Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o fakturę wewnętrzną?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23 września 2005 r. (uzupełnionego w dniu 14.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usługstwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podatnik - będący Bankiem Spółdzielczym - zakupił na podstawie faktury VAT rower górski. Następnie w celach promocyjnych darował go Zespołowi Szkół Rolniczych jako nagrodę główną dla finalisty olimpiady naukowej. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione z opodatkowania, w związku z czym podatek VAT wynikający z faktury dotyczącej zakupu roweru nie został odliczony.Przedmiot zapytania Wnioskodawcy sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o fakturę wewnętrzną.W ocenie Banku powyższa darowizna nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT, gdyż podatnikowi nieprzysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towaru będącego przedmiotem późniejszejdarowizny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdza, co następuje:Ocena prawna kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem wymaga uwzględnienia postanowień art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT. Z postanowień art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w tym m.in.: wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W ust. 3 art. 7 ustawy o VAT postanowiono natomiast, że przepisu ust. 2 nie stosuje się m.in. do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek.Z powyższych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa podlega wszelkie przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, nie odpowiadających prezentom o małej wartości lub próbkom, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Banku -j ak słusznie zauważono - prawo do odliczenia podatku nie będzie przysługiwało, gdyż - działalność Wnioskodawcy wiąże się z wykonywaniem usług zwolnionych od podatku.

Reasumując, w związku z faktem, iż Wnioskodawcy - ze względów przedstawionych powyżej - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług - co znalazło odzwierciedlenie przy nabyciu przedmiotowego roweru - to jego nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji.

Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji. Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego -w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: nieodpłatne przekazanie rzeczy, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Świętokrzyski Urząd Skarbowy Kielce 25-324 ul. Sandomierska 105

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 38101012380857622221000000 VAT 85101012380857622222000000 PIT 35101012380857622223000000 budżetowe pozostałe 29101012380857622227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD...

Podatnik zapytuje o zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 28 lipca 2005r. przez...

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką stawką podatku VAT należy wystawiać faktury w związku ze świadczeniem usług wypożyc...

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004rPodatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentówWątpliwości Podatnika dotyczą prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do agregatu prądotwórczegoCzy istnieje możliwość skorygowania wystawionych rachunków poprzez faktury korygujące?Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może wystawiać zwykłe rachunki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.