Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można stosować stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie stosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów- informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi produkcję i sprzedaż przetworów owocowych. Część swoich produktów sprzedaje do krajów Unii Europejskiej. Do jednego z kontrahentów niemieckich dostawa towarów odbywa się w niżej opisany sposób: Spółka transportuje swoje towary na terytorium Niemiec do magazynu firmy spedycyjnej, a następnie firma ta , po zgłoszeniu zapotrzebowania przez nabywcę, dostarcza mu towary. Firma spedycyjna informuje Spółkę o dokonanych dostawach niezwłocznie po ich dokonaniu. Xyz na tej postawie wystawia fakturę dla nabywcy niemieckiego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z punktu widzenia Spółki istotne jest, że ten sposób dostawy dotyczy tylko jednego konkretnego kontrahenta niemieckiego. Warunki dostawy zostały przez niego zaproponowane na powyższych zasadach, gdyż posiada on umowę o współpracy z firmą spedycyjną, dzięki czemu, Spółka korzysta z preferencyjnych stawek za jej usługi. Towary transportowane i następnie przechowywane przez maksymalny okres 14 dni, trafiają tylko do tego jednego odbiorcy. W momencie załadowania ich w Polsce wiadome jest ich przeznaczenie- dostawa do tego nabywcy. Dla zilustrowania powyższego Spółka podała dwa przykłady: 1. towary wywożone są dnia 29 listopada z Polski, 2 grudnia trafiają do spedytora w Niemczech, a do nabywcy niemieckiego trafiają 5 grudnia. W dniu dokonania dostawy spedytor przekazuje Xyz informacje o dokonanej dostawie i z tym dniem (5 grudnia) Spółka wystawia fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 2. towary wywożone są dnia 29 listopada z Polski, 5 grudnia trafiają do spedytora w Niemczech, a do nabywcy niemieckiego trafiają 16 grudnia. W dniu dokonania dostawy spedytor przekazuje Xyz informacje o dokonanej dostawie i z tym dniem (16 grudnia) Spółka wystawia fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę.

Wnioskujący pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym i w oparciu o podane przykłady prawidłowo postępuje stosując stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?

Podatnik stoi na stanowisku, że sposób prowadzenia dokumentacji WDT do kontrahenta niemieckiego jest prawidłowy. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji dostawa towarów na rzecz kontrahenta niemieckiego spełnia normę art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w przykładzie pierwszym (dostawa ma miejsce w grudniu ale przed terminem określonym w art. 20 ust. 1 ww. ustawy) powstaje z chwilą wystawienia faktury. W rozliczeniu za grudzień Spółka wykazuje tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową z zastosowaniem stawki 0%. Obowiązek podatkowy w przykładzie drugim (towary wywiezione w listopadzie, dostawa ma miejsce w grudniu) zgodnie z ustawą powstaje 15 stycznia, lecz podobnie jak w przykładzie pierwszym faktura zostaje wystawiona przed tym terminem, w związku z czym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej wystawienia. W obu sytuacjach, zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, ponieważ spełnione są warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1- 2 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskującego w przedmiotowym piśmie stan faktyczny zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe.

Ogólną zasadę odnoszącą się do momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów określa art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 2- 4. Zgodnie z ust. 2 cyt. art. 20 w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jak wynika z treści art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). W myśl art. 42 ust. 1 cyt. ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem , że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; 2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jeżeli warunek o którym w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, to zgodnie z brzmieniem ust. 12 cyt. art. 42, podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostawę na terytorium kraju. W myśl ust. 13 art. 42 cyt. ustawy otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie późniejszym niż określony w ust. 12 upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów.

Z treści art. 109 ust. 3 powołanej powyżej ustawy wynika, że podatnicy (...) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138- dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Reasumując należy stwierdzić, że faktury, które rodzą obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych należy uwzględniać w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT-7 w miesiącach powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli warunek udokumentowania dostawy, jako dostawy wewnątrzwspólnotowej nie zostanie spełniony do dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy (także w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych), podatnik zobowiązany jest do wykazania tej dostawy jako dostawy krajowej. Zgromadzenie stosownej dokumentacji w okresie późniejszym uprawniającej do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% uprawnia podatnika do dokonania korekty deklaracji i informacji podsumowującej za okres, w którym ta sprzedaż krajowa (zaliczka) została uprzednio wykazana.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy w przedstawionym przez Wnioskującego stanie faktycznym stanowisko Spółki w zakresie stosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w momencie wystawienia faktury dla kontrahenta niemieckiego należy uznać za prawidłowe. Bowiem już w momencie wystawiania faktury, dostawa towarów lub świadczenie usług winny być opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku VAT tzn. taką stawką, jaka jest dla nich przewidziana w cyt. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (cyt. art. 106 ust. 1). To dopiero prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostaw wewnątrzwspólnotowych zostało uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.222 i art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, podatek od towarów i usług, stawki podatku
Data aktualizacji: 24/10/2011 01:42:26

Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. Lwowska 72-96A

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część północno-wschodnią miasta gminy Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn powiaty część powiatu tarnowskiego województwo małopolskie...

Kiedy wystawić fakturę w 2014 roku?

Spośród wszystkich zmian dotyczących wystawiania faktur w 2014 roku, największe zainteresowanie zdecydowanie wzbudzają te, które dotyczą terminów wystawiania faktur, ponieważ tutaj absolutnie nic nie będzie działało po staremu. Podstawowe zasady...

Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca musi wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy określania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pienię...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 03.07.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem?Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygujące do dostaw?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaruCzy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrzymanych od dostawców krajowych faktur korygującychDokumentowanie transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.