Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy wystawić fakture VAT za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie Nr FN.JW.3051-10/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w zakresie wystawiania faktur VAT za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji i materiałów zawartych w tym zasobie jest prawidłowe.

UZASADNIENIEPismem z dnia 27 kwietnia 2005r. Nr GNGiK-JO-72244/55/04 Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii wystawiania faktur VAT za powyższe czynności. Podatnik stoi na stanowisku, iż za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków należy wystawiać faktury VAT z informacją, że opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w przepisach podatkowych dotyczących zasad wystawiania faktur unormowanych w par. 11 - par. 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) nie została zawarta dyspozycja w sposób jednoznaczny wskazująca, że za czynności zwolnione z podatku VAT nie należy wystawiać faktur VAT.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w art. 106 ust. 1 stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku , podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem, ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.). W rozdziale 4 par.11 ww. rozporządzenia stwierdzono, iż zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" . Natomiast w par. 12 ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia jednoznacznie stwierdzono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż powyższy akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005r. o tym samym tytule, obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r., w którym to powyższy zapis par. 12 ust. 1 pkt 11 przeniesiono do par. 9 ust. 1 pkt 11.

W świetle powyższego stanowisko Podatnika w sprawie wystawienia faktury VAT dla usług objętych zwolnieniem od podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: faktura, stawki podatku, usługi związane z nieruchomościami
Data aktualizacji: 25/07/2011 08:29:42

Czy należy odprowadzić od faktury za wynajem konteneru od kontrahenta zagranicznego podate...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Szczytno 12-100 ul. Warszawska 5

Zasięg terytorialny miasta Szczytno gminy Dźwierzuty, Jedwabne, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno, Wielbark powiaty szczycieński województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 93101013970081942221000000 VAT 43101013970081942222000000 PIT...

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzien wystawienia faktury...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących towaró...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób dokumentowania w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaży lokali mieszkalnychCzy aby spełnione były warunki dla stosowania obniżonej stawki podatku, dostawa na rzecz rolników powinna być dokumentowana fakturami VAT?Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnegoCzy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnymPo jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktury korygującej wewnetrzne dotyczące zwrotów reklamacyjnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.