Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze VAT dokumentującej nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 25.06.2007 roku wniosku (uzupełnionego w dniu 10.07.2007 roku ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko podatnika zajęte w pytaniu za prawidłowe.

W dniu 25.06.2007 roku (uzupełnienie wniosku z dnia 10.07.2007 roku ) Podatnik złożył do tut. Urzędu Skarbowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Pytanie brzmi: Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze VAT dokumentującej nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym.

Stanowisko wnioskującego jest następujące: Podatnik jest rolnikiem zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Do prowadzenia działalności rolniczej zużywa większą część zakupionej energii elektrycznej udokumentowanej fakturą na nazwisko podatnika. Według wyliczeń na gospodarstwo domowe zużywa się 20 % energii elektrycznej, a na działalność rolniczą 80% energii. Rozdzielenia energii dokonano na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia i czasu ich pracy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towar i usługi są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w kwotę podatku naliczonego. Wydatki na energię elektryczną stanowią w działalności rolniczej koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, czyli nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Ponieważ złożony przez podatnika wniosek w dniu 25.06.2007 roku nie zawierał własnego stanowiska w przedmiotowej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie zwrócił się z prośbą o uzupełnienie stanu faktycznego.

Podatnik złożył w dniu 10.07.2007 roku następujące wyjaśnienia do wniosku złożonego dnia 25.06.2007 roku o następującej treści : moim zdaniem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 90 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług jestem w stanie odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.w gospodarstwie jest zainstalowany jeden licznik obejmujący zużycie energii w budynkach inwentarskich oraz w budynku mieszkalnym., zainstalowany licznik umożliwia odczyt łączny zużycia energii na gospodarstwo i pomieszczenia mieszkalne, jest to odczyt wspólny zużycia energii zarówno z gospodarstwa rolnego jak i gospodarstwa domowego, rozdział zużycia energii dokonano na podstawie ilości punktów odbioru energii elektrycznej, mocy urządzeń zainstalowanych oraz czasu poboru energii na podstawie zapisów własnych. Dane dotyczące mocy urządzeń gospodarstwa domowego odczytano ze strony internetowej Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii wwf.pl/informacje gospodarstwo rolne było zmodernizowane w roku 2005 i w chwili obecnej nie przewiduję inwestycji powodujących zmiany zapotrzebowania na energię na cele gospodarczestan liczebny domowników utrzymuje się na stałym poziomie 5 osóbzainstalowanie odrębnego licznika pociągnie za sobą wydatki pokaźnych kwot gotówki.Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług związanych z działalnością opodatkowana jest jedną z podstawowych zasad w podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, m.in. z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast w świetle art. 88 ust.1 pkt 2 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług., jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z powyższych przepisów wynika, że uprawnienie odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom, którzy są zarejestrowani na rzecz podatku VAT, podatek ten wynika z faktur wystawionych na ich nazwisko. Ponadto faktury muszą dokumentować wydatki związane z wykonaniem czynności opodatkowanych i które stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wynika ze stanu faktycznego ponoszone przez Podatnika wydatki na zużycie energii elektrycznej są dokumentowane fakturą VAT wystawioną na nazwisko podatnika i dotyczą w części prowadzonej przez niego działalności w zakresie produkcji rolnej, a w części służą potrzebom własnym podatnika i jego rodziny. Wartość zaś całej zużytej energii jest odczytywana na podstawie wskazań jednego licznika zainstalowanego w gospodarstw rolnym. Jednocześnie podatnik wskazuje, iż na gospodarstwo domowe zużywa 20% energii elektrycznej, a na działalność rolniczą - 80 % energii.

W takiej sytuacji podatnik chcący skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego (od zakupu energii związanej z działalnością opodatkowaną), musi znaleźć metodę na wyodrębnienie części energii zużytej na potrzeby własne, od energii zużytej na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego. Jeśli nie jest możliwe zainstalowanie odrębnych liczników energii, pozostaje metoda szacunkowa, która umożliwi podział zużycia energii i ustalenie części podatku VAT, która podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego.

Dokonywane przez Podatnika rozdzielanie energii elektrycznej na gospodarstwo rolne i gospodarstwo domowe na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia i czasu ich pracy metodą szacunkową, która pozwala na ustalenie części podatku VAT podlegającego odliczeniu.

Jeżeli zatem podatnik potrafi uprawdopodobnić prawidłowość zaproponowanej metody rozliczenia wydatków (ustalenia wskaźnika służącego określeniu udziału zużycia energii elektrycznej na cele prowadzonej działalności gospodarczej w użyciu ogólnym), to sposób ten można uznać za prawidłowy

Dodatkowo informuje się, że w przypadku zmiany faktycznego w przedmiotowej sprawie tj, zmiany wskaźnika procentowego służącego określeniu udziału zużycia energii elektrycznej na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zużyciu energii elektrycznej ogółem, odliczenie podatku naliczonego nie przysługuje w tej części, w jakiej zużycie energii elektrycznej służy celom osobistym podatnika.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, gospodarstwo rolne, podatek naliczony
Data aktualizacji: 28/01/2013 21:00:01

Z jaką stawą VAT wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność spedycyjną oraz transportową, zajmuje się głównie przewozami towarów z Francji, Niemiec, Włoch, z Polski do Litwy i Rosji.Towar z Polski przeznaczony na eksport...

Kiedy wystawić fakturę wewnętrzną?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 6 stycznia 2006...

Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki bez znaku, z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu: 24.10.2003 r.) w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., działając w trybie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecichPierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 9Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość brutto faktury VAT RR?Termin wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż promocyjnąCzy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty obciążenia kwotą prowizji i dyskonta w części dotyczącej należności firmy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.