Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie

stwierdza

że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007 r., (data wpływu 19.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT RR jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19.04.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana . z zapytaniem, czy zaliczenie nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT, wynikającego z faktur VAT RR do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

Jak wynika z treści art.14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony przez Pana . w cytowanym wyżej wniosku, przedstawia się następująco.

Pan . prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej zwierząt rzeźnych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy zapłata należności wynikająca z faktur VAT RR następuje w formie gotówki lub w przypadku zapłaty należności w terminie późniejszym niż określonym w tej ustawie, nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W tym przypadku podatnik uważa, że nieodliczona kwota zryczałtowanego podatku VAT, wynikajaca z faktur VAT RR może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przez Pana . przepisu art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 385 ze zmianami), zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust.2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika zryczałtowanego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Jak wynika z treści wniosku, Pan . dokonuje zapłaty za zakupione produkty rolne gotówką oraz z uchybieniem terminu wskazanego w wyżej cytowanym przepisie, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku należnego, zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu podatku od towarów i usług.

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23.

Z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że co do zasady, podatek od towarów i usług nie jest kosztem uzyskania przychodów. Jednak art. 23 ust.1 pkt 43 lit. a tej ustawy wymienia przypadki, w których podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów, a mianowicie:

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem, skoro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi jako nabywcy produktów rolnych nie przysługuje prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku i odliczenie go od podatku należnego, gdyż nie zostały spełnione warunki zawarte w tym przepisie, to na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku wykazaną w fakturze VAT RR będzie kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Tym samym tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Pana J. J. zawarte w piśmie z dnia 03.04.2007 r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2007 r.) jest prawidłowe.

Pouczenie

Zgodnie z art.14a § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, rolnik ryczałtowy, zryczałtowany podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Opatów 27-500 ul. Kilińskiego 9

Zasięg terytorialny miasta gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowię, Tarłów, Wojciechowice powiaty opatowski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 84101012380852702221000000 VAT 34101012380852702222000000 PIT...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy wystawiać fakturę w przypadku usług wykonywanych w krajach Unii Europejskiej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędy Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - Tekst jednolity) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowa dokumentacja dostawy z art. 13 ust. 3 i powstanie obowiązku podatkowego takiej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy udzielane premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznychCzy w przypadku bezpodstawnego wystawienia faktury podatnikowi przysługuje prawo zwrotu faktury i nie rodzi ona skutku prawnego?Urząd Skarbowy Radzyń Podlaski 21-300 ul. Lubelska 1Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do motocykla?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.