Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktury?

Na podstawie art. 14a §§1, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 07.04.2006r. (data wpływu 20.04.2006r.), uzupełnionym 16.05.2006r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ,Spółka w 2003 roku prowadziła inwestycje w obcym środku trwałym, polegające na adaptacji pomieszczenia na cele działalności gospodarczej. Za prace budowlane podatnik otrzymał fakturę VAT. W miesiącu grudniu 2003 roku inwestycja została zakończona i przeksięgowana na środki trwałe,a od miesiąca stycznia 2004 roku podlegała amortyzacji. W 2004 roku Spółka zorientowała się, że wykonawca robót budowlanych najprawdopodobniej zawyżył koszty prac budowlanych w tymże lokalu, zgłosiła się do wykonawcy o sporządzenie kosztorysuza wykonane prace, jednocześnie wstrzymując zapłatę części zobowiązań. Wykonawca usług podał Spółkę do sądu (w 2004 roku) o nieuregulowanie przez nią zobowiązań.W 2005 roku sąd wydał wyrok korzystny dla Spółki, iż koszty prac budowlanych wykonanych w roku 2003 zostały przez usługodawcę zawyżone. W 2006 roku firma budowlana wystawiła na rzecz Spółki fakturę VAT korygującą do faktury wystawionejw 2003 roku za wykonane prace budowlane.

Z akt sprawy wynika, iż Spółka składa deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne.

Podatnik wyjaśnił, iż podatek naliczony wynikający z faktury VAT korygującej wystawionej do faktury VAT z roku 2003 odliczono w momencie otrzymania korekty,czyli w miesiącu lutym 2006 roku.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy stwierdza,co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawyo podatku od towarów i usług powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798; sprostowanie Dz. U. z 2005r. Nr 102, poz. 860), fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Nabywca otrzymujący fakturę korygującą stosownie do § 17 ust. 4 cyt. rozporządzenia: 1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniuza miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowaw art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy; 2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniuza miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Zgodnie z ust. 5 § 17 cyt. rozporządzenia przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje sięw przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy.

Reasumując, w świetle w/cyt. przepisów podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego lub uprawniony do zwiększenia kwoty podatku naliczonegow rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę korygującą, tj. w miesiącu lutym 2006r.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak w sentencji

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmianylub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 06/08/2012 02:21:42

Kwota podatku VAT powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT za wykonanie usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Refakturowanie usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zawartego w faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania faktur VAT obejmujących czynsz najmu w sytuacji zawieszenia działaln...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonegoObniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężneCzy na usługi związane z edukacją trzeba wystawiać faktury VAT?Czy podatnik powinien wystawić fakturę w przypdaku niezrealizowania sprzedaży ?Urząd Skarbowy Chełmno 86-200 ul. Grudziądzka 6
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.