Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można zastosować zwolnienie z podatku VAT dla usługi wynajmu budynku, stanowiącego towar używany?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu do urzędu skarbowego 25.10.2005 r.) o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług, jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę. Pan X jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 1.01.1994 r. Wcześniej od lipca 1993 r. korzystał ze zwolnienia z tego podatku. Obecnie likwiduje działalność gospodarczą. Wyprzedaje towary handlowe. Szuka kupca na lokale nr 1, 2 i 3. Lokal nr 1 - pawilon handlowy wybudowany został w roku 1982. W okresie od 1982 r. do 1994 r. była tam prowadzona działalność handlowa. O fakcie zaprzestania prowadzenia działalności w tym pawilonie Podatnik powiadomił Urząd Skarbowy na odpowiednim druku. W 1994 r. wycofał pawilon z ewidencji środków trwałych i wynajął go firmie, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Pawilon jest nadal wynajmowany. Podatnik wystawia faktury VAT z tytułu otrzymywanego czynszu ze stawką 22%. Jednocześnie Podatnik otrzymał informację, że wszystkie umowy najmu dotyczące budynków używanych są zwolnione z podatku VAT, bowiem pawilon spełnił kryteria definicji towaru używanego, ponieważ od dnia budowy minęło wymagane 5 lat oraz w czasie budowy nie przysługiwało podatnikowi prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z inwestycji związanej z pawilonem. Jednak Podatnik ma wątpliwość czy uzyskał prawidłową odpowiedź. Sądzi, że to dotyczy sprzedaży pawilonu.

2. Przedmiot interpretacji. Podatnik wnosi o stanowisko, czy jeśli rzeczywiście nie powinien obciążyć Najemcy podatkiem VAT, to co musi zrobić, aby naprawić błąd. Stąd pytania: a) jak daleko wstecz mógłby korygować faktury, b) jakie z tego tytułu poniesie sankcje.

3. Stanowisko Wnioskodawcy. Podatnik uważa, że powinien wystawić korekty faktur VAT. W rubryce podatek VAT wpisać "sprzedaż zwolniona", a tym samym pomniejszyć wartość faktury o kwotę podatku od towarów i usług. W tej sytuacji Najemca skorygowałby podatek naliczony in minus, natomiast Podatnik in minus podatek należny. Sądzi, iż wstecz mógłby korygować faktury do 5 lat. Sankcji nie powinno być, ponieważ jego działanie nie naraziło Państwa na straty.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 9, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w następujący sposób:

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, którego okres używania od momentu oddania do eksploatacji jest dłuższy niż pięć lat, a przy nabyciu (budowy) tego budynku podatnikowi nie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Odnosząc się do powyższego, tut. organ wyjaśnia, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym zwolnienie to dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 9 ustawy o podatku VAT, przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 rozumie się umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

Wynika z powyższego, iż wynajem lokalu, polegający na czasowym jego oddaniu do używania w zamian za umówiony czynsz, jeżeli umowa nie przewiduje przeniesienia własności rzeczy na korzystającego, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jeżeli zaś wynajem zostanie zakwalifikowany jako świadczenie usług, zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmujące, jak już wcześniej wskazano, dostawę towarów używanych nie będzie miało zastosowania. Wyjaśnić należy również, iż ustawodawca w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, określił zasadę, że dla wszystkich czynności opodatkowanych tym podatkiem obowiązuje podstawowa stawka podatku. Katalog czynności korzystających z preferencyjnych stawek podatku VAT określony w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) nie obejmuje usług wynajmu lokali użytkowych, co oznacza, że usługi te opodatkowane są stawką 22-procentową.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku wynika, iż szuka Pan kupca m.in. na lokal nr 1. Wskazał Pan również, iż chociaż pawilon nie jest już Pana środkiem trwałym, to amortyzacje wpisuje po stronie kosztów uzyskania przychodów z czynszu. Wynika z powyższego, iż prawo własności tegoż budynku nie zostało przeniesione na najemcę, zaś odpisów amortyzacyjnych dokonuje wynajmujący. Tak więc wynajem powyższego lokalu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a tym samym, nie musi Pan korygować faktur VAT, które wystawia Pan prawidłowo. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: budynek gospodarczy, korekta faktury, korekta podatku, towar używany, usługi najmu
Data aktualizacji: 13/01/2013 12:00:01

Podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług budowlanych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jako nabywca przy zakupie towarów musi podawać swój numer identyfikacji podatkowej (NIP

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 24.05.2005r. (data wpływu do tut. urzędu 31.05.2005r.) o...

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, a faktur korygujących w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z wystawionych faktur przez dostawcę towaru - firmę armatorską?Czy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków?Czy dowodem dokumentującym wydatki na studia winna być faktura VAT?Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczejWypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturami VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.