Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej na jednego ze wspólników spółki cywilnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 30.09.2005r. (data wpływu 20.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika, iż faktury VAT wystawione wyłącznie na jednego ze wspólników spółki cywilnej nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jest prawidłowe.

Podatnik zwrócił się z pytaniami: czy fakturę za najem we własnym imieniu może wystawić osoba nie będąca stroną umowy oraz czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w powyżej opisanej fakturze wystawionej na jednego ze wspólników spółki cywilnej?

W piśmie podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: - spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;- na podstawie umowy najmu wynajmuje lokal użytkowy położony w Poznaniu - faktura VAT za najem wystawiona jest jedynie na jednego ze wspólników spółki cywilnej; - nie jest stroną postępowania podatkowego, kontroli podatkowej jak również postępowania przed sądem administracyjnym.

Zdaniem strony przytoczony powyżej stan faktyczny pozwala twierdzić, że faktura wystawiona jedynie na jednego ze wspólników spółki cywilnej nie może stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W nawiązaniu do art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; 2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego; 3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl z art. 88 ust. 3a ww ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii; 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana; 3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; 4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur.

Na podstawie § 9 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:

1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4. nazwę towaru lub usługi; 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 8. stawki podatku; 9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Wyżej powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że faktura wystawiona na jednego ze wspólników spółki cywilnej nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w niejzawarty. W związku z powyższym na dokumentach uprawniających do dokonania odliczeń podatku nabywcą musi być podmiot dokonujący odliczeń.

Reasumując tut. Organ podatkowy dokonując oceny prawnej stanowiska podatnika zawartego we wniosku stwierdza, że jest ono prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 26/01/2013 21:00:01

Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu usług najmu świadczonych przez małżonków, z których tyl...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Dopuszczalność wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń 87-100 ul. Szosa Chełmińska 34/36

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Toruń część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy gminy powiaty województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT...

Z jaką stawą VAT Spółka powinna wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność spedycyjną oraz transportową, zajmuje się głównie przewozami towarów z Francji, Niemiec, Włoch, z Polski do Litwy i Rosji.Towar z Polski przeznaczony na eksport...

Opodatkowanie premii produkcyjnej, jej dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, gdy nabywca wystąpił z takim wnioskiem?Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005rCzy wykonane czynności (sprzedaż materiałów, wykonanie usługi) zostały prawidłowo udokumentowane i czy zastosowano właściwą stawkę podatkową?Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do ciągnika rolniczegoUdokumentowanie przyznanego rabatu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.