Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT-marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę odliczany od podatku należnego. Wydatek w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) obciąża odpowiedni fundusz. Następnie wczasy i kolonie przekazywane są nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom. W przypadku częściowej odpłatności Spółka nie nalicza swojej marży. Faktura wystawiona na pracownika (lub faktura zbiorcza wystawiona na wszystkich pracowników korzystających z częściowej odpłatności) dokumentuje tylko rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem.

W związku z tym, że w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma definicji usług turystyki Spółka uważa, że za usługi turystyki należy uznać tego rodzaju świadczenia, które niewątpliwie w potocznym rozumieniu tego słowa i w powszechnym odczuciu są usługami turystyki. Dlatego też, zdaniem Podatnika, kolonie mieszczą się w zakresie usług turystyki, w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem powinno się do nich stosować zasady opodatkowania i dokumentowania właściwe usługom turystyki, a tym samym winno się je potwierdzić fakturą VAT-marża. Ponadto Spółka wskazuje, że w przypadku zakupu usług kolonii i wczasów otrzymuje od kontrahentów faktury VAT-marża.

Zdaniem Podatnika, istnieje możliwość udokumentowania odsprzedaży usług kolonii i wczasów na rzecz pracowników zbiorczą fakturą wewnętrzną.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto ust. 4 tego artykułu stanowi, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 106 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W związku z tym, aby nieodpłatne świadczenie usług można było traktować jak odpłatne świadczenie usług, muszą być spełnione jednocześnie trzy przesłanki:

1.czynności powinny być świadczone na rzecz pracowników i innych wymienionych w art. 8 ust. 2;

2.usługi są świadczone nieodpłatnie;

3.podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisanym stanie faktycznym nie jest spełniony warunek dotyczący możliwości odliczenia podatku naliczonego (udokumentowanie zakupu fakturami VAT-marża, które nie zawierają kwot podatku - art. 119 ust. 10 ww. ustawy) i czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej, gdyż nie ma tu zastosowania przepis dotyczący udokumentowania ww. czynności zbiorczą fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7).

W świetle powyższych unormowań, należy stwierdzić, że grupowanie poszczególnych transakcji dotyczących tych samych usług, jest możliwe jedynie w przypadku realizacji transakcji z jednym kontrahentem.

W związku z tym, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w przypadku odpłatności za kolonie i wczasy dokonywanej przez pracowników na rzecz Spółki, sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą VAT wyłącznie na żądanie pracownika (art. 106 ust. 4). Ponadto w przypadku nieodpłatnego przekazania przedmiotowych wczasów i kolonii pracownikom, Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, faktura zbiorcza, kolonie i obozy, odprzedaż
Data aktualizacji: 30/12/2012 06:00:01

Dokumentowanie dokonanej sprzedaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie kopii faktur w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy właściciel wynajmując kwatery do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury ety...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przezn...

Pismem z dnia 01.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium PolskiCzy Wnioskodawca musi wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walutowy rachunek bankowy należności w walucie obcejCzy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę z tyt. sprzedaży nieruchomości?Sposób dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.