Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu na podstawie wystawionych dowodów wewnętrznych płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania nabyć płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania nabyć płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Spółdzielnia ma zamiar dokonywać zakupów na giełdach, targowiskach i bazarach od osób, które nie są rolnikami, a posiadają jedynie małe działki uprawowe lub ogrody działkowe i sprzedają wyhodowane tam owoce i warzywa. Osoby takie nie wystawiają żadnego dowodu sprzedaży. W tym przypadku nie ciąży również na Spółdzielni obowiązek udokumentowania zakupu poprzez fakturę VAT RR.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu na podstawie wystawionych dowodów wewnętrznych płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach.Zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest wprowadzenie w ten sposób zakupionych towarów do sprzedaży poprzez wystawienie wewnętrznego dowodu zakupu. Cena zakupu towaru stanowić będzie wartość sprzedanych towarów. Nie będzie przysługiwał żaden zwrot z tytułu podatku od towarów i usług. Przy wprowadzeniu do obrotu i sprzedaży tego towaru zostanie zastosowana odpowiednia stawka podatkowa w podatku od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm) podatnik zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. W myśl art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako Faktura VAT RR. Wszelkie niezbędne elementy, które taka faktura powinna zawierać, wymienione są w art. 116 ust. 2 i 3 ww ustawy. Są to między innymi dane osobowe rolnika ryczałtowego oraz oświadczenie dostawcy tych produktów, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powyższym Faktura VAT RR potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego).

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług przez działalność rolniczą - rozumie się między innymi produkcję roślinną, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję sadowniczą oraz uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych.

Za produkty rolne zgodnie z art. 2 pkt 20 tej ustawy uważa się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (w załączniku wymienione zostały między innymi owoce i warzywa).

Z kolei pkt 19 tego artykułu definiuje pojęcie rolnika ryczałtowego - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż za rolnika ryczałtowego uznaje się osoby spełniające ww przesłanki, dokonujące dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Zatem rolnikiem ryczałtowym są osoby posiadające małe działki uprawowe lub ogrody działkowe, a sprzedające na giełdach, targowiskach czy bazarach wyhodowane owoce i warzywa.

Przepis art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4 rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku m.in. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 ustawy.

W związku z tym w oparciu o wyżej cytowany przepis art. 116 ust. 1 ustawy nabywający produkty rolne (a więc Wnioskodawca) od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów tj. fakturę VAT RR.

Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółdzielni, iż nie ciąży na niej obowiązek udokumentowania zakupu poprzez wystawienie przedmiotowej faktury.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 3 wskazuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy. Podstawą do odliczenia podatku naliczonego w zakresie podatku od towarów i usług jest faktura VAT RR. A zatem w przypadku braku tego dokumentu jak słusznie wnioskodawca wskazał - nie przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W przypadku gdy nabywca nie uzyska od rolnika ryczałtowego danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie faktury VAT RR - w sytuacji braku możliwości zwiększenia podatku naliczonego od dokonywanych nabyć nie ma obowiązku ewidencjonowania tych dokumentów w rejestrze nabyć prowadzonym na potrzeby podatku od towarów i usług.

Reasumując w sytuacji, gdy następuje zakup od rolnika ryczałtowego sprzedającego na giełdach, bazarach czy targowiskach produkty rolne pochodzące z prowadzonej przez niego działalności rolniczej - po stronie kupującego, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług powstanie obowiązek wystawienia faktury VAT RR i na tej podstawie wprowadzenie towaru do obrotu w podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a zatem sprzedaż owoców i warzyw winna być przez Wnioskodawcę opodatkowana według właściwej stawki podatkowej.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działalność rolnicza, ewidencja podatku od towarów i usług, faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, płody rolne, produkty rolne, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 28/01/2013 00:00:01

Wystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W deklaracji za jaki okres wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona faktura VAT końcowa?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Czy lokatę terminową założoną z rachunku bieżącego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktury wysyłane drogą elektronicznąPrawo do korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy VATDotyczy zastosowania prawa podatkowego w kwestii dokumentowania fakturą VAT otrzymanych kwot dofinansowania projektów celowych trójstronnychOpodatkowanie premii wypłacanych pieniężnych dla kontrahentówUrząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.