Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- X z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu posiłków profilaktycznych- informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2005 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu posiłków profilaktycznych dla swoich pracowników.

Wnioskujący pyta, czy może odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?

Spółka stoi na stanowisku, że podatnik dokonujący zakupu usług stołówkowych (posiłków profilaktycznych) o symbolu PKWiU 55.5 ma prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu.

Mając na uwadze przedstawiony przez Spółkę w przedmiotowym piśmie stan faktyczny zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe.

Sprawy wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków, wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). W myśl § 2 tego rozporządzenia posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Tak więc tylko w przypadku spełnienia powyższych parametrów posiłki mogą być uznane za posiłki profilaktyczne. Ponieważ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera uregulowań dotyczących posiłków profilaktycznych należy je identyfikować według klasyfikacji statystycznych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. -Dz. U. Nr 89, poz. 844).

W przypadku usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 55.51.10 jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych zastosowanie będzie miał § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że w okresie do 31.12.2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Ponieważ symbol ex oznacza, że stawka ma zastosowanie tylko do danego wyrobu lub usługi z danego grupowania a zakup posiłków profilaktycznych mieści się zdaniem Wnioskującego w grupowaniu PKWiU 55.5, zgodnie więc z cytowanym przepisem posiłki te są opodatkowane stawką VAT 7%.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 20.10.2005 r. wynika, że Spółka zakupuje posiłki profilaktyczne a następnie nieodpłatnie wydaje je pracownikom realizując w ten sposób obowiązek nałożony przepisami prawa pracy, który z kolei stanowi czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu tego wynika, że podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada powiązania podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli wykorzystywania ich do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu podatkowi.

Podatnik może jednak dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku, gdy nabycie towaru lub usługi zostało dokonane w celu jego wykorzystania przy sprzedaży opodatkowanej, do zrealizowania której, podatnik w ramach swego przedsiębiorstwa posługuje się czynnościami nie podlegającymi VAT.

Nieodpłatne wydawanie posiłków profilaktycznych pracownikom mimo, że stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów prawa pracy), bezpośrednio służy wykonywaniu działalności opodatkowanej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie posiłków dla pracowników pod warunkiem, że będą one spełniały wymogi dla posiłków profilaktycznych określone w cyt. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r.

Ponadto wyjaśnia się, że udzielona przez tut. Organ odpowiedź (pismo znak PP-2-443/147/04 z dnia 31.12.2004 r.) na zapytanie Spółki w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu posiłków profilaktycznych została zweryfikowana przez Dyrektora Izby Skarbowej o czym X Sp. z o.o. została poinformowana pismem znak PP2/448-950/04/I z dnia 24.10.2005 r.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.222 i art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, posiłek profilaktyczny
Data aktualizacji: 13/02/2012 14:12:50

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i K...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlega...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. (data wpływu do...

Urząd Skarbowy Bochnia 32-700 ul. Gołębia 3

Zasięg terytorialny miasta Bochnia gminy Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina powiaty bocheński województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700029162221000000 VAT 72101012700029162222000000...

Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących usługi wykonywane przez syndyka na rzecz SpółkiKiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2003 r.?Opodatkowanie premii pieniężnych i prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane premieDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznejDotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentujacej nabycie usług marketingowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.