Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT-marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę odliczany od podatku należnego. Wydatek w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) obciąża odpowiedni fundusz. Następnie wczasy i kolonie przekazywane są nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom. W przypadku częściowej odpłatności Spółka nie nalicza swojej marży. Faktura wystawiona na pracownika (lub faktura zbiorcza wystawiona na wszystkich pracowników korzystających z częściowej odpłatności) dokumentuje tylko rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem.

W związku z tym, że w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma definicji usług turystyki Spółka uważa, że za usługi turystyki należy uznać tego rodzaju świadczenia, które niewątpliwie w potocznym rozumieniu tego słowa i w powszechnym odczuciu są usługami turystyki. Dlatego też, zdaniem Podatnika, kolonie mieszczą się w zakresie usług turystyki, w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem powinno się do nich stosować zasady opodatkowania i dokumentowania właściwe usługom turystyki, a tym samym winno się je potwierdzić fakturą VAT-marża. Ponadto Spółka wskazuje, że w przypadku zakupu usług kolonii i wczasów otrzymuje od kontrahentów faktury VAT-marża.

Zdaniem Podatnika, istnieje możliwość udokumentowania odsprzedaży usług kolonii i wczasów na rzecz pracowników zbiorczą fakturą wewnętrzną.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto ust. 4 tego artykułu stanowi, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 106 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W związku z tym, aby nieodpłatne świadczenie usług można było traktować jak odpłatne świadczenie usług, muszą być spełnione jednocześnie trzy przesłanki:

1.czynności powinny być świadczone na rzecz pracowników i innych wymienionych w art. 8 ust. 2;

2.usługi są świadczone nieodpłatnie;

3.podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisanym stanie faktycznym nie jest spełniony warunek dotyczący możliwości odliczenia podatku naliczonego (udokumentowanie zakupu fakturami VAT-marża, które nie zawierają kwot podatku - art. 119 ust. 10 ww. ustawy) i czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej, gdyż nie ma tu zastosowania przepis dotyczący udokumentowania ww. czynności zbiorczą fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7).

W świetle powyższych unormowań, należy stwierdzić, że grupowanie poszczególnych transakcji dotyczących tych samych usług, jest możliwe jedynie w przypadku realizacji transakcji z jednym kontrahentem.

W związku z tym, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w przypadku odpłatności za kolonie i wczasy dokonywanej przez pracowników na rzecz Spółki, sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą VAT wyłącznie na żądanie pracownika (art. 106 ust. 4). Ponadto w przypadku nieodpłatnego przekazania przedmiotowych wczasów i kolonii pracownikom, Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, faktura zbiorcza, kolonie i obozy, odprzedaż
Data aktualizacji: 30/12/2012 06:00:01

Dotyczy rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej na...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005 r., o udzielenie pisemnej...

Zastosowania zwolnienia podmiotowego dla osób prowadzących usługi rachunkowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Procedura marży dla biur podróży

W myśl nowych przepisów zlikwidowano obowiązek umieszczenia oznaczania Faktura VAT - marża . W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, podatnik jest zobowiązany zamieszczać wyrazy procedura marży dla...

Jak odliczać wydatki udokumentowane fakturami - wystawionymi na firmę przejętą - przez fir...

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2005 r...

Urząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67

Zasięg terytorialny miasta Rypin gminy Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk powiaty rypiński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 94101010780046462221000000 VAT 44101010780046462222000000 PIT 91101010780046462223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez współwłaścicieli/a nieruchomości i dot. tej nieruchomości?Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę upadłości przez tegoż syndykaPrzechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowychDotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielniAudyty Tychy pomogą Twojej firmie!
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.