Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną wymienione dwie firmy, będące odrębnymi podatnikami?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3/443-29/05/AK/53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 06.07.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 06.07.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie możliwości wystawienia faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną wymienione dwie firmy, będące odrębnymi podatnikami.

Z zawartego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przed przystąpieniem do przetargu na roboty budowlane, z uwagi na zakres prac określonych w ogłoszeniu przetargu, podpisała umowę konsorcjum z innym podmiotem. Umowa dotyczyła współpracy w zakresie wspólnego wykonania zadania inwestycyjnego. Na jej podstawie wybrana do współpracy firma została liderem konsorcjum, a Spółka jego uczestnikiem. Konsorcjum wygrało przetarg i podpisało umowę z inwestorem o roboty budowlano-montażowe. Lider konsorcjum został upoważniony do wystawienia faktur za wykonane roboty.

Zdaniem Spółki w fakturze jako sprzedający roboty budowlane mogą zostać wymienione obydwie firmy z podaniem ich numerów NIP, przy czym wartość robót budowanych każdej z firm, zostanie w fakturze wykazana w taki sposób, aby można było określić sprzedaż każdego z podatników. Do tego celu posłużą protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót, załączone do faktury. Każda z firm w oparciu o dane wynikające z łącznej" faktury określi własną podstawę opodatkowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług. Natomiast inwestor na podstawie otrzymanej faktury, o której mowa, odliczy w całości wykazany w niej podatek naliczony.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 28.07.2005 r. nie potwierdził stanowiska Spółki, stwierdził bowiem, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych nie przewidują możliwości wystawienia jednej faktury dotyczącej dwóch podmiotów. Zatem uczestnicy konsorcjum jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, posiadając odrębne numery identyfikacji podatkowej i nie korzystający ze zwolnienia podatkowego, winni wystawić oddzielne faktury VAT.

Na powyższe postanowienie Podatnik wniósł zażalenie, w którym domaga się jego uchylenia w całości i udzielenia interpretacji zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Podatnika w w/w wniosku. Spółka w uzasadnieniu zażalenia zauważa, iż ustawodawca w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług nie określił, czy do wystawienia faktury uprawniony jest jedynie jeden sprzedawca, czy może być ona wystawiona przez wielu sprzedawców pod warunkiem, że są oni podatnikami podatku od towarów i usług i faktura spełnia wszystkie określone przepisami wymogi. W zaistniałym stanie faktycznym - zdaniem Spółki - wystawienie faktury przez dwóch sprzedawców jest nie tylko prawidłowe, ale też jedynie możliwe, zwłaszcza, że każdy z nich jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada swój numer identyfikacji podatkowej.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.). Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które powinny zawierać określają przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Z postanowień § 8 ust. 1 w/w rozdziału rozporządzenia wynika, że podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury oznaczonej wyrazami FAKTURA VAT" jest podmiot zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług czynny, posiadający numer identyfikacji podatkowej. W wystawionej fakturze podatnik winien zamieścić m.in. następujące dane:- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, - numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, - wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), - wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu, co wynika z postanowień § 9 w/w rozdziału.

Z literalnego brzmienia w/w przepisów określających zasady wystawiania faktur wynika wyraźnie, iż faktura jest dokumentem wystawianym przez jednego podatnika w celu potwierdzenia czynności przez niego wykonanych.Nie ma natomiast w w/w przepisach odniesienia do sytuacji, w której dwóch lub więcej podatników wystawia jedną fakturę stwierdzającą usługi świadczone przez nich odrębnie na rzecz tego samego nabywcy.

Brak powyższego uregulowania nie może zostać jednak odczytany jako luka prawna wymagająca uzupełnienia w drodze wykładni rozszerzającej. Milczenie ustawodawcy w tym zakresie stanowi na gruncie prawa podatkowego obszar wolny od uregulowania i nie ma podstaw, aby na zasadzie analogii stosować do zdarzeń nieunormowanych obowiązujące przepisy. Prawo podatkowe jest bowiem prawem ingerencyjnym i należy w nim przestrzegać zasady, iż prawa i obowiązki nakładane na obywateli - w tym obowiązek wystawienia faktury - muszą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. Zasada, w myśl której co nie zabronione, to dozwolone nie obowiązuje na gruncie prawa podatkowego. Na przeszkodzie jej stosowania stoją względy pewności i bezpieczeństwa prawnego. Prawo podatkowe reguluje bowiem publicznoprawne stosunki zobowiązaniowe, stąd ma do niego zastosowanie generalna reguła interpretacyjna, w myśl której zakresu przedmiotowego prawa podatkowego nie domniemywa się.

W świetle powyższego w zaistniałym stanie faktycznym uczestnicy konsorcjum jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, posiadający odrębne numery identyfikacji podatkowej i nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego, winni dla udokumentowania wykonanych przez siebie robót budowlanych wystawić oddzielne faktury.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Słowa kluczowe: faktura, fakturowanie, roboty budowlane, treść faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 30/12/2012 12:00:01

Wystawienie faktury VAT w imieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wyni...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu postanawia uznać stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. za...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Oferta handlowa onlineZasady wystawiania faktur korygujących VATJak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy?Dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczejCzy jednorazowe odstępne za najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.