Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing operacyjny motocykla?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2005r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest motocykl. W następstwie tego został Pan obciążony fakturą na czynsz inicjalny oraz w dalszej kolejności fakturami na czynsze leasingowe. Zdaniem Pana w opisanej sytuacji przysługuje Panu pełne prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej czynsze wynikające z umowy leasingu motocykla, gdyż ograniczenia wynikające z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mają zastosowanie jedynie do pojazdów samochodowych i innych pojazdów samochodowych, a motocykl nie jest pojazdem samochodowym.

I Działając w oparciu o art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej wyjaśnia :

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535) znowelizowana ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. ( Dz.U. nr 90, poz. 756 ) nie definiuje pojęć samochód osobowy i pojazd samochodowy.

Z wykładni językowej wynika, iż inny pojazd samochodowy to taki pojazd samochodowy, który nie jest samochodem osobowym. W myśl słownika języka polskiego inny to nie ten, lecz istniejący obok rzeczy wymienionej, czyli w tym przypadku pojazd samochodowy, lecz nie ten, który jest samochodem osobowym.

Definicję pojazdu samochodowego zawiera ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm. ). Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy - pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W myśl pkt 45 tego artykułu motocykle są traktowane jako pojazdy samochodowe jednośladowe lub z bocznym wózkiem - wielośladowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ust. 3 ww. artykułu stanowił ( przed nowelizacją ), iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru :

DŁ = 357 kg + n * 68 kg

gdzie :

DŁ - dopuszczalna ładowność

n - ilość miejsc ( siedzeń ) łącznie z miejscem dla kierowcy

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000,- zł.

Z zapisu art. 86 ust 7 ww. ustawy wynikało, iż w przypadku usługobiorców ( korzystających ) użytkujących samochody osobowe lub inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikająca ze wzoru zamieszczonego w ust. 3 art. 86, na podstawie umów leasingowych ( najmu, dzierżawy i podobnych ), kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu ( raty ) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000,- zł.

Powyższe obowiązywało na dzień złożenia wniosku.

II Równocześnie informujemy, iż nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmienia przepisy dotyczące zasad rozliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych.

Zmiany te ( dotyczące odliczania podatku od samochodów ) weszły w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia tej ustawy, tj. 22 sierpnia 2005 r. ( ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. została opublikowana dnia 23 maja 2005 r. w Dzienniku Ustaw nr 90, poz. 756 ).

Istniejący w dotychczasowych przepisach wzór określający sposób ustalenia dopuszczalnej ładowności pojazdu samochodowego dla potrzeb rozliczeń w podatku od towarów i usług, został zastąpiony przez bezpośrednie zdefiniowanie w przepisach ustawy pojazdów samochodowych ciężarowych i dostawczych.

Zgodnie z nowymi przepisami ograniczenia w zakresie odliczenia podatku naliczonego dotyczą samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 86 ust.3, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% (dotychczas 50%) kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000,- zł ( dotychczas 5.000,- zł.)

Przedstawione powyżej zasady odliczania podatku naliczonego dotyczą nie tylko samochodów nabytych, ale również użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Dotyczy to również kwot podatku do odliczenia od rat czynszu.

Z treści art. 86 ust.7 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. wynika, że w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86 ust.3 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r., na podstawie ww. umów, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% ( dotychczas 50% ) kwoty podatku naliczonego od czynszu ( raty ) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000,- zł. ( dotychczas 5.000,- zł.)

W znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług określono również reguły, które mają zastosowanie do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r., tj. przed dniem 1 czerwca 2005 r. ( ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. weszła w życie co do zasady dnia 1 czerwca 2005 r., z tym że część przepisów tej ustawy weszła w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. w dniu 22 sierpnia 2005 r.)

W przypadku samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych będących przedmiotem ww. umów zawartych przed dniem 1 czerwca 2005 r., kwotę podatku naliczonego od czynszu ( raty ) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. ( z uwzględnieniem wzoru, przy pomocy którego oblicza się dopuszczalną ładowność pojazdu samochodowego dla potrzeb podatku od towarów i usług ).

Oznacza to, że jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu ( raty ), nie więcej jednak niż 5.000,- zł., to nadal będzie mógł odliczać tylko 50%, nie więcej jednak niż 5.000,- zł., mimo że limit został podniesiony odpowiednio do 60 % i 6.000,- zł.

Reasumując :

Jeżeli motocykl będący przedmiotem leasingu operacyjnego na podstawie zawartej w dniu 20.04.2005 r. umowy leasingu, jest wykorzystywany przez Pana do wykonywania czynności opodatkowanych, to w związku z faktem, iż jest pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru zamieszczonego w ww. art. 86 ust. 3, przysługiwało Panu i nadal przysługuje prawo do odliczania wyłącznie 50% kwot podatku naliczonego od czynszu ( raty ) lub innych płatności wynikających z tej umowy, nie więcej jednak niż 5.000,- zł.
Słowa kluczowe: leasing operacyjny, motocykl, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 23/08/2012 17:34:36

Księgowość Szczecin

Zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone: • rzetelnie, tzn. mają przedstawiać stan faktyczny; • bezbłędnie, tzn. dane zawarte w księgach powinny być ujęte w sposób poprawny, ciągły i kompletny;...

Jak prowadzić małą księgowość Tczew?

Decydując się na prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować się na uproszczoną księgowość Tczew. Obowiązuje ona wszystkie podmioty gospodarcze, które nie są spółkami prawa handlowego i nie osiągają określonego...

Zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur V A T za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego...

POST ANO WIE NIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...

Czy obowiązkowe jest zakładanie konta dla Stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzi działalności...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 04.11.2004 r. wyjaśnia co następuje:fakt posiadania rachunku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - w zakresie otrzymania premii pieniężnychCzy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?Po co komu program do fakturowania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.