Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od najmu lokalu Wnioskodawczyni ma obowiązek wystawić faktury VAT i płacić ten dodatek czy może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 23 lipca 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponownego wyboru zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponownego wyboru zwolnienia. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od dnia 28 stycznia 2004 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi we własnym lokalu. Była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Od miesiąca marca 2009 r. Zainteresowana tą działalność wyrejestrowała - zlikwidowała sklep. VAT-Z i remanent likwidacyjny został złożony w urzędzie skarbowym w miesiącu marcu 2009 r. Od dnia 1 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni chce wynajmować byłe pomieszczenie sklepu firmie w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana oświadczyła, iż obrót w jej firmie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r. wyniósł 45.484, 49 zł, natomiast obrót za okres od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wyniósł 0, 00 zł, zatem razem za 2008 r. obrót wyniósł 45.484, 49 zł. W okresie od 1 listopada 2008 r. do 28 lutego 2009 r. działalność była zawieszona i Wnioskodawczyni nie osiągała żadnych obrotów. Z dniem 1 marca 2009 r. zlikwidowała swoją firmę. Wnioskodawczyni prowadziła swoją działalność od 1 lutego 2004 r. i od tego dnia była czynnym podatnikiem VAT. Od tego dnia również zrezygnowała ze zwolnienia od podatku VAT. Związane to było ze sprzedażą takich wyrobów jak piwo i papierosy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy od najmu lokalu Zainteresowana ma obowiązek wystawiać faktury VAT i płacić ten podatek i czy może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku. Z uwagi na osiągnięte przez nią obroty, które nie przekroczyły kwoty 50.000 zł., zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Obroty ze sklepu za 2008 r. wyniosły 45.484, 49 zł, w 2009 r. obroty wyniosły 0, 00 zł (działalność została zawieszona od października 2008 r.). Z najmu dochodów żadnych nie osiągała. Obecnie dochody z tytułu najmu lokalu będą wynosić 550 zł miesięcznie, co w skali roku 2009 będzie stanowić 3.850 zł, czyli mniej niż 25.000 zł licząc proporcjonalnie limit zwolnienia dla niej w 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podatnikami, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od 28 stycznia 2004 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi we własnym lokalu. Była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Od miesiąca marca 2009 r. Zainteresowana działalność tą wyrejestrowała - zlikwidowała sklep. VAT-Z i remanent likwidacyjny został złożony w urzędzie skarbowym w miesiącu marcu 2009 r. Od dnia 1 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni chce wynajmować byłe pomieszczenie sklepu firmie w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Najem jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zawiera się w określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, definicji działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, najem lokalu na cele użytkowe, świadczony przez podatnika podatku od towarów i usług stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Powyższy przepis wskazuje, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 1 roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1, oczywiście przy spełnieniu warunku tego przepisu, tzn. nieprzekroczeniu w poprzednim roku podatkowym, obrotu uprawniającego do tego zwolnienia (50.000 zł).

Z opisu sprawy wynika, że obrót, jaki osiągnęła Wnioskodawczyni za rok 2008, wyniósł 45.484, 49 zł, natomiast do wyboru opodatkowania podatnikiem VAT (rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego) doszło w lutym 2004 r. Oznacza to, że są spełnione oba warunki wynikające z przepisu art. 113 ust. 11. Tym samym, Zainteresowana ma prawo dokonać ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego.

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 96 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Powyższe oznacza, że Zainteresowana chcąc korzystać ponownie ze zwolnienia podmiotowego jest zobowiązana poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o fakcie ponownego wyboru zwolnienia, składając druk VAT-R.

Art. 113 ust. 9 ustawy, stanowi iż podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Po ponownym wyborze zwolnienia podmiotowego Zainteresowana będzie zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług najmu, jeżeli przewidywana przez nią wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 50.000 zł. Proporcję, o której mowa powyżej określa się w stosunku dziennym, tj. w proporcji do ilości dni w roku, licząc od dnia dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do końca danego roku.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Z unormowania tego wynika, że podatnicy VAT zwolnieni od podatku nie mają prawa wystawiać faktur VAT. Zatem, Wnioskodawczyni wykonując czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (najem), jednak korzystając z ponownego zwolnienia podmiotowego, nie dokumentuje tych czynności fakturą VAT.

Podsumowując, w sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowana może dokonać ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego i wówczas jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług najmu do momentu przekroczenia w roku 2009 stosownego limitu obrotu obligującego Wnioskodawczynię do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Tym samym, Zainteresowana nie będzie zobowiązana do wystawiania faktury VAT i odprowadzania podatku należnego od czynności najmu lokalu na działalność gospodarczą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: najem, podatnik, umowa najmu
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Opodatkowania nadwyżki kwoty pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Poprawność wystawianych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy uznać za obrót wpłacany depozyt zabezpieczający właściwe wykonanie umowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różny widok faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia, o ile nie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowania kwot wynagrodzenia otrzymanego z tytułu dostaw złomu akumulatorowegoUznanie za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, sprzedaży towarów pozostawionych w depozycie w magazynie kontrahenta na terenie uniiCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z wystawionych przez kontrahentów faktur dokumentujących wartość bonusów?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wysokość wypracowanych premii przez nabywców?Na podstawie jakich dokumentów można dokonać korekty rejestru VAT i deklaracji VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.