Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu samochodów osobowych?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. (data wpływu ), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu leasingu lub najmu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajęcia - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 maja 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu leasingu lub najmu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajęcia.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka od sierpnia 2008 r. jest w likwidacji. Do tego czasu działała na podstawie umowy franchisingowej z N - Międzynarodowym Systemem Wynajmu Samochodów oraz A na podstawie umowy serwisowej. Powyższe umowy stanowiły licencję na wyłączny wynajem samochodów na terytorium Polski. Do wynajmu używane były głównie samochody osobowe podnajęte od innych podmiotów gospodarczych, a także nowe pojazdy, nabyte w ramach leasingu finansowego i operacyjnego. Po zakończonym okresie umów leasingowych, samochody te były wykazywane jako środki trwałe. Zarówno w trakcie trwania tych umów, jak i po ich zakończeniu, samochody stanowiły przedmiot wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem służyły bezpośrednio osiąganiu przychodów. W trakcie leasingu przedmiotowych samochodów osobowych, jak również w trakcie trwania umów podnajmu od innych podmiotów gospodarczych, Spółka dokonywała odliczenia podatku naliczonego, w łącznej wysokości (w przypadku każdego samochodu) 60% podatku wynikającego z faktur.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy z faktur dotyczących podnajmowania samochodów osobowych za okres od 1 maja 2004 do 1 maja 2007, które stanowiły przedmiot najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można dokonać odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%. Czy z faktur dotyczących leasingu samochodów osobowych za okres od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2007 r., które stanowiły przedmiot najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można dokonać odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku najmu lub leasingu samochodów osobowych, które stanowiły przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i służyły bezpośrednio uzyskiwaniu przychodów z tej działalności (najem), przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100%. Należy mieć na uwadze, że przedmiotowe pojazdy służyły wyłącznie osiąganiu przychodów.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy (ust. 4 pkt 7 lit. b) ww. artykułu).

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. (ust. 7 ww. artykułu).Od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r. przepis art. 86 ust. 3 stanowił, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:DŁ = 357 kg + n × 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza liczbę miejsc (siedzeń), łącznie z miejscem dla kierowcykwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Przepis ust. 3 nie dotyczył przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowiły przedmiot działalności podatnika (ust. 4 pkt 1 ww. artykułu).

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł. (ust. 7 ww. artykułu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r.).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na najmie samochodów osobowych. Powyższe pojazdy były przedmiotem umów leasingu lub najmu i były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania wskazanej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing lub najem samochodów osobowych wykorzystywanych do najmu, jeżeli były przez nią przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, o ile nie zachodziły przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże prawo to przysługuje nie w odniesieniu do pełnego okresu wskazanego we wniosku, lecz od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia 1 maja 2007 r. Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 86 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005 r.). Powołany przepis przewiduje możliwość pełnego odliczenia tylko w przypadku odprzedaży lub oddania samochodu w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-216 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: leasing, najem, odliczenie podatku, samochód osobowy
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Zwrot VAT za materiały budowlane

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym...

Czy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w n...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...

Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walut...

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy...

Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usłu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu) Sp. z o.o. żądającego pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na podstawie wyciągów bankowych bez załączonych dokumentów źródłowych można dokonywać zapisów w księgach rachunkowych?Czy w treści wystawionej faktury VAT KOREKTA należy odwołać się do faktury korygującej, Czy do faktury pierwotnej i korygującejCzy koszt wymiany wadliwych zaworów na niewadliwe jest dla Spółki kosztem podatkowym (wykonawca usługi wystawił fakturę z tytułu wymiany zaworów)?Faktura korygującaCzy wystawienie faktury za usługi konsultingowe dla przyszłego pracodawcy wyłącza z opodatkowania podatkiem liniowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.