Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu i czy powinny być dokumentowane fakturami?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 18 lutego 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan firmę handlową, która na podstawie zawartych umów handlowych uzyskuje premie pieniężne. Otrzymywane premie pieniężne nie są związane z konkretną dostawą, a otrzymywane są w zamian za uzyskanie odpowiednio ustalonego wartościowego poziomu zakupów, zakupu określonej ilości towarów oferowanych przez dostawców oraz terminowych płatności. Premie rozliczane są w cyklu kwartalnym. W piśmie z dnia 8 maja 2008 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku wskazał, iż dotychczas premie traktował jako świadczenie usług, dokumentując je fakturami VAT i ujmując w deklaracjach VAT-7.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy otrzymywane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę.Pana zdaniem otrzymywane premie pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek usługę, gdyż ich nie wykonano. Zatem zgodnie z art. 29 ustawy o podatku i usług nie powinny

podlegać opodatkowaniu, tym samym nie należy wystawiać faktur VAT za otrzymane premie, a jedynie noty księgowe. Ponadto wskazuje Pan, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest identyczny z tym, w jakim NSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. akt I FSK 94/06 z dnia 6 lutego 2007 r.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Natomiast w myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, że w przypadku, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, czy też terminowe płatności i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a więc świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że zawarł Pan z kontrahentami umowy handlowe, na mocy których w zależności od zrealizowanego poziomu zakupów oraz terminowych płatności będzie Pan otrzymywał od kontrahentów premię pieniężną. Ponadto wskazał Pan, że otrzymana premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą.

W tym przypadku działania Pana polegające na realizacji określonego poziomu zakupów, mają bezpośredni wpływ na otrzymanie premii. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach i winny być udokumentowane fakturą VAT.

Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.) .

Końcowo należy stwierdzić, iż powołany w uzasadnieniu wniosku wyrok nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii, albowiem stanowi rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, a orzeczenia sądu podejmowane są w oparciu o zebrany materiał dowodowy, dlatego trudno jest określić w jakim stopniu przedstawiona sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia sądu oraz sytuacja przedstawiona we wniosku jest tożsama.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: bonus, prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Lipsko 27-300 ul. Solecka 88

Zasięg terytorialny miasta gminy Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą powiaty lipski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 65101010100164502221000000 VAT 15101010100164502222000000 PIT 62101010100164502223000000...

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka zerowa podatku VAT dla transportu wykazanego na fakturze VAT

Wnioskiem z dnia 22.03.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu o interpretację, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedmiot zapytania stanowiło określenie stawki zerowej...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r...

Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu wyrażenia zgody przez Faktora na przesunięcie terminu wymagalności wierzytelnościTermin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie wagonów w zamian za zaległości podatkoweUrząd Skarbowy Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Obrońców Stalingradu 3Podatnik zapytuje jakie daty nalezy wskazać w fakturach dokumentujących świadczenie usług pomocy prawnej z urzędu w roku 2004r?Wystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.