Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na jaki numer rachunku bankowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2009 r. (data wpływu 23 stycznia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej rekompensaty - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej rekompensaty.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.W dniu 11 sierpnia 2008 r. właściciel budynku, w którym mieszkała Pani wraz z rodziną, sprzedał nieruchomość. W tym samym dniu, na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zobowiązała się Pani, że we wrześniu 2008 r. opuści lokal oraz wymelduje siebie i dzieci - w zamian za kwotę 62.110, 26 zł, jako formę zapewnienia mieszkania zastępczego. Czynności wymeldowania i opuszczenia mieszkania Pani dokonała.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. kancelaria notarialna, w imieniu właściciela nieruchomości, przelała na konto TBS powyższą kwotę, stanowiącą partycypację w kosztach budowy mieszkania zastępczego.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek. Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na jaki numer rachunku bankowego.Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia należnego podatku, powinna go uiścić osoba zapewniająca mieszkanie zastępcze.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z punktem 9 tego artykułu, źródłem przychodów są inne źródła.

Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze - nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie - nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania w szczególności, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W tym samym terminie, stosownie do art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ustępu. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z dokonaniem przez jej właściciela sprzedaży nieruchomości, w której mieszkała Pani wraz z rodziną, oraz na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego - zobowiązała się Pani do opuszczenie mieszkania i wymeldowania siebie i dzieci - w zamian za kwotę 62.110, 26 zł, jako formę zapewnienia mieszkania zastępczego. Kancelaria notarialna, w imieniu właściciela nieruchomości, przelała na konto TBS ww. kwotę, która stanowi partycypację w kosztach budowy mieszkania zastępczego.

Wobec powyższego uznać należy, że za opuszczenie lokalu mieszkalnego otrzymała Pani od właściciela nieruchomości rekompensatę, stanowiącą formę zapewnienia mieszkania zastępczego. Ze względu na to, że nie istnieje możliwość zakwalifikowania otrzymanej przez Panią rekompensaty do któregokolwiek ze zwolnień przewidzianych w art. 21 ust. 1, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z tego tytułu stanowić będzie dla Pani przychód z innych źródeł. Należy również wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, na jakie cele przeznaczyła Pani uzyskane środki pieniężne. Ponadto, wyjaśnienia wymaga, że dla przychodów z innych źródeł w nie przewidziano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych instytucji poboru podatku (zaliczki) przez płatnika.

Zatem, dochód otrzymany z tytułu rekompensaty (z innych źródeł) winna Pani uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany, tj. za 2008 r., łącznie z innymi osiągniętymi dochodami oraz opodatkować według obowiązującej skali podatkowej, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadmienić przy tym należy, iż właściwy jest w takim przypadku formularz PIT-36 - przeznaczony nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób, którym płatnik nie pobrał zaliczki na podatek (w przypadku osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy nie składa się wówczas odrębnego zeznania na formularzu PIT-37, całość dochodów należy rozliczyć w PIT-36). Podatek natomiast należy wpłacić na rachunek właściwego dla Pani urzędu skarbowego. Informacje o numerach kont bankowych dostępne są w siedzibie urzędu skarbowego.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: mieszkania, przychody z innych źródeł, rekompensaty, rekompensaty pieniężne, ugody
Data aktualizacji: 13/01/2013 00:00:01

Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powi...

W związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. Nr 11, poz. 50 ze zm. i art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług D. U. Nr 54...

Wystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez podmiot czeski jako peł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z utrzymaniem sekcji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu dokumentowaniaCzy mogę korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. 7% z tytułu sprzedaży usługi dekarskiej wraz z własnym materiałem wykonawcy ?Wysyłanie faktur drogą elektronicznąOpodatkowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wypłatę premii pieniężnychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy bloku mieszkalnego na wynajem
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.