Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy liczyć różnice kursowe od środków własnych na rachunku dewizowym, jeżeli środki te przeznaczane są na własne potrzeby?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S., przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 8 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kursowych na rachunku dewizowym od własnych środków pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kursowych na rachunku dewizowym od własnych środków pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i płaci podatek liniowy 19%. Posiada konto dewizowe i złotówkowe. Większość przychodów uzyskuje ze sprzedaży towarów handlowych na terenie Unii Europejskiej, za które zapłatę otrzymuje w euro na konto dewizowe. Z tego konta pobiera euro, które sprzedaje w kantorze, lub znajomym. Otrzymane środki pieniężne przeznacza na utrzymanie rodziny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy liczyć różnice kursowe od środków własnych na rachunku dewizowym jeżeli środki, które pobiera wnioskodawczyni przeznacza na potrzeby własne. Jeżeli tak, to jaki należy przyjąć kurs, w przypadku, gdy waluta ta nie jest sprzedawana w banku lub w kantorze.

Zdaniem wnioskodawczyni od własnych środków pieniężnych nie powinna naliczać różnic kursowych, ponieważ nie służą one celom prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast środki przeznaczane na działalność firmy są przewalutowywane przez bank, z którego usług korzysta i przelewane na konto złotówkowe. W przypadku wypłaty euro z konta walutowego i odsprzedaży tej waluty we własnym zakresie, uzyskane złotówki wpłacane są na konto firmowe. Wtedy liczone są różnice kursowe od środków własnych według kursu waluty banku z dnia wypłaty dewiz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 14 ust. 1a ww. ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż przychodem z działalności gospodarczej są również różnice kursowe.

Stosownie do art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Powyższa zasada dotyczy również różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym podmiotów gospodarczych.

W myśl bowiem art. 24c ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (.). Natomiast w myśl art. 24c ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ujemne różnice kursowe powstają jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (.).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż skoro otrzymuje Pani zapłatę za sprzedany towar handlowy w walucie obcej na konto dewizowe, a następnie dokonuje Pani wypłaty waluty z konta na własne potrzeby lub odsprzedaży tej waluty, to w tym przypadku nie powstają różnice kursowe. W sytuacji tej bowiem, wprawdzie następuje wypływ z rachunku walutowego, jednak nie jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Natomiast, przy odsprzedaży własnych walut obcych lub przy ich wypłacie z rachunku bankowego, czyli także w razie przelewu środków finansowych z rachunku walutowego na złotówkowy, konieczne jest ustalenie różnic kursowych poprzez porównanie wartości tychże środków w dniu ich otrzymania oraz w dniu ich sprzedaży (wypłaty) ustalonych w oparciu o kurs kupna walut obcych ogłoszony w ww. datach przez bank prowadzący rachunek walutowy podatnika.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, rachunek walutowy, różnice kursowe, środki pieniężne
Data aktualizacji: 19/01/2013 03:00:01

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania na jednej fakturze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienia od VAT

Od 1 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476) zmieniła się systematyka ustawy w odniesieniu do miejsca umieszczenia...

Prawidłowy sposób wystawiania faktur VAT

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego...

Urząd Skarbowy Złotów 77-400 ul. al. Piasta 25

Zasięg terytorialny miasta Złotów gminy Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów powiaty złotowski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 28101014690062622221000000 VAT 75101014690062622222000000 PIT...

Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej usługę organizacji udziału w konferencji naukowejSposób potwierdzenia odbioru faktur korygującychOpodatkowania dostawy gruntu stanowiącego drogę dojazdowąJak zaksięgować koszty najmu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pomimo braku faktur VAT?Czy istniejej konieczność prowadzenia ewidencji faktur zakupu, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.