Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, które ma być udokumentowane fakturą VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 20 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, które ma być udokumentowane fakturą VAT - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, które ma być udokumentowane fakturą VAT.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 sierpnia 2008r. znak: IBPP2/443-473/08/LŻ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została utworzona jako biuro zakupowe dla swoich udziałowców. Pełni zatem funkcję pośrednika pomiędzy dostawcami towarów a odbiorcami (udziałowcami). Spółka dokonuje zakupów w imieniu udziałowców. Wielkości zakupów związane są bezpośrednio z zamówieniami złożonymi przez udziałowców. Spółka otrzymuje od dostawców premie pieniężne. Udzielenie premii jest uzależnione od osiągnięcia określonego limitu obrotu w określonym okresie rozliczeniowym. W związku ze zróżnicowaną interpretacją urzędów skarbowych z całej Polski w kwestii opodatkowania podatkiem VAT tego rodzaju premii, Spółka otrzymuje od swoich dostawców faktury korygujące lub noty uznaniowe na należne jej kwoty. Z uwagi na fakt, iż wysokość obrotów realizowanych przez Spółkę jest wynikiem zakupów dokonywanych przez udziałowców Spółki, przyznana premia jest dzielona przez Spółkę pomiędzy jej udziałowców, proporcjonalnie do osiągniętych przez nich obrotów w danym okresie rozliczeniowym. Powyższy problem wystąpił w Spółce po raz pierwszy pod koniec 2004r. i wówczas Spółka zwróciła się do Naczelnika z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej sprawie. Spółka wówczas przedstawiła swoje stanowisko, iż rozliczenie premii powinno następować odpowiednio poprzez wystawienie faktur korygujących dla udziałowców w przypadku otrzymania faktury korygującej lub poprzez wystawienie not księgowych w przypadku otrzymania przez Spółkę noty księgowej.Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w tej sprawie Postanowienie, w którym stwierdził, że Spółka winna dokumentować uzyskiwanie premii od dostawców fakturą VAT a udziałowcy-odbiorcy winni wystawiać Spółce również faktury VAT.W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług VAT a w szczególności art. 88 ust. 3a pkt 2, w którym postanowiono, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego faktur w przypadku, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja na temat opodatkowania premii pieniężnej. Tym bardziej, że brak jest jednolitego orzecznictwa w tej sprawie. Za dowód niech świadczy fakt, ze w analogicznej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej wydał postanowienie w myśl którego uznał, że wypłacanie premii pieniężnych partnerom handlowym za uzyskiwanie określonego poziomu zakupów nie stanowi świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 a co za tym idzie jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast u nabywcy towarów, któremu ta premia jest przekazywana zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym.W uzupełnieniu ww. wniosku w piśmie z dnia 12 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.) Wnioskodawca wskazał, iż dokonuje zakupu w imieniu i na rzecz Udziałowców, pełniąc rolę płatnika. Odsprzedaje towary udziałowcom po doliczeniu stałej marży (wynagrodzenia) stanowiącej główne źródło finansowania działalności Spółki. Uzyskiwane premie są związane z uzyskiwanymi przez Spółkę poziomami obrotów (ilościowymi lub wartościowymi). Spółka wypłaca udziałowcom całość premii uzyskanych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu proporcjonalnie do indywidualnego stopnia realizacji przez nich tych poziomów. Warunki uzyskiwania premii określa każdy dostawca indywidualne. Warunki wypłacania premii regulują: Umowa Spółki, Umowa Współpracy, Porozumienia o rozliczeniu premii handlowych - takie same dla każdego Udziałowca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest traktowanie wypłacania premii przez dostawców Spółce za osiągnięcie określonego poziomu zakupów przez Spółkę oraz wypłacanie przez Spółkę analogicznych premii dla odbiorców jako usługi w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 a co zatem idzie dokumentowanie powyższych transakcji fakturami VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, traktowanie wypłacania premii przez dostawców Spółce oraz przez Spółkę dla odbiorców jako usługę w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1, a co zatem idzie dokumentowanie powyższych transakcji fakturami VAT jest nieprawidłowe. Wnioskodawca uważa, że wypłacanie premii w tym przypadku jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług i może być dokumentowane notami księgowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest biurem zakupowym swoich udziałowców i pełni funkcje pośrednika pomiędzy dostawcami towarów a odbiorcami (udziałowcami). Spółka dokonuje zakupów w imieniu udziałowców. Wielkości zakupów związane są bezpośrednio z zamówieniami złożonymi przez udziałowców. Spółka otrzymuje od dostawców premie pieniężne, która uzależnione są od osiągnięcia określonego limitu obrotu w określonym okresie rozliczeniowym.Zatem Wnioskodawca świadczy usługi (dokonuje zakupów towarów na określonym poziomie obrotów) na rzecz swoich dostawców czyli usługobiorców, którzy realizują swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u nich, a nie u innego dostawcy. Otrzymanie premii pieniężnych jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną sprzedawca nagradza kupującego za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, tj. za to że kupujący nabywa towary wybranego kontrahenta, a nie jego konkurentów.

Jednocześnie, co wynika z wniosku, z uwagi na fakt, iż wysokość obrotów realizowanych przez Spółkę jest wynikiem zakupów dokonywanych przez udziałowców Spółki, przyznana premia jest dzielona przez Spółkę pomiędzy jej udziałowców, proporcjonalnie do osiągniętych przez nich obrotów w danym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku występuje sytuacja odwrotna, w której Wnioskodawca jest usługobiorcą (przyjmowanie zamówień) a odbiorcy (udziałowcy) są świadczącymi usługi, którzy otrzymują wynagrodzenie za świadczenie usług w postaci premii pieniężnych w wysokości proporcjonalnej do osiągniętych przez nich obrotów w danym okresie rozliczeniowym.W obu przypadkach wskazać należy, że działania Wnioskodawcy i odbiorców, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacony bonus pieniężny zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Takie działanie należy odpowiednio udokumentować. Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższego zachowanie Wnioskodawcy i odbiorców, polegające na osiągnięciu określonego poziomu obrotów w danym okresie czasu, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, który stanowi, że towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Natomiast wynagrodzeniem za świadczenie ww. usług jest zapłata w formie premii pieniężnej. W obu przypadkach powyższa okoliczność winna być udokumentowana poprzez wystawienie przez świadczącego usługę, faktury VAT na rzecz nabywcy usług.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie usług (określone zachowanie nabywcy tj. osiągnięcie określonego limitu obrotu) za które wypłacany jest premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Wnioskodawcę - faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. dostawców wypłacających premię pieniężną.Natomiast w przypadku wypłacenia przez Wnioskodawcę premii pieniężnej udziałowcom (proporcjonalnie do osiągniętych przez nich obrotów w danym okresie rozliczeniowym) czynność ta winna być udokumentowana poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - udziałowców - faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.Ponadto należy podkreślić, iż przywołane we wniosku przez Spółkę postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego są rozstrzygnięciami danego, konkretnego przypadku, są wiążące tylko w sprawie, w której zapadły i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, pośrednictwo, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 27/12/2012 06:00:01

Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samo...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie odliczania podatku od...

Przechowywanie dokumentów (kopii faktur VAT i rejestrów) na nośnikach komputerowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drod...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 15.02.2007 r. Spółka z o. o. nabyła nieruchomość w drodze egzekucji komorniczej przeprowadzonej przez Komornika Rewiru przy Sądzie Rejonowym . Przybicie własności nastąpiło...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ujęcie w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 faktury korygującej podwyższającej cenę sprzedażyRealizacja programu finansowanego ze środków Projektu Pomocowego Unii EuropejskiejCzy wystawienie faktury bez podatku VAT jest prawidłowe?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu ze środków PFRONUrząd Skarbowy Oleśnica 56-400 ul. Lwowska 34
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.