Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy organ egzekucyjny (komornik sądowy) jest zobowiązany do wystawienia faktur i odprowadzenia podatku VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4, art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.07.2006 r., uzupełnionego w dniu 27.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 25.07.2006 r. Podatnik zwrócił się do tut. Urzędu z zapytaniem, czy organ egzekucyjny (komornik sądowy) jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadząc postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika sprzedał nieruchomość. Obecnie nabywca tej nieruchomości po wydaniu przez Sąd postanowienia o przysądzeniu prawa własności zwrócił się do organu egzekucyjnego o wydanie faktury VAT.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy o podatku od towarów i usług organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym prowadzona przez komornika sądowego sprzedaż środków trwałych, w imieniu podatnika który był zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem za wyjątkiem towarów używanych spełniających kryteria o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiających zastosowanie zwolnienia z podatku.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.), organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110 poz. 968 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.) w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury VAT potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów; kopię faktury otrzymuje dłużnik.

Według § 24 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna spełniać warunki o których mowa w § 9 i § 11 ust. 1, cyt. rozporządzenia jak również nazwę i adresy organów egzekucyjnych, określonych w § ust. 1 jako sprzedawcę wpisuje się w fakturze nazwę i adres dłużnika, przy czym za podpisy osób uprawnionych do wystawienia faktury uważa się podpis kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych), o których mowa w ust. 1.

Kopię przedmiotowej faktury, organ egzekucyjny przekazuje dłużnikowi, zachowując jedną kopię w swojej ewidencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, komornik sądowy, obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 07/01/2013 03:00:01

Prawidłowość refakturowania opłat za media na najemców lokali gminnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu umożliwienia firmie Google zamies...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2007 roku...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyska...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić...

Dotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość przechowywania kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej- pliku PDF

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Opatów 27-500 ul. Kilińskiego 9Czy obciążenie kaucją, od której nie nalicza się podatku VAT, może być wystawione za pomocą faktury VAT?Czy można anulować błędnie wystawione faktury?Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowiaŚwiadczenia usług architektonicznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.