do nabywcy wraz z fakturą. W przypadku nie odebrania towaru i faktury przez kontrahenta konieczne jest "wyzerowanie" transakcji. "Anulowanie" faktury należy zatem zaaprobować jako praktyczną i realną drogę wycofywania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzam, iż wystawione przez Podatnika faktury, które nie zostały doręczone wraz z towarem do kupującego mogą zostać anulowane, poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji. Uwzględniając jednakże obowiązek szczególnego nadzoru nad specyficznym rodzajem towarów jakim Spółka obraca (leki), a przez to posiadanie systemu ewidencyjnego nie pozwalającego anulować wystawionej wcześniej faktury stwierdzam, że wystawienie przez Spółkę w w/w przypadku korekty faktury jest jedynym możliwym rozwiązaniem w tej sytuacji. Sprzedawca powinien wówczas przechowywać oryginał i kopię faktury pierwotnej i korygującej wraz z wyjaśnieniem.

Ponadto informuję, że pomimo zapisu w art. 108 ust. 1 ustawy stanowiącego, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jej zapłacenia, to należy podkreślić, że nie rodzi obowiązku zapłaty podatku faktura, która została sporządzona przez sprzedawcę, a następnie nie została doręczona nabywcy np. z powodu rezygnacji z zamówienia. Nie doszło bowiem do sprzedaży towaru i wprowadzenia faktury do obrotu prawnego.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny obowiązujący na dzień udzielenia odpowiedzi.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura korygująca, leki, zwrot towarów
Data aktualizacji: 06/01/2011 21:58:58

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku fakturowania robót budowlanych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

PIT - w zakresie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna oraz sposób jej dokumentowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnejCzy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodówCzy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnejW piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytułu najmu lokalu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.