Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT-marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę odliczany od podatku należnego. Wydatek w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) obciąża odpowiedni fundusz. Następnie wczasy i kolonie przekazywane są nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom. W przypadku częściowej odpłatności Spółka nie nalicza swojej marży. Faktura wystawiona na pracownika (lub faktura zbiorcza wystawiona na wszystkich pracowników korzystających z częściowej odpłatności) dokumentuje tylko rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem.

W związku z tym, że w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma definicji usług turystyki Spółka uważa, że za usługi turystyki należy uznać tego rodzaju świadczenia, które niewątpliwie w potocznym rozumieniu tego słowa i w powszechnym odczuciu są usługami turystyki. Dlatego też, zdaniem Podatnika, kolonie mieszczą się w zakresie usług turystyki, w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem powinno się do nich stosować zasady opodatkowania i dokumentowania właściwe usługom turystyki, a tym samym winno się je potwierdzić fakturą VAT-marża. Ponadto Spółka wskazuje, że w przypadku zakupu usług kolonii i wczasów otrzymuje od kontrahentów faktury VAT-marża.

Zdaniem Podatnika, istnieje możliwość udokumentowania odsprzedaży usług kolonii i wczasów na rzecz pracowników zbiorczą fakturą wewnętrzną.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto ust. 4 tego artykułu stanowi, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 106 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W związku z tym, aby nieodpłatne świadczenie usług można było traktować jak odpłatne świadczenie usług, muszą być spełnione jednocześnie trzy przesłanki:

1.czynności powinny być świadczone na rzecz pracowników i innych wymienionych w art. 8 ust. 2;

2.usługi są świadczone nieodpłatnie;

3.podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisanym stanie faktycznym nie jest spełniony warunek dotyczący możliwości odliczenia podatku naliczonego (udokumentowanie zakupu fakturami VAT-marża, które nie zawierają kwot podatku - art. 119 ust. 10 ww. ustawy) i czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej, gdyż nie ma tu zastosowania przepis dotyczący udokumentowania ww. czynności zbiorczą fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7).

W świetle powyższych unormowań, należy stwierdzić, że grupowanie poszczególnych transakcji dotyczących tych samych usług, jest możliwe jedynie w przypadku realizacji transakcji z jednym kontrahentem.

W związku z tym, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w przypadku odpłatności za kolonie i wczasy dokonywanej przez pracowników na rzecz Spółki, sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą VAT wyłącznie na żądanie pracownika (art. 106 ust. 4). Ponadto w przypadku nieodpłatnego przekazania przedmiotowych wczasów i kolonii pracownikom, Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, faktura zbiorcza, kolonie i obozy, odprzedaż
Data aktualizacji: 30/12/2012 06:00:01

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy VAT z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewoźnika podlega odlic...

W związku z art. 86 ust.1 i art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Czy Wnioskodawca, który stanie się czynnym podatnikiem VAT, powinien za dostawę mediów wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dowód dostawy online

Dowód dostawy to obok awiza jeden z dwóch podstawowych elementów korespondencji handlowej związanej z dostarczaniem zamówionego towaru. Dokument ten, często też określany jako WZ (wydanie zewnętrzne), stanowi podstawę wydania towaru z magazynu...

Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedleniaPytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na wykonanie robót elektroenergetycznych na WęgrzechOdliczenie podatku wynikającego z faktur dotyczących napraw i bieżącego utrzymania samochoduDotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej kontrahentowiOdliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców wynagrodzenia - premii
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.