Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy wystawić fakture VAT za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie Nr FN.JW.3051-10/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w zakresie wystawiania faktur VAT za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji i materiałów zawartych w tym zasobie jest prawidłowe.

UZASADNIENIEPismem z dnia 27 kwietnia 2005r. Nr GNGiK-JO-72244/55/04 Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii wystawiania faktur VAT za powyższe czynności. Podatnik stoi na stanowisku, iż za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków należy wystawiać faktury VAT z informacją, że opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w przepisach podatkowych dotyczących zasad wystawiania faktur unormowanych w par. 11 - par. 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) nie została zawarta dyspozycja w sposób jednoznaczny wskazująca, że za czynności zwolnione z podatku VAT nie należy wystawiać faktur VAT.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w art. 106 ust. 1 stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku , podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem, ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.). W rozdziale 4 par.11 ww. rozporządzenia stwierdzono, iż zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" . Natomiast w par. 12 ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia jednoznacznie stwierdzono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż powyższy akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005r. o tym samym tytule, obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r., w którym to powyższy zapis par. 12 ust. 1 pkt 11 przeniesiono do par. 9 ust. 1 pkt 11.

W świetle powyższego stanowisko Podatnika w sprawie wystawienia faktury VAT dla usług objętych zwolnieniem od podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: faktura, stawki podatku, usługi związane z nieruchomościami
Data aktualizacji: 25/07/2011 08:29:42

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu p...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 20.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie...

Obowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 20...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006 r.)...

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 22101013970029902221000000 VAT 69101013970029902222000000 PIT 19101013970029902223000000 budżetowe pozostałe 13101013970029902227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Jaka podstawa prawna powinna być przywołana na fakturach dokumentujących wykonanie usługi...

D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b 2 i 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Fakturowanie online szybko, bezbłędnie i zgodnie z prawemIle mozna odliczyć podatku VAT od faktury wykupu samochodu po zakończeniu okresu leasingowego?Wystawianie faktur korygujących do faktur wewnętrznychUrząd Skarbowy Kłobuck 42-100 ul. Rynek 13Czy do wystawienia faktury wewnętrznej korygującej stosuje się kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta zagranicznego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.