Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RR?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ..., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika odnośnie wystawiania faktur VAT RR przy zakupie produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, po analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadząc gospodarstwo rolne możliwe jest nabywanie produktów rolnych z własnej produkcji i dokumentowanie zakupu fakturami VAT RR

u z n a j ę

stanowisko za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24 marca 2005 r. wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego warzywami, owocami oraz innymi artykułami spożywczymi. Z tego tytułu jest Pan zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednocześnie prowadzi Pan gospodarstwo rolne i z tego tytułu korzysta Pan ze statusu rolnika ryczałtowego. W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje Pan zakupu produktów rolnych (warzyw i owoców) pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.

W złożonym wniosku, uzupełnionym w dniu 05 kwietnia 2005 r., zwraca się Pan z zapytaniem, czy może Pan w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RR.

Zdaniem Pana, skoro prowadzi Pan gospodarstwo rolne, możliwe jest dokonywanie zakupów produktów rolnych z własnej produkcji i dokumentowanie tego faktu fakturami VAT RR.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15 tj. wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Natomiast stosownie do art. 116 ust 1 cyt. ustawy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W myśl art. 116 ust. 2 ustawy faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR".

Zgodnie z powyższym faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności faktura VAT RR potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia sprzedaży. Zawiera natomiast pojęcie dostawy towarów, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Definicja umowy sprzedaży zawarta jest natomiast w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do postanowień art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Realizacja czynności sprzedaży może nastąpić zatem między dwoma podmiotami rozróżnianymi przez przepisy prawa jako sprzedawca i nabywca, a zatem w umowie sprzedaży występować muszą co najmniej dwie strony.

Podobnie, aby miała miejsce dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu VAT, koniecznym jest, aby wystąpiły co najmniej dwie strony, między którymi może dojść do przeniesienia własności towaru.

Ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poddaje opodatkowaniu odpłatną dostawę towarów, do której niewątpliwie zaliczyć można transakcję sprzedaży, niezależnie od tego czy została wykonana z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa, jednakże z zastrzeżeniem zawartym w art. 6 pkt 2 ustawy. W myśl powołanego artykułu, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Mając powyższe na uwadze, czynności przekazania płodów rolnych z własnego gospodarstwa rolnego do prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej nie stanowią umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także nie stanowią dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ nie mają charakteru odpłatnego.

W transakcji, o których mowa w zapytaniu występuje Pan jednocześnie jako kupujący i jako sprzedający. W świetle art. 535 Kodeksu cywilnego cechą konstytutywną umowy sprzedaży, tj. niezbędną do wywołania przez nią skutków prawnych jest przeniesienie własności. Brak możliwości spełnienia tej podstawowej przesłanki powoduje, zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, nieważność tej czynności jako sprzecznej z ustawą.

W związku z tym, iż w omawianej sytuacji nie ma miejsca sprzedaż towarów oraz nie występuje obowiązek podatkowy w zakresie VAT, nie jest możliwe wystawianie przez Pana faktur VAT RR, które miałaby na celu potwierdzenie dokonanych transakcji.

W celu udokumentowania czynności przyjęcia produktów rolnych z własnej uprawy na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej ma Pan jedynie możliwość sporządzenia dowodu wewnętrznego.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura vat, pozarolnicza działalność gospodarcza, produkty rolne, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 19/03/2011 15:56:43

Czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telek...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że...

Urząd Skarbowy Wałcz 78-600 ul. Kościuszki 4

Zasięg terytorialny miasta Wałcz gminy Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz powiaty wałecki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 63101015990002312221000000 VAT 13101015990002312222000000 PIT 60101015990002312223000000 budżetowe pozostałe...

Spółka pyta czy podatek naliczony wynikający z faktur za w/w usługi doradcze podlega odlic...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestni...

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast...

Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawian...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 roku (uzupełnionego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczanie zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarówCzy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?Jak wystawić fakturę VAT, aby nie znana była na niej wysokość marży?Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do nowo zarejestrowanej?Czy naliczona amortyzacja od inwestycji w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.