Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu samochodów osobowych?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. (data wpływu ), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu leasingu lub najmu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajęcia - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 maja 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu leasingu lub najmu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajęcia.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka od sierpnia 2008 r. jest w likwidacji. Do tego czasu działała na podstawie umowy franchisingowej z N - Międzynarodowym Systemem Wynajmu Samochodów oraz A na podstawie umowy serwisowej. Powyższe umowy stanowiły licencję na wyłączny wynajem samochodów na terytorium Polski. Do wynajmu używane były głównie samochody osobowe podnajęte od innych podmiotów gospodarczych, a także nowe pojazdy, nabyte w ramach leasingu finansowego i operacyjnego. Po zakończonym okresie umów leasingowych, samochody te były wykazywane jako środki trwałe. Zarówno w trakcie trwania tych umów, jak i po ich zakończeniu, samochody stanowiły przedmiot wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem służyły bezpośrednio osiąganiu przychodów. W trakcie leasingu przedmiotowych samochodów osobowych, jak również w trakcie trwania umów podnajmu od innych podmiotów gospodarczych, Spółka dokonywała odliczenia podatku naliczonego, w łącznej wysokości (w przypadku każdego samochodu) 60% podatku wynikającego z faktur.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy z faktur dotyczących podnajmowania samochodów osobowych za okres od 1 maja 2004 do 1 maja 2007, które stanowiły przedmiot najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można dokonać odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%. Czy z faktur dotyczących leasingu samochodów osobowych za okres od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2007 r., które stanowiły przedmiot najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można dokonać odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku najmu lub leasingu samochodów osobowych, które stanowiły przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i służyły bezpośrednio uzyskiwaniu przychodów z tej działalności (najem), przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%. Należy mieć na uwadze, że przedmiotowe pojazdy służyły wyłącznie osiąganiu przychodów.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy (ust. 4 pkt 7 lit. b) ww. artykułu).

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. (ust. 7 ww. artykułu).Od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r. przepis art. 86 ust. 3 stanowił, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:DŁ = 357 kg + n × 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza liczbę miejsc (siedzeń), łącznie z miejscem dla kierowcykwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Przepis ust. 3 nie dotyczył przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowiły przedmiot działalności podatnika (ust. 4 pkt 1 ww. artykułu).

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł. (ust. 7 ww. artykułu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r.).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na najmie samochodów osobowych. Powyższe pojazdy były przedmiotem umów leasingu lub najmu i były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania wskazanej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing lub najem samochodów osobowych wykorzystywanych do najmu, jeżeli były przez nią przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, o ile nie zachodziły przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże prawo to przysługuje nie w odniesieniu do pełnego okresu wskazanego we wniosku, lecz od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia 1 maja 2007 r. Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 86 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r.). Powołany przepis przewiduje możliwość pełnego odliczenia tylko w przypadku odprzedaży lub oddania samochodu w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-216 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: leasing, najem, odliczenie podatku, samochód osobowy
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Drugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Warszawska 45

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 72101012120059912221000000 VAT 22101012120059912222000000 PIT 69101012120059912223000000 budżetowe pozostałe 63101012120059912227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężaro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 9

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100164212221000000 VAT 67101010100164212222000000 PIT 17101010100164212223000000 budżetowe pozostałe 11101010100164212227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...

Czy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2 ust 1a, art. 6 ust 1a ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usługCzy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznejCzy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może wystąpić o zwrot powstałej różnicy podatku na rachunek bankowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.