Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy rejestrować na kasie fiskalnej każdą zaliczkę oraz jak należy postępować w przypadku wystawiania faktury korygującej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2005 r.) uzupełnionego w dniu 02 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego w w/w wniosku wynika, że sprzedając swoje towary i usługi otrzymuje Pan zaliczki na zamówione towary, które rozliczane są w momencie ich wydania, natomiast kasa fiskalna nie przyjmuje kwot na minus i w przypadku wystawienia faktury rozliczeniowej na kasie jest zarejestrowana całość sprzedaży bez potrącenia wcześniej zarejestrowanej zaliczki.

Wątpliwości Pana dotyczą obowiązku oraz sposobu ewidencjonowania otrzymanych zaliczek przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W swoim piśmie przedstawił Pan dwa warianty ewidencjonowania zaliczek przy zastosowaniu kasy rejestrującej:1. nie rejestrować na kasie fiskalnej zaliczek a wystawiać na nie tylko faktury zaliczkowe, które doliczane są do rejestru VAT sprzedaży za dany miesiąc a następnie wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej i ewidencjonować na kasie fiskalnej całość faktury sprzedaży przy wydaniu towaru;2. ewidencjonować na kasie zaliczki na towary i w przypadku wystawienia faktury rozliczeniowej na kasie ewidencjonowana jest cała sprzedaż bez kwoty ujemnej zaliczki a z zestawienia na koniec miesiąca przyjąć do rejestru sprzedaży kwotę z kasy fiskalnej pomniejszoną o podatek VAT z rozliczonych zaliczek.

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że podatnik prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących ma obowiązek dokonania ewidencjonowania każdej sprzedaży i dokonania wydruku z tej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT.Obowiązek opodatkowania otrzymanych zaliczek wynika z treści art. 19 ust. 11 w/w ustawy. Przepis ten stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się 0 otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. (vide: art. 29 ust. 1 w/w ustawy ).W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze - stosownie do art. 29 ust. 2 cyt. ustawy.

Zgodnie z definicjami zawartymi w "Słowniku języka polskiego" wydanym przez PWN, Warszawa 1980:-zaliczka: jest to cześć należności wpłacana z góry na poczet tej należności, -zadatek: to suma pieniężna dawana przy zawarciu umowy w celu zapewnienia jej wykonania, traktowana jako zaliczka na poczet należności; akonto, -przedpłata: to określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru, niepodlegająca zwrotowi, -rata: jest częścią należności pieniężnej, płatna w oznaczonym terminie.

Z literalnego brzmienia wyżej powołanych przepisów wynika, że obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.W świetle przytoczonych wyżej przepisów tut. organ podatkowy uważa, iż zaliczka nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz jest integralnie związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, na poczet których została uiszczona. Winna być zatem ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej z chwilą powstania obowiązku podatkowego.Zatem skoro podatnicy są zobligowani zgodnie z art. 111 ust. 1 w/w ustawy prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego" przy zastosowaniu kas rejestrujących - to kwota otrzymanych zaliczek, jako obrót" winna być również zaewidencjonowana w dniu jej pobrania a pominięcie kasy rej estru>ącej w tym przypadku j est błędem.W przypadku, gdy otrzymane zaliczki nie obejmują całej ceny należnej brutto - to winien Pan po wydaniu towaru również zaewidencjonować w kasie fiskalnej otrzymaną kwotę - stanowiącą rozliczenie końcowe, która wraz z otrzymanymi zaliczkami stanowi wartość sprzedanego towaru.Zatem w świetle powołanych przepisów jest Pan zobligowany do ewidencjonowania w kasie rejestrującej zarówno otrzymanych zaliczek, jak i otrzymanej kwoty, stanowiącej rozliczenie końcowe, która stanowi również obrót w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.

owyższa interpretacja:-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, -nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: kasa rejestrująca
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik ma obowiązek opisywania faktur poprzez naniesienie na nie kolejnego numeru wy...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a : uznać, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przekazany majątek dla Ch nie będzie stanowił przychodu podatkowego (pytanie oznaczone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
WNT tablic rejestracyjnych wraz z refakturowaniem opłat i ubezpieczeńDotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działach specjalnych produkcji rolnejCzy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu?Urząd Skarbowy Łowicz 99-400 ul. Chełmońskiego 2Czy wynagrodzenie uzyskane od firmy austryjackiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.