Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów fakturę za naprawę powypadkową samochodu osobowego będącego w leasingu?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2006r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej kwoty netto z Faktury Vat za naprawę powypadkową samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Na podstawie umowy leasingu z dnia 30.06.2004r. z "X" Spółka z o.o. użytkuje Pan samochód osobowy marki Reanult-Scenic. Umowa leasingu została zawarta na okres VI.2004r.-VI.2007r. W miesiącu lipcu 2006r. w pojeździe wystąpiła szkoda wypadkowa. Naprawę powypadkową dokonał dostawca samochodu firma "Y" sp. z o o., która to również firma otrzymała wypłaty szkodowe od ubezpieczyciela. Następnie firma "Y" sp. z o o. wystawiła Panu Fakturę Vat za naprawę pojazdu, z której wynikało, że nie był Pan zobowiązany i nie uregulował Pan kwoty netto z otrzymanej Faktury Vat, natomiast zapłacił Pan na rzecz wystawcy wynikający z dokumentu podatek Vat.

Przedstawiając własne stanowisko stwierdza Pan, że w Jego ocenie, ponieważ pokrył Pan koszty ubezpieczenia samochodu, to kwota netto z otrzymanej faktury Vat stanowi dla Pana koszty uzyskania przychodu.

Wypełniając dyspozycje art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) uznaję Pana stanowisko, zawarte w złożonym wniosku w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, za nieprawidłowe.

Według generalnej klauzuli zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wydatek poniesiony przez podatnika stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli:służy osiągnięciu przychodu, tzn. został poniesiony w celu jego osiągnięcia, co oznacza, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany tylko ten wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu, nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 23 wyżej cytowanej ustawy.Zgodnie z załączoną do wniosku umową leasingu z dnia 30.06.2004r. zawartą pomiędzy Panem jako Korzystającym a "X" Spółka z o.o. - Finansującym, Finansujący zobowiązał się nabyć od dostawcy (Firma "Y" sp. z o.o.) samochód marki Renault-Scenic i oddać go Korzystającemu do używania na czas określony. Z umowy wynika, że stroną zobowiązaną do ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC/OC był Pan jako Korzystający.

Warunki ubezpieczenia samochodu oraz zasady rozliczania szkód wypadkowych zostały określone w Załączniku Nr 1 do umowy leasingu zatytułowanym Ogólne warunki umowy leasingu. Z treści Załącznika Nr 1 między innymi wynika:stroną zobowiązaną do ubezpieczenia pojazdy w zakresie AC/OC przez cały okres leasingu określa Umowa Leasingu (według zawartej umowy - Korzystający) - § 7, pkt. 1 podpunkt 1 załącznika, Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie są objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania - § 7, pkt. 1 podpunkt 2 załącznika, koszty naprawienia szkody nie pokryte ubezpieczeniem jak również udział własny, o którym mowa w postanowieniach umów ubezpieczeniowych, w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, pokrywane są przez Korzystającego. Finansujący zobowiązuje Korzystającego do zapłaty kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu oraz innych opłat nie pokrytych przez zakład ubezpieczeń, bezpośrednio na rzecz Autoryzowanego Partnera Renault dokonującego naprawy pojazdu w związku z wystąpieniem szkody ubezpieczeniowej - § 7, pkt. 1 podpunkt 6 załącznika, wyłącznie Finansujący upoważniony jest do dysponowania należnościami wynikającymi z zawartych umów ubezpieczenia pojazdu oraz do wydawania zgody na dokonanie naprawy pojazdu - § 7, pkt. 1 podpunkt 8 załącznika, w przypadku gdy pojazd jest ubezpieczony przez Korzystającego, Korzystający jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu na rzecz Finansującego (.) Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Z zawartych umów ubezpieczenia musi wynikać, że właścicielem pojazdu jest Finansujący, a użytkownikiem Korzystający - § 7, pkt. 3 podpunkt 1 załącznika.Zgodnie z treścią cytowanej Umowy Leasingu oraz Załącznika Nr 1 - Ogólne warunki Umowy Leasingu jako Korzystający nie otrzymuje Pan należności wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz nie ponosi Pan odpowiedzialności za szkody, które znajdują pokrycie w wysokości otrzymanego odszkodowania. W konsekwencji powyższego mając na uwadze, że nie poniósł Pan wydatków na powypadkowy remont samochodu, kwoty netto wynikającej z przedmiotowej Faktury Vat na remont samochodu nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Reasumując, skoro wydatek na remont powypadkowy nie został przez Pana poniesiony, nie przysługuje Panu prawo zaliczenia go w koszty uzyskania przychodów. W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja ta, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia ( art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, koszty uzyskania przychodów, samochód osobowy, ubezpieczenia, umowa leasingu
Data aktualizacji: 21/01/2013 06:00:01

Czy na fakturze dla os. fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą podać jej imię i naz...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2006r. (wniosek wpłynął do...

Urząd Skarbowy Pleszew 63-300 ul. Bogusza 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew powiaty pleszewski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 66101014690007232221000000 VAT 16101014690007232222000000 PIT 63101014690007232223000000 budżetowe...

Dot. odliczania kwoty podatku VAT z faktur za najem samochodu o masie całkowitej nie przek...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie...

Zasady opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenie podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującejDotyczy możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnychDotyczy prawidłowości księgowania w podatkowej księdze przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w walutach obcychCzy sprzedaż na podstawie posiadanych dokumentów wg w/w faktur należy uznać za eksport?Możliwość odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektów dofinansowanych za środków EFRR
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.