Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy faktury zaliczkowe ujmować w Informacji podsumowującej VAT - UE?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcustwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2006 r. znak: TFS/DF/0543/06 (data wpływu 02.06.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13.06.2006 r. znak: TFS/ZKF/0593/06, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 2 jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 02.06.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje dostaw towarów do krajów Unii Europejskiej. Wiele dostaw poprzedzone jest zaliczkami na dostawy, wpłacanymi przez kontrahentów z Unii. Spółka na otrzymane zaliczki wystawia faktury zaliczkowe VAT z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Faktury zaliczkowe nie są ujmowane w informacji podsumowującej VAT - UE sporządzanej kwartalnie. Faktury te ujmowane są w informacji podsumowującej VAT -UE dopiero po wysłaniu towaru do kontrahenta.

Pytania Spółki:

Czy należy faktury zaliczkowe ujmować w Informacji podsumowującej VAT - UE ?

Stanowisko Spółki:

Ulotka przeznaczona dla podatników VAT, którzy dokonują dostaw/nabyć towarów do/z Unii Europejskiej wydana przez Ministerstwo Finansów w 2004 r., a dotycząca informacji podsumowującej VAT - UE określa, iż w zakresie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów w kwocie dostaw należy ująć łączną wartość towarów i związanych z nimi usług za dany okres, dostarczonych każdemu z kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju. Zaliczkowa faktura VAT nie dokumentuje wywozu towarów stąd wniosek, że nie należy wykazywać jej w informacji podsumowującej.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 185, poz.1545), w poz. 30 wykazuje się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy, jeżeli podatnik zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT-UE zgodnie z art. 97 ustawy.

Stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy podatku od towarów i usług, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE oraz osoby prawne niebędace podatnikami, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13 - są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane informacjami podsumowującymi, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Dodatkowo w myśl art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

Natomiast w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów stosownie do ust. 6 art. 20 ww. ustawy w przypadku, gdy przed terminem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W myśl przepisu art. 20 ust. 7 ustawy, przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Przepis art. 100 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jakie dane winna zawierać informacja podsumowująca - tj. między innymi łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz łączna wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Podobny sposób postępowania ustawodawca wskazał w objaśnieniach stanowiących integralną część druku VAT- UE (informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach). Zgodnie z tymi objaśnieniami podatnik powinien wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej - dla każdego kontrahenta z osobna - wszystkie dokonane dostawy wewnątrzwspólnotowe (część C kolumna c informacji VAT-UE) oraz oddzielnie wszystkie nabycia wewnątrzwspólnotowe (część D kolumna c informacji VAT-UE).

Zatem analizując wyżej przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż przyjęcie zaliczek przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów winno być wykazywane w kwartalnych informacjach podsumowujących - zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego dla tych zaliczek, tj. z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej przyjęcie zaliczki.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonych informacjach podsumowujących podatnik, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie jej korektę na formularzu VAT-UEK.

Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika w zakresie pytania nr 2 jest nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, informacja podsumowująca
Data aktualizacji: 29/05/2012 22:24:34

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wymiana danych w związku z przesyłaniem faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawiony...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie skutki podatkowe dla sprzedawcy (wystawcy) powoduje odmowa przyjęcia przez odbiorcę...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Nie ma możliwości wystawienia faktury w formie papierowej i przesłania obrazu tej faktury w formie elektronicznej nawet za zgodą kontrahentaZapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, który nie nabywa bezpośrednio produktów od SpółkiUrząd Skarbowy Kamienna Góra 58-400 ul. Papieża Jana Pawła II 18Zakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie fakturyUrząd Skarbowy Pabianice 95-200 ul. Zamkowa 26
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.