Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od najmu lokalu Wnioskodawczyni ma obowiązek wystawić faktury VAT i płacić ten dodatek czy może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 23 lipca 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponownego wyboru zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponownego wyboru zwolnienia. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od dnia 28 stycznia 2004 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi we własnym lokalu. Była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Od miesiąca marca 2009 r. Zainteresowana tą działalność wyrejestrowała - zlikwidowała sklep. VAT-Z i remanent likwidacyjny został złożony w urzędzie skarbowym w miesiącu marcu 2009 r. Od dnia 1 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni chce wynajmować byłe pomieszczenie sklepu firmie w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana oświadczyła, iż obrót w jej firmie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r. wyniósł 45.484, 49 zł, natomiast obrót za okres od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wyniósł 0, 00 zł, zatem razem za 2008 r. obrót wyniósł 45.484, 49 zł. W okresie od 1 listopada 2008 r. do 28 lutego 2009 r. działalność była zawieszona i Wnioskodawczyni nie osiągała żadnych obrotów. Z dniem 1 marca 2009 r. zlikwidowała swoją firmę. Wnioskodawczyni prowadziła swoją działalność od 1 lutego 2004 r. i od tego dnia była czynnym podatnikiem VAT. Od tego dnia również zrezygnowała ze zwolnienia od podatku VAT. Związane to było ze sprzedażą takich wyrobów jak piwo i papierosy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy od najmu lokalu Zainteresowana ma obowiązek wystawiać faktury VAT i płacić ten podatek i czy może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku. Z uwagi na osiągnięte przez nią obroty, które nie przekroczyły kwoty 50.000 zł., zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Obroty ze sklepu za 2008 r. wyniosły 45.484, 49 zł, w 2009 r. obroty wyniosły 0, 00 zł (działalność została zawieszona od października 2008 r.). Z najmu dochodów żadnych nie osiągała. Obecnie dochody z tytułu najmu lokalu będą wynosić 550 zł miesięcznie, co w skali roku 2009 będzie stanowić 3.850 zł, czyli mniej niż 25.000 zł licząc proporcjonalnie limit zwolnienia dla niej w 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podatnikami, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od 28 stycznia 2004 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi we własnym lokalu. Była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Od miesiąca marca 2009 r. Zainteresowana działalność tą wyrejestrowała - zlikwidowała sklep. VAT-Z i remanent likwidacyjny został złożony w urzędzie skarbowym w miesiącu marcu 2009 r. Od dnia 1 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni chce wynajmować byłe pomieszczenie sklepu firmie w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Najem jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zawiera się w określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, definicji działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, najem lokalu na cele użytkowe, świadczony przez podatnika podatku od towarów i usług stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Powyższy przepis wskazuje, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 1 roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1, oczywiście przy spełnieniu warunku tego przepisu, tzn. nieprzekroczeniu w poprzednim roku podatkowym, obrotu uprawniającego do tego zwolnienia (50.000 zł).

Z opisu sprawy wynika, że obrót, jaki osiągnęła Wnioskodawczyni za rok 2008, wyniósł 45.484, 49 zł, natomiast do wyboru opodatkowania podatnikiem VAT (rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego) doszło w lutym 2004 r. Oznacza to, że są spełnione oba warunki wynikające z przepisu art. 113 ust. 11. Tym samym, Zainteresowana ma prawo dokonać ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego.

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 96 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Powyższe oznacza, że Zainteresowana chcąc korzystać ponownie ze zwolnienia podmiotowego jest zobowiązana poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o fakcie ponownego wyboru zwolnienia, składając druk VAT-R.

Art. 113 ust. 9 ustawy, stanowi iż podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Po ponownym wyborze zwolnienia podmiotowego Zainteresowana będzie zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług najmu, jeżeli przewidywana przez nią wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 50.000 zł. Proporcję, o której mowa powyżej określa się w stosunku dziennym, tj. w proporcji do ilości dni w roku, licząc od dnia dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do końca danego roku.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Z unormowania tego wynika, że podatnicy VAT zwolnieni od podatku nie mają prawa wystawiać faktur VAT. Zatem, Wnioskodawczyni wykonując czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (najem), jednak korzystając z ponownego zwolnienia podmiotowego, nie dokumentuje tych czynności fakturą VAT.

Podsumowując, w sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowana może dokonać ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego i wówczas jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług najmu do momentu przekroczenia w roku 2009 stosownego limitu obrotu obligującego Wnioskodawczynię do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Tym samym, Zainteresowana nie będzie zobowiązana do wystawiania faktury VAT i odprowadzania podatku należnego od czynności najmu lokalu na działalność gospodarczą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: najem, podatnik, umowa najmu
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Czy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej...

Czy prawidłowo wystawca faktury naliczył podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycz...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że posiada Pan fakturę VAT za nielegalny pobór energii od firmy E. S.A. Wystawiona faktura, Pana zdaniem, nosi znamiona kary, gdyż nie stwierdzono okresu nielegalnego poboru energii i nie wykazano za jaki...

Dokumentowanie sprzedaży wirtualnego bonu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringu

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.08.2005r. w sprawie...

Procedura marży - towary używane

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie od początku 2013 roku przyniosła nam wiele zmian. W myśl nowych przepisów zlikwidowano obowiązek umieszczenia oznaczania Faktura VAT - marża . Przy dostawach towarów używanych w systemie VAT marża...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT?Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowychStosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości faktur korygującychCzy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?Jaka podstawa prawna powinna być przywołana na fakturach dokumentujących wykonanie usługi zamiast PKWiU
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.