Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy można skorzystać z ulgi remontowej w sytuacji, gdy decyzja wystawiona jest po okresie rozliczeniowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późń. zmian) po rozpatrzeniu wniosku xxx z dnia 14.03.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W dniu 14 października 2005 roku Podatnik podpisał umowę przejęcia długu najemcy lokalu komunalnego w związku z zamianą mieszkania. Od powyższego miesiąca była zobligowana do uiszczania zobowiązań wynikających z bieżących opłat w przejętym lokalu.

Skierowanie Prezydenta Miasta Gdańska do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, jak i umowę najmu lokalu małżonkowie otrzymali w 2006 roku. Wydatki związane z remontem przejętego lokalu Podatnicy ponosili od momentu podpisania umowy przejęcia długu najemcy lokalu w związku z zamianą mieszkania. Faktury potwierdzające poniesiony wydatek były wystawiane na adres lokalu, do którego małżonkowie posiadali tytuł prawny w danym okresie.

Podatnik wystąpił z zapytaniem czy można skorzystać z ulgi remontowej w sytuacji, gdy decyzja wystawiona jest po okresie rozliczeniowym.

Jego zdaniem fakt podpisania umowy przejęcia długu najemcy lokalu w związku z zamianą mieszkania oraz opłaty bieżące lokalu upoważniają Podatników do skorzystania z ulgi remontowej.

W myśl art. 27 a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003r, poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45a ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003roku.

Powszechnie za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się:

- akt własności

- umowę najmu lub dzierżawy

- przydział lokalu (decyzja)

- umowę użyczenia

- inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i jednocześnie zobowiązuje podatnika do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem lokalu.

W związku z powyższym można przyjąć, że umowa z 14.10.2005r dotycząca przejęcia długu najemcy lokalu komunalnego w związku z zamianą mieszkania stanowi inny stosunek zobowiązaniowy, uznawany dla celów podatkowych za tytuł prawny do lokalu, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu.

Wysokość wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe zgodnie z treścią art. 27a ust.6 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991r w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku ustala się na podstawie dokumentów na podstawie faktury wystawionej wyłączne przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej- na podstawie dowodu tej wpłaty.

Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r, Nr 95, poz. 797 i 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy (.).

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca nie określił cech szczegółowych adresu jaki winna zawierać faktura, stąd można przyjąć, że faktury potwierdzające wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego powinny zawierać adres remontowanego lokalu do którego Podatnik posiada tytuł prawny, bądź aktualny adres zamieszkania.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy Podatnik posiada tytuł prawny do remontowanego lub modernizowanego lokalu oraz przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dowody dokumentujące poniesiony wydatek może skorzystać z ulgi remontowej w ramach przysługującego limitu w okresie rozliczeniowym 2003-2005.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenia, odliczenia od podatku, treść faktury, ulga remontowa
Data aktualizacji: 20/10/2013 03:00:01

Obowiązek wystawienia faktury za zlecone przez Wnioskodawcę radcy prawnemu usługi zastępst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dostawy wody...

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 17.06.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej...

Opodatkowanie, udokumentowanie i prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz dokumentu SAD wys...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy komornik sądowy obowiązany jest wystawić fakturę VAT ?Czy podatnik prawidłowo określił moment powstania przychodu podatkowego od sprzedaży ?Nie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej wyrazami ORYGINAŁ oraz KOPIAMożliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach, które dokumentują udzielone przez Wnioskodawcę swojemu kontrahentowi rabatyWnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przez odbiorcę faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.