Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie

stwierdza

że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007 r., (data wpływu 19.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT RR jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19.04.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana . z zapytaniem, czy zaliczenie nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT, wynikającego z faktur VAT RR do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

Jak wynika z treści art.14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony przez Pana . w cytowanym wyżej wniosku, przedstawia się następująco.

Pan . prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej zwierząt rzeźnych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy zapłata należności wynikająca z faktur VAT RR następuje w formie gotówki lub w przypadku zapłaty należności w terminie późniejszym niż określonym w tej ustawie, nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W tym przypadku podatnik uważa, że nieodliczona kwota zryczałtowanego podatku VAT, wynikajaca z faktur VAT RR może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przez Pana . przepisu art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 385 ze zmianami), zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust.2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika zryczałtowanego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Jak wynika z treści wniosku, Pan . dokonuje zapłaty za zakupione produkty rolne gotówką oraz z uchybieniem terminu wskazanego w wyżej cytowanym przepisie, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku należnego, zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu podatku od towarów i usług.

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23.

Z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że co do zasady, podatek od towarów i usług nie jest kosztem uzyskania przychodów. Jednak art. 23 ust.1 pkt 43 lit. a tej ustawy wymienia przypadki, w których podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów, a mianowicie:

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem, skoro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi jako nabywcy produktów rolnych nie przysługuje prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku i odliczenie go od podatku należnego, gdyż nie zostały spełnione warunki zawarte w tym przepisie, to na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku wykazaną w fakturze VAT RR będzie kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Tym samym tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Pana J. J. zawarte w piśmie z dnia 03.04.2007 r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2007 r.) jest prawidłowe.

Pouczenie

Zgodnie z art.14a § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, rolnik ryczałtowy, zryczałtowany podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

W jakim miesiącu i po jakim kursie należy ująć fakturę wewnętrzną korygującą, dotyczącą im...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z...

Urząd Skarbowy Pabianice 95-200 ul. Zamkowa 26

Zasięg terytorialny miasta Konstantynów Łódzki, Pabianice gminy Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice powiaty pabianicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 29101013710004332221000000 VAT 76101013710004332222000000 PIT...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usług magazynowania, faktura, obowiązek podatkowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy VAT naliczony z faktur dokumentujących nakłady na budowę środka trwałego będzie VAT-em...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin rozliczenia faktury korygującej in plusUznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługStawka podatku stosowana przy dostawie towaru z Polski na Litwe celem jego póżniejszego eksportu do RosjiUrząd Skarbowy Warszawa-Mokotów Warszawa 02-676 ul. Postępu 16ASposób wyceny waluty wpłacanej na rachunek walutowy dla celów ustalenia różnic kursowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.