Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należność za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne należy dokumentować fakturą VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania należności za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 listopada 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania należności za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest jednostką budżetową urzędu gminy i zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. Jest również podatnikiem podatku od towarów i usług. Na terenie gminy powstała wspólnota mieszkaniowa, na którą składa się 6 mieszkań własnościowych oraz część nieruchomości stanowiąca własność gminy, administrowana i zarządzana przez Wnioskodawcę. Część nieruchomości będąca własnością gminy wynajmowana jest dla jednostki - na podstawie umowy najmu (Komenda opłaca czynsz za zajmowaną powierzchnię) oraz użyczana na rzecz:

Szkół - na podstawie umowy użyczenia, Ośrodka - na podstawie umowy użyczenia, Zespołu Opieki Zdrowotnej - na podstawie umowy użyczenia.

Umowy najmu oraz użyczenia zawierane są przez Wnioskodawcę.

Użytkownicy zobowiązani są do comiesięcznego opłacania, na podstawie faktury, kosztów zużycia energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków i stałych odpadów komunalnych, a także są zobowiązani do comiesięcznego opłacania, na podstawie noty księgowej, kosztów ogrzewania, funduszu remontowego oraz opłaty eksploatacyjnej. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej postanowił zawrzeć umowę na dostawę ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda) z firmą produkującą ciepło w odniesieniu do wszystkich lokali znajdujących się w obrębie wspólnoty. Na mocy uchwały współwłaścicieli zarząd wspólnoty postanowił również naliczyć fundusz remontowy i zaliczkę eksploatacyjną (zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o własności lokali) - według wyjaśnień prezesa wspólnoty zaliczka eksploatacyjna przeznaczana jest na bieżące utrzymanie zarządu wspólnoty oraz bieżące opłaty wynikające z zarządzania nieruchomością wspólną (oświetlenie klatek schodowych, podatki i ubezpieczenia, usuwanie drobnych awarii, itp.). Zarząd wspólnoty Wnioskodawcę obciąża kosztami przypadającymi na lokale stanowiące własność gminy notami księgowymi. Wnioskodawca, jako administrator lokali gminnych, kosztami tymi obciąża najemców (biorących w używanie) na podstawie not księgowych.

Ponadto wskazano, iż Wnioskodawca jest również dostawcą zimnej wody, odbiorcą nieczystości stałych i płynnych (tzw. media), za które to czynności wystawia faktury VAT dla wspólnoty mieszkaniowej, która z kolei proporcjonalnie obciąża wszystkich lokatorów należących do wspólnoty kosztami dostaw wody i odbioru nieczystości stałych i płynnych. Lokatorów, którzy zajmują lokale gminne, Wnioskodawca obciąża należnościami za omawiane media notami księgowymi. Jeżeli natomiast wystawiane byłyby faktury za ww. media, w których doliczony byłby podatek od towarów i usług do cen stosowanych przez wspólnotę, nastąpiłoby zjawisko podwójnego naliczania VAT.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy prawidłowe jest dokumentowanie należności za media, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne notami księgowymi, czy też należności te winny być udokumentowane fakturami VAT.Zdaniem Wnioskodawcy należności za media, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne winny być udokumentowane notami księgowymi.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności m.in. dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy - podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z § 8 ust. 1 tego rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Z przedstawionego we wniosku i pisma stanowiącego jego uzupełnienie stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest obciążany przez wspólnotę mieszkaniową kosztami ogrzewania, funduszu remontowego oraz opłaty eksploatacyjnej, na podstawie wystawianych not księgowych. Ponadto zarówno w umowach najmu, jak i użyczenia zawarto, iż najemca (biorący w używanie) będzie zobowiązany do comiesięcznego opłacania, na podstawie przesłanej noty księgowej, kosztów ogrzewania oraz funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca obciąża użytkowników lokali kosztami użytkowania, składającymi się z kilku elementów składowych (w tym kosztami ogrzewania, funduszu remontowego oraz opłaty eksploatacyjnej) - to w myśl powyższego - kwotę należną stanowi całość świadczenia, a więc koszty użytkowania w łącznej wysokości wszystkich elementów składowych. Obrotem zatem będzie cała kwota, którą obciążany jest najemca (biorący w użyczenie) lokalu, pomniejszona o kwotę należnego podatku i będzie on stanowił podstawę opodatkowania. Tak więc opodatkowaniu będą podlegały także koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne, gdyż wchodzą one w podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Prawidłowym w takim przypadku sposobem dokumentowania na rzecz najemcy (biorącego w użyczenie) opłat z tytułu kosztów ogrzewania, funduszu remontowego oraz opłaty eksploatacyjnej, jest wystawienie faktur VAT, stosownie do § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura VAT, fundusz remontowy, lokal użytkowy, media, wynajem
Data aktualizacji: 26/01/2013 06:00:01

Czy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika Hammilton Sp. z o. o. przedstawione...

Czy w sytuacji opisanej w poz. 54 Wniosku Wnioskodawca może wypłacić Spółce S. w całości p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy księgowa Kalisz to nadal zawód prestiżowy?

Księgowa Kalisz to zawód uważany powszechnie za prestiżowy, dochodowy, ale także nudny. Tak jak w zawodzie dentysty lub właściciela zakładu pogrzebowego - częściej wybiera się go nie ze względu na życiowe pasje i zainteresowania, ale ze względu na...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z x

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolinguDotyczy opodatkowania częściowego zwrotu towaru nabytego w Niemczech w 2002 rW deklaracji, za który miesiąc należy ująć fakturę na transport, w deklaracji lipcowej, czy należy skorygować deklarację za miesiąc czerwiec?Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchomości?Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.