Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikolwiek sposób odzyskanie podatku naliczonego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów, które będą dokonywane w związku z remontem Świetlicy Wiejskiej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 lipca 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem Świetlicy Wiejskiej .W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Gmina zamierza przeprowadzić roboty budowlano-remontowe Świetlicy Wiejskiej. Wartość robót będzie wynosiła około 100.000 zł. Gmina przewiduje otrzymanie dofinansowania do zadania w wysokości 80 % ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. W Świetlicy Wiejskiej organizowane są imprezy kulturalne, służy ona działalności publicznej na rzecz społeczności lokalnej. W zakresie działania świetlicy Gmina nie jest podatnikiem VAT. Po remoncie świetlica będzie nadal służyła rozwojowi działalności kulturalnej mieszkańców wsi. Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym do wniosku wskazał, że przy realizacji zadania nie przysługuje zwrot podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zmianami) - dofinansowanie nie będzie pochodziło ze środków SAPARD.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej będzie możliwe w jakikolwiek sposób odzyskanie podatku naliczonego.Zdaniem wnioskodawcy w ramach powyższego zadania nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów budowlano-remontowych, ponieważ będzie to zadanie w zakresie działalności statutowo - kulturalnej Gminy, tzn. służącej rozwojowi kultury wśród społeczności lokalnej. Ponadto brak jest związku wykonania remontu z czynnościami opodatkowanymi.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 powołanej ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zmianami) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Z kolei treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy wyłącza możliwość stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Gmina jako podmiot zwolniony z podatku dochodowego nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poprzez zakwalifikowanie go do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie nie mają również zastosowania przepisy rozdziału 12 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., według których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostkom dokonującym nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Gmina nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w § 27a ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego Na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.

Reasumując przy realizacji projektu remontu Świetlicy Wiejskiej Gmina nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul.Św.Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, koszt kwalifikowany, podatek naliczony, zadania własne
Data aktualizacji: 01/02/2013 06:00:01

CIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej...

Od jakiego limitu przychodów z działalności gospodarczej Spółki należy zaprowadzić księgi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakwalifikowanie do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w progr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Oznaczenie faktur elektronicznych jako oryginał i kopiaCzy zakupione towary i usługi sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychpodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?Czy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?Urząd Skarbowy Dąbrowa Tarnowska 33-200 ul. Berka Joselewicza 5Jak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.