Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie

stwierdza

że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007 r., (data wpływu 19.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT RR jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19.04.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana . z zapytaniem, czy zaliczenie nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT, wynikającego z faktur VAT RR do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

Jak wynika z treści art.14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony przez Pana . w cytowanym wyżej wniosku, przedstawia się następująco.

Pan . prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej zwierząt rzeźnych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy zapłata należności wynikająca z faktur VAT RR następuje w formie gotówki lub w przypadku zapłaty należności w terminie późniejszym niż określonym w tej ustawie, nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W tym przypadku podatnik uważa, że nieodliczona kwota zryczałtowanego podatku VAT, wynikajaca z faktur VAT RR może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przez Pana . przepisu art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 385 ze zmianami), zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust.2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika zryczałtowanego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Jak wynika z treści wniosku, Pan . dokonuje zapłaty za zakupione produkty rolne gotówką oraz z uchybieniem terminu wskazanego w wyżej cytowanym przepisie, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku należnego, zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu podatku od towarów i usług.

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23.

Z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że co do zasady, podatek od towarów i usług nie jest kosztem uzyskania przychodów. Jednak art. 23 ust.1 pkt 43 lit. a tej ustawy wymienia przypadki, w których podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów, a mianowicie:

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem, skoro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi jako nabywcy produktów rolnych nie przysługuje prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku i odliczenie go od podatku należnego, gdyż nie zostały spełnione warunki zawarte w tym przepisie, to na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku wykazaną w fakturze VAT RR będzie kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Tym samym tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Pana J. J. zawarte w piśmie z dnia 03.04.2007 r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2007 r.) jest prawidłowe.

Pouczenie

Zgodnie z art.14a § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, rolnik ryczałtowy, zryczałtowany podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Cieszyn 43-400 ul. I. Kraszewskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Cieszyn, Ustroń, Wisła gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice powiaty cieszyński województwo śląskie Konta bankowe CIT 91101012120027852221000000 VAT...

Czy podlega opodatkowaniu bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.12.2005r. (data wpływu do...

Prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól pows...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej...

Faktura ze stawką podstawową 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktury?W jaki sposób opodatkować i wystawić faktuę VAT dokumentującą sprzedaż pawilonu handlowego wraz z działką?Czy od zakupu artykułów spożywczych na targi można odliczyć podatek naliczony, nie naliczając fakturą wewnętrzną podatku należnegoWystawienie faktury korygujące do duplikatów brakujących fakturCzy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.