Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość brutto faktury VAT RR?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu trzody i bydła od rolników ryczałtowych. Fakt ten dokumentuje wystawiając fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W niektórych sytuacjach np. z powodu braku dokładnych danych rolnika bądź błędnie podanego numeru rachunku podatnik uchybia 14-dniowemu terminowi zapłaty należności za fakturę VAT RR. Ponadto zdarzają się częste sytuacje, że następuje zapłata gotówką w dniu odbioru towaru.

Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy w takiej sytuacji może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość faktury VAT RR w kwocie brutto tj. w kwocie obejmującej zryczałtowany zwrot podatku VAT?

Zdaniem podatnika, w sytuacji utraty prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego podatku ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość faktury VAT RR w kwocie brutto.

W art. 116 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) określone zostały warunki, które muszą być spełnione aby nabywca produktów rolnych móg zwiększyć kwotę podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zapłacony rolnikowi ryczałtowemu.

Jednym z warunków wymienionym w pkt 2 w/w przepisu jest to, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą duższy termin płatności.

Zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR uregulowanych w sposób niespełniający powyższego warunku, niezależnie od okoliczności, które spowodowały taki stan rzeczy, nie powiększa podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm./, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 lit a) powołanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji kiedy zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług podatnikowi nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych, nieodliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu stwierdza, że stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura vat, podatek naliczony, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 18/06/2012 04:59:54

Jak prawidłowo, w kontekście podatku od towarów i usług, rozliczyć zakupu środka trwałego...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.018.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 88 ust.1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług...

Urząd Skarbowy Brzesko 32-800 ul. Królowej Jadwigi 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa powiaty brzeski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 18101012700029742221000000 VAT 65101012700029742222000000 PIT 15101012700029742223000000...

CIT - w zakresie wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 15

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 78101010100165642221000000 VAT 28101010100165642222000000 PIT...

Podatnik pyta czy możliwa jest zmiana metody wyliczania podatku VAT na fakturze, a jeśli t...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 10 kwietnia 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 14 kwietnia 2006 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opodatkowanychOdliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem sprzętu i samochodów, służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionejInterpretacja dot. uznania świadczonych usług za usługi reklamowe oraz usługi o charakterze ciągłym, a także miejsca ich opodatkowaniaKorekta faktury VAT w związku z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowegoOpodatkowanie bonusów (premii pieniężnych) wypłacanych kontrahentom zagranicznym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.