Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie rekompensaty za nakłady poniesione na cudzym gruncie?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy - w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w indywidualnej sprawie opisanej przez podatnika we wniosku z dnia 22.08.2005r - za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.08.2005 roku wpłynął wniosek - A spółki cywilnej o udzielenie informacji w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie rekompensaty za nakłady poniesione na cudzym gruncie.W lipcu 2005 roku A s.c. zawarła z Z S.A. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek wzniesiony na cudzym gruncie przez firmę E S.A. Jednocześnie A kupiła ten budynek od firmy E, otrzymując fakturę VAT dokumentującą czynność sprzedaży rekompensaty na nakłady poniesione na cudzym gruncie opodatkowując tę czynność 22% VAT. Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury.

Zdaniem podatnika zwrot za nakłady poniesione na cudzym gruncie jest sposobem rozliczenia pomiędzy stronami. Jest to czynność cywilnoprawna, która nie mieści się ani w pojęciu dostawy towarów ani w pojęciu świadczenia usług nie rodzi więc obowiązku wystawienia faktury VAT i wykazania podatku należnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach po przeanalizowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów podatkowych informuje, że:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach po przeanalizowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów podatkowych informuje, że:

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów (art. 7 ww. ustawy) rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary (art. 2 ust. 6 ustawy) rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty;

Przez świadczenie usług (art. 8 ww. ustawy) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

1. przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z zacytowanych wyżej przepisów wynika, iż nakłady poniesione na obcym gruncie nie mieszczą się w definicji towarów stanowią natomiast prawo majątkowe a opisana czynność sprzedaży rekompensaty na nakłady poczynione na cudzym gruncie stanowi odpłatne świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentowane fakturą VAT.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust.1 ustawy VAT - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa, w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art.124.

Ze złożonego wniosku wynika, iż spółka A dokonała zakupu budynku na cudzym gruncie i dzierżawy nieruchomości gruntowej - w ramach działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą opodatkowaną. W przypadku, gdy obydwie transakcje zostały zawarte z podatnikami VAT, udokumentowane fakturami VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z tych faktur.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu rozstrzyganie kwestii obowiązku opodatkowania czynności sprzedaży rekompensaty i konieczności wystawienia faktury leży w kompetencji Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla firmy, w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży tj. E S.A.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie - zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej - służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, zwrot nakładów
Data aktualizacji: 18/10/2013 18:00:01

Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie otrzymanego skonta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wysta...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu:...

Praw do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna wypłacana za osiągnięcie umownego pułapu obrotu jako czynność podlegająca...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawioną fakturą elektronicznąCzy Gminie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu?Urząd Skarbowy Dębica 39-200 ul. Kolejowa 21Pewne biura rachunkowe LubinCzy odliczenie całej kwoty podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej zakup samochodu wcześniej wziętego w leasing jest prawidłowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.