Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy na fakturze należy wyodrębnić prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz wartość budynku i budowli?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2009 r. (data wpływu 02.06.2009 r.), uzupełnione na wezwanie tut. organu z dnia 27.07.2009 r. znak: IPPP1-443-542/09-2/BS (skutecznie doręczone w dniu 03.08.2009 r.) pismem z dnia 03.08.2009 r. (data wpływu 07.08.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie sposobu wystawiania faktur VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 07.08.2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka posiada prawo do użytkowania wieczystego gruntów (wartość 78.500 zł przyjęta do ewidencji 01.01.2002 r.

Na gruncie tym pobudowała ze środków własnych budynek autobusowy o powierzchni 150 m2 w 1975 r., wprowadzony do ewidencji pod datą 31.12.1975 r., o wartości przed dominacją 792.868.000 zł, po denominacji oraz przeszacowaniu wartości brutto 186.323, 98 zł (budynek trwale związany z gruntem). Budynek służy jako poczekalnia oraz od 2004 r. Spółka wynajęła budynek innym firmom w celu prowadzenia działalności handlowej. Ww. budynek nie był przez przedsiębiorstwo modernizowany ani ulepszany. Firmy wynajmujące dokonały we własnym zakresie modernizacji dla własnych potrzeb. Z umowy wynika, iż wydzierżawiający ma prawo zatrzymać to ulepszenie bez zwrotu nakładów (kosztów). Ponadto istnieje jeszcze (wchodząca w skład środków trwałych) nawierzchnia placu dworca autobusowego o powierzchni 1366 m2, rok budowy 1974.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej przekształciło się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w dniu 01.03.2008 r., ze 100 % udziałem Skarbu Państwa (Sp. z o.o.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy na fakturze należy wyodrębnić prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz wartość budynku i budowli.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na fakturze należy wyodrębnić wartość zbywanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz wartość budynku i budowli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4, i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 112 poz. 1337 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż przedmiotem dostawy będzie sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem i budowlą.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż zgodnie z powołanym wyżej art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Stosownie natomiast do zapisu art. 29 ust. 5 cyt. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Faktura musi również spełniać wymogi, o których mowa w ww. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, m.in. wskazanie na fakturze nazwy (rodzaju) sprzedawanego towaru oraz wartość sprzedaży netto.

Zatem w przypadku dokonywania dostawy będącej przedmiotem zapytania, w wystawionej fakturze Strona winna wykazać zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego - jako całości.

Z uwagi na powyższe, Podatnik dokonując przedmiotowej dostawy nie jest zobowiązany do wyodrębnienia wartości zbywanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz wartości budynku i budowli.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednak zauważyć, iż powołany wyżej § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług zawiera obowiązkowe elementy jakie winna zawierać faktura, zatem Wnioskodawca w wystawionej fakturze może zawrzeć elementy dodatkowe (nie wymienione w § 5 ust. 1), tj. w omawianym przypadku dodatkowo wyodrębnić wartość zbywanego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wartość budynku i budowli składających się na tę dostawę.

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej sposobu wystawiania faktur VAT. Rozstrzygnięcie dotyczące opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz znajdującym się na nich budynkiem i budowlą zawarte zostało w odrębnej interpretacji nr IPPP1-443-542/09-5/BS, natomiast rozstrzygnięcie dotyczące obowiązku podatkowego w interpretacji nr IPPP1-443-542/09-7/BS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: budynek, faktura, grunty, użytkowanie wieczyste, zbycie praw
Data aktualizacji: 05/01/2013 03:00:01

Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach ś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą?

POSTANOWIENIE NA PODSTAWIE: Art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...

Czy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsce świadczenia usług transpo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów...

Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 , po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie handlu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób fakturowania usług o charakterze ciągłymCzy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli faktura jest przysłana z opóźnieniem?Podatnik zwraca się z zaoytaniem czy po wpłaceniu kaucji rezerwacyjnej a przed podpisaniem umowy powinna być wystawiona faktura VATVAT - w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygującychNie narusza przepisów podatkowych wystawianie faktur przez zarządcę
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.