Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów fakturę za naprawę powypadkową samochodu osobowego będącego w leasingu?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2006r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej kwoty netto z Faktury Vat za naprawę powypadkową samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Na podstawie umowy leasingu z dnia 30.06.2004r. z "X" Spółka z o.o. użytkuje Pan samochód osobowy marki Reanult-Scenic. Umowa leasingu została zawarta na okres VI.2004r.-VI.2007r. W miesiącu lipcu 2006r. w pojeździe wystąpiła szkoda wypadkowa. Naprawę powypadkową dokonał dostawca samochodu firma "Y" sp. z o o., która to również firma otrzymała wypłaty szkodowe od ubezpieczyciela. Następnie firma "Y" sp. z o o. wystawiła Panu Fakturę Vat za naprawę pojazdu, z której wynikało, że nie był Pan zobowiązany i nie uregulował Pan kwoty netto z otrzymanej Faktury Vat, natomiast zapłacił Pan na rzecz wystawcy wynikający z dokumentu podatek Vat.

Przedstawiając własne stanowisko stwierdza Pan, że w Jego ocenie, ponieważ pokrył Pan koszty ubezpieczenia samochodu, to kwota netto z otrzymanej faktury Vat stanowi dla Pana koszty uzyskania przychodu.

Wypełniając dyspozycje art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) uznaję Pana stanowisko, zawarte w złożonym wniosku w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, za nieprawidłowe.

Według generalnej klauzuli zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wydatek poniesiony przez podatnika stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli:służy osiągnięciu przychodu, tzn. został poniesiony w celu jego osiągnięcia, co oznacza, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany tylko ten wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu, nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 23 wyżej cytowanej ustawy.Zgodnie z załączoną do wniosku umową leasingu z dnia 30.06.2004r. zawartą pomiędzy Panem jako Korzystającym a "X" Spółka z o.o. - Finansującym, Finansujący zobowiązał się nabyć od dostawcy (Firma "Y" sp. z o.o.) samochód marki Renault-Scenic i oddać go Korzystającemu do używania na czas określony. Z umowy wynika, że stroną zobowiązaną do ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC/OC był Pan jako Korzystający.

Warunki ubezpieczenia samochodu oraz zasady rozliczania szkód wypadkowych zostały określone w Załączniku Nr 1 do umowy leasingu zatytułowanym Ogólne warunki umowy leasingu. Z treści Załącznika Nr 1 między innymi wynika:stroną zobowiązaną do ubezpieczenia pojazdy w zakresie AC/OC przez cały okres leasingu określa Umowa Leasingu (według zawartej umowy - Korzystający) - § 7, pkt. 1 podpunkt 1 załącznika, Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie są objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania - § 7, pkt. 1 podpunkt 2 załącznika, koszty naprawienia szkody nie pokryte ubezpieczeniem jak również udział własny, o którym mowa w postanowieniach umów ubezpieczeniowych, w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, pokrywane są przez Korzystającego. Finansujący zobowiązuje Korzystającego do zapłaty kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu oraz innych opłat nie pokrytych przez zakład ubezpieczeń, bezpośrednio na rzecz Autoryzowanego Partnera Renault dokonującego naprawy pojazdu w związku z wystąpieniem szkody ubezpieczeniowej - § 7, pkt. 1 podpunkt 6 załącznika, wyłącznie Finansujący upoważniony jest do dysponowania należnościami wynikającymi z zawartych umów ubezpieczenia pojazdu oraz do wydawania zgody na dokonanie naprawy pojazdu - § 7, pkt. 1 podpunkt 8 załącznika, w przypadku gdy pojazd jest ubezpieczony przez Korzystającego, Korzystający jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu na rzecz Finansującego (.) Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Z zawartych umów ubezpieczenia musi wynikać, że właścicielem pojazdu jest Finansujący, a użytkownikiem Korzystający - § 7, pkt. 3 podpunkt 1 załącznika.Zgodnie z treścią cytowanej Umowy Leasingu oraz Załącznika Nr 1 - Ogólne warunki Umowy Leasingu jako Korzystający nie otrzymuje Pan należności wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz nie ponosi Pan odpowiedzialności za szkody, które znajdują pokrycie w wysokości otrzymanego odszkodowania. W konsekwencji powyższego mając na uwadze, że nie poniósł Pan wydatków na powypadkowy remont samochodu, kwoty netto wynikającej z przedmiotowej Faktury Vat na remont samochodu nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Reasumując, skoro wydatek na remont powypadkowy nie został przez Pana poniesiony, nie przysługuje Panu prawo zaliczenia go w koszty uzyskania przychodów. W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja ta, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia ( art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, koszty uzyskania przychodów, samochód osobowy, ubezpieczenia, umowa leasingu
Data aktualizacji: 21/01/2013 06:00:01

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007 r...

Określenie daty sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług odbioru o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wysta...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od...

Czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wsz...

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników. Strona...

Za zerwanie umowy sprzedaży odpowiedzialny jest sprzedawca i domaga się zwrotu podwójnego...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)po rozpatrzeniu wniosku Pani...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawiania korekt faktur VAT za usługi budowlane w przypadku zmiany przeznaczenia remontowanego budynku z mieszkaniowego na cele usługoweJaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi dostępu do internetu?Czy usługi księgowe w Zielonej Górze są drogie?Dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężneSposób przechowywania oświadczeń wynikających z art. 89 ust. 5 ustawy akcyzowej w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.