Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta w odpowiedzi na Wasze pismo - zapytanie z dnia 24.06.2002 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług:

Spółka zwróciła się w sprawie udzielenia odpowiedzi, czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7, korygując uprzednio wykazany podatek należny z tytułu sprzedaży urządzenia, którego nie była właścicielem - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Organy podatkowe są uprawnione do oceny treści celów czynności cywilnoprawnych pod tym kątem, czy nie zmierzają one do obejścia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W ocenie tej istotne są skutki, jakie czynności te wywołują na płaszczyźnie prawa publicznego, w tym przypadku prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze.Niewątpliwie warunkiem sine gua non jest posiadanie rzeczy przez nabywcę.Artykuł ten ma zastosowanie również do najemcy, dzierżawcy, leasingobiorcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż zbywca systemu odpylającego SO-4 (.) SA - była nieuprawniona do rozporządzania tą rzeczą, a nabywca Spółka z o.o. (.) - działała w złej wierze, gdyż nigdy nie objęła w posiadanie tej rzeczy (fizycznie rzecz pozostawała u zbywcy), a więc zgodnie z art. 169 Kodeksu cywilnego nie doszło do przeniesienia własności na nabywcę.

Podstawowe znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ma wydanie towaru, otrzymanie należnej kwoty z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz wystawienie określonego dokumentu sprzedaży, a mianowicie faktury.

W rozpatrywanym przypadku dwa ostatnie elementy obowiązku podatkowego w tej sprawie są spełnione, ale w chwili wystawienia faktury nie doszło ze strony zbywcy do wydania towaru.

A więc nabywca z chwilą zawarcia umowy nie uzyskał możliwości dysponowania rzeczą a zbywca nie mógł zobowiązać się do przeniesienia własności rzeczy skoro nie był jej właścicielem. Zbywca dysponował cudzą rzeczą, w odniesieniu do której w chwili zawarcia umowy nie istniała obiektywna możliwość przeniesienia jej własności na nabywcę. Umowa o przeniesienie własności nie może wywrzeć skutku rzeczowego (rozporządzania), jeżeli zbywca nie jest właścicielem rzeczy.Taka dokonana czynność prawna jak opisano powyżej jest sprzeczna z ustawą Kodeks cywilny, a więc jest czynnością nieważną (art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

Art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowi, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc są to czynności stanowiące czyny zabronione, jak również czynności nieważne bezwzględnie (art. 58 § 1 i § 2 oraz art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego).

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w tej sprawie taka sytuacja ma miejsce. W świetle powyższego, ponieważ Spółka wystawiła fakturę z naruszeniem art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, tj. nie dokumentującą rzeczywistej sprzedaży, ma prawo ją anulować, następnie złożyć korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym ta faktura została rozliczona.
Słowa kluczowe: czynności niedokonane, korekta zeznania
Data aktualizacji: 21/09/2013 17:59:16

Stawka podatku na usługi remontowe i treść faktury

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca...

Kiedy wystawić fakturę wewnętrzną?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 6 stycznia 2006...

Oodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentowi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Treść pytania: dotyczy opodatkowania w/w wysyłki maszyn do szycia podatkiem od towarów i u...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku -zwana dalej ?Spółką?- z dnia 07.07.2005r (data wpływu do tut. urzędu)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego 32BPremia pieniężna wypłacana na podstawie umowy, w związku z zakupem towarów o określonej wartościDotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowejPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężneCzy czynności w zakresie geodezji i kartografii podlegają ustawie o VAT? Czy za ww. czynności należy wystawiać rachunki czy faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.