Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy obie faktury VAT dokumentujące w/w sytuację zostały wystawione prawidłowo ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2006r. stwierdza, że otrzymanie zaliczki powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, a w sytuacji gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto towaru to po wydaniu towaru sprzedawca wystawia fakturę VAT na zasadach ogólnych, w której wykaże sumę wartości towarów pomniejszoną o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejszy o sumę kwot podatku wykazanego w fakturze dokumentującej pobrane części należności.

Pismem z dnia 05.07.2006r (data wpływu 13.07.2006r.) uzupełnionym w dniu 28.07.2006r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny :W maju 2006r. Spółka podjęła się wykonania urządzenia, którego wartość sprzedaży wynosiła 21.550, 00zł netto plus 22% VAT, brutto 26.292, 00zł . W dniu 4 maja 2006r Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w kwocie 5.000zł na poczet zamówionego urządzenia . Otrzymanie zaliczki Spółka w dniu 04.05.2006r. udokumentowała fakturą VAT - zaliczkową, która wyszczególniała kwoty pobranej zaliczki w kwocie brutto 5.000zł oraz wartość netto 4.098, 34zł i podatek VAT 901, 64zł. Gdy urządzenie zostało wykonane Spółka w dniu 14.05.2006r. wydała je odbiorcy. W tym samym dniu wystawiła też fakturę VAT, w której uwzględniła cenę i wartość sprzedanego wyrobu, tj. 21.50, 00zł netto+ VAT 22% oraz informację o otrzymanej wcześniej zaliczce w wysokości 4.098, 36zł netto+ VAT 22%. W związku z tym wartości do zapłaty na fakturze sprzedaży wyrobu zostały pomniejszone o zaliczkę i wynosiły : 17.451, 64zł, VAT 3.839, 36zł, brutto 21.291, 00zł .

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż :Wystawiając obie faktury VAT w każdej z nich Spółka prawidłowo udokumentowała otrzymania zaliczki i wydanie towaru kupującemu. Wystawiając omawiane faktury Spółka prawidłowo zastosowała przepisy prawa podatkowego, w szczególności § 9 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom. wystawiania faktur. ( Dz. U. Nr 95, poz 798 ).

Wnioskodawca oświadczył także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 3 ww. ustawy, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Zgodnie z §14 ust. 4 powołanego rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9 i 11-13, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Cytowane wyżej przepisy wskazują na obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki, w terminie 7 dni od dnia jej uzyskania. Obowiązek ten ciąży na podatniku, który otrzymał zaliczkę przed wydaniem towaru, niezależnie od tego czy wydanie przez sprzedawcę towaru nastąpi przed, czy też po upływie 7 dni, od daty otrzymania zaliczki. Następnie po wydaniu towaru podatnik winien w terminie 7 dni wystawić fakturę VAT, w której wykaże sumę wartości towarów pomniejszoną o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejszy o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w dniu 4 maja 2006r. otrzymała od kontrahenta zaliczkę na poczet wykonania urządzenia, co zostało udokumentowane wystawioną w tym samym dniu fakturą zaliczkową, przy czym faktura zaliczkowa nie obejmowała całej ceny brutto towaru. Następnie w dniu 14 maja 2006r. Spółka wydała kontrahentowi urządzenie i w tym samym dniu wystawiła fakturę VAT, w której uwzględniła cenę i wartość sprzedanego wyrobu oraz informację o otrzymanej wcześniej zaliczce. W związku z tym wartości do zapłaty na fakturze sprzedaży wyrobu zostały pomniejszone o wysokość zaliczki i wynosiły : 17.451, 64zł, VAT 3.839, 36zł, brutto 21.291, 00zł .

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż Spółka miała obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki. Ponadto w związku z tym, iż otrzymana przed wydaniem towaru zaliczka nie obejmowała całej ceny brutto towaru, sprzedaż towaru Spółka powinna również udokumentować fakturą VAT, w której wartość towaru pomniejszy o wartość otrzymanej zaliczki, a kwotę podatku pomniejszy o kwotę podatku wykazanego w fakturze dokumentujących pobraną zaliczkę. Taka faktura powinna zawierać również numer faktury zaliczkowej .

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2006r., jest prawidłowe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, iż dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie interpretacji, nie podlegały ocenie przez organ podatkowy.
Słowa kluczowe: faktura VAT, faktura zaliczkowa, zaliczka
Data aktualizacji: 17/01/2013 06:00:01

Czy podatnik ma prawo do udokumentowania usług za wywóz nieczystości fakturą kwartalną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z...

CIT - w zakresie zastosowania art. 38 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wołów 56-100 ul. T. Kościuszki 17

Zasięg terytorialny miasta gminy Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów powiaty wołowski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 83101016740057312221000000 VAT 33101016740057312222000000 PIT 80101016740057312223000000 budżetowe pozostałe...

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy sposobu fakturowania usług budowlanych związanych rozbudową budynku w stos...

Działając na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.03.2006 r. data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej po otrzymaniu urzędowej interpretacji?Czy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury zaliczkowej dokumentującej zakup lokali mieszkalnych?Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17Zobowiązanie do weryfikacji stawki podatku VAT na fakturze otrzymanej od nabywyc?Określenia podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej wieczystego użytkownika
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.