Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy wystawić fakture VAT za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie Nr FN.JW.3051-10/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w zakresie wystawiania faktur VAT za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji i materiałów zawartych w tym zasobie jest prawidłowe.

UZASADNIENIEPismem z dnia 27 kwietnia 2005r. Nr GNGiK-JO-72244/55/04 Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii wystawiania faktur VAT za powyższe czynności. Podatnik stoi na stanowisku, iż za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków należy wystawiać faktury VAT z informacją, że opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w przepisach podatkowych dotyczących zasad wystawiania faktur unormowanych w par. 11 - par. 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) nie została zawarta dyspozycja w sposób jednoznaczny wskazująca, że za czynności zwolnione z podatku VAT nie należy wystawiać faktur VAT.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w art. 106 ust. 1 stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku , podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem, ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.). W rozdziale 4 par.11 ww. rozporządzenia stwierdzono, iż zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" . Natomiast w par. 12 ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia jednoznacznie stwierdzono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż powyższy akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005r. o tym samym tytule, obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r., w którym to powyższy zapis par. 12 ust. 1 pkt 11 przeniesiono do par. 9 ust. 1 pkt 11.

W świetle powyższego stanowisko Podatnika w sprawie wystawienia faktury VAT dla usług objętych zwolnieniem od podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: faktura, stawki podatku, usługi związane z nieruchomościami
Data aktualizacji: 25/07/2011 08:29:42

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę wystawioną w 2006 r. za usługi wykonane w 2005 r. zaliczyć do przychodów roku...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 24.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy posiadany bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić?. W roku 2005 zgłaszają się uczniowie, którzy wykupili bilety miesięczne w 2004 r. na dojazdy do szkół. Teraz otrzymują stypendia...

Czy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować podwyższoną fakturę oraz odliczyć naliczony p...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT do godziny 11:), a jaki...

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 11.05.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęszcza?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT za uzyskane premie pieniężneBrak prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej premii pieniężnejWystawianie faktur VAT za przyznane premieUstalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług wraz z ponoszonymi opłatami pocztowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.