Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesionych wydatków?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokonania odliczeń od dochodu wydatków poniesionych z tytułu spłaty odsetek od kredytu pobranego na budowę budynku mieszkalnego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2007 r. podatnicy zwrócili się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w latach 2005-2006 dokonywała spłaty odsetek do Banku Millenium w związku z zaciągniętym kredytem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego.

Budowa budynku mieszkalnego została rozpoczęta w 2005 roku i zakończona 13 czerwca 2006 roku.

W zeznaniu podatkowym (PIT) za rok 2006 Strona zamierza dokonać odliczenia odsetek od ww. kredytu zapłaconych w roku 2005 i 2006 dołączając do zeznania PIT2K -oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z ww. inwestycją.

Strona twierdzi, iż otrzymała informację w urzędzie skarbowym, że należy dołączyć do zeznania faktury dot. udokumentowania poniesionych wydatków i prosi o interpretację przepisów prawa podatkowego dot. powyższej sprawy.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Strona uważa, że nie musi posiadać faktur na całą kwotę pobranego kredytu, gdyż wiele prac wykonano sposobem gospodarczym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku informuje jak niżej:

W myśl art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity poz. 176 z późn. zm.), od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust.1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z:budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowejna nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się, jeżeli:kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002r., kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust.1, inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw, inwestycja wymieniona w ust.1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku, b) o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego jedną ze stron jest podatnik, do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, odsetki, o których mowa w ust. 1: a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt.2, b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku, c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art.11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, b) budowę budynku mieszkalnego, c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonaniu działalności gospodarczej, e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w bank prowadzącym kasę mieszkaniowa, według zasad określonych w odrębnych przepisach.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona rozpoczęła budowę domu mieszkalnego w 2005 r., i zakończyła w 2006 r., a kredyt na powyższą inwestycję zaciągnęła w lipcu 2005 roku.

Tak więc, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny odliczenie odsetek od kredytu może zostać dokonane po raz pierwszy w zeznaniu za rok 2006.

Podstawę do odliczenia w zeznaniu zapłaconych odsetek z powyższego tytułu jest spełnienie wszystkich warunków nałożonych przez ustawodawcę tj. między innymi złożenie załącznika do zeznania (PIT-2K) o którym mowa w art. 26 b ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik w ww. oświadczeniu (PIT-2 K) zobowiązany jest podać wysokość wszystkich wydatków, w tym udokumentowane fakturami wystawianymi przez podatników od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

A zatem, stanowisko Strony w kwestii posiadania faktur jako udokumentowanie wydatków dot. budowy domu mieszkalnego zawarte w piśmie podatnika jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: cele mieszkaniowe, dokumentacja, podstawa, ulga odsetkowa, wydatek, wysokość
Data aktualizacji: 25/12/2012 12:00:01

Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące i faktury końcowe do faktur...

Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują sposób rozliczania w...

Czy premia finansowa powinna być rozliczana fakturą VAT i naliczony podatek VAT?Czy premia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy rejestrować na kasie fiskalnej każdą zaliczkę oraz jak należy postępować w przy...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu do...

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktury w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Urząd Skarbowy Białystok 15-502 ul. Plażowa 17Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing operacyjny motocykla?Urząd Skarbowy Olkusz 32-300 ul. Budowlanych 2Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.