Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 24 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 24 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą w Polsce, polegającą na naprawie samochodów (warsztat samochodowy). Zdarzenia gospodarcze, dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonuje Pan w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie zatrudnia Pan pracowników.

W październiku ubiegłego roku otrzymał Pan propozycję podjęcia współpracy z firmą z Niemiec. Od tej pory swoje usługi - jako prowadzący działalność gospodarczą - świadczy Pan w Niemczech, w warsztacie samochodowym zlecającego usługę.

W tym celu zmuszony był Pan wynająć miejsce noclegowe, w którym zamieszkał sam. Za noclegi otrzymał Pan rachunek, który wystawiony został na Pana firmę.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki za noclegi w Niemczech można uznać za koszt uzyskania przychodu. Jednocześnie poniesione koszty noclegów w Niemczech nie można uznać za świadczenia na cele prywatne. W miejscu noclegu nie świadczył Pan co prawda żadnych usług, ale usługi świadczył w tym samym mieście. Za wykonywane usługi wystawiał Pan rachunki i opodatkowywał.

Podkreśla Pan, że bez zamieszkania w Niemczech nie osiągnąłby Pan przychodu, a wyjazd do Niemiec miał cel czysto służbowy.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, poniesienie kosztu związane jest z osiągnięciem przychodu, a więc spełniona jest generalna zasada wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Związek ten jest bezpośredni i udowodniony. Jest on też odpowiednio udokumentowany.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi polegające na naprawie samochodów w Niemczech, w warsztacie samochodowym zlecającego usługę. W tym celu wynajął Pan miejsce noclegowe, w którym zamieszkał. Rachunki za noclegi w Niemczech zaewidencjonował Pan w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, iż przedstawiona przez Pana ogólna koncepcja zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowa.

Skoro wynajmowanie miejsca noclegowego jest niezbędne dla świadczenia usług w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, a przy tym z ekonomicznego punktu widzenia jest rozwiązaniem tańszym niż każdorazowe opłacanie noclegów w hotelu, ponoszone wydatki z tytułu przedmiotowego najmu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym również muszą zostać właściwie udokumentowane dowodami księgowymi, tj. zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Przy tym jeszcze raz podkreślić należy, iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika.Interpretacja została oparta na stanie faktycznym opisanym we wniosku, z którego wynika, że w ramach zleceń od kontrahenta z Niemiec uzyskuje Pan przychody z działalności gospodarczej oraz, że podlegają one opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym przedstawionego stanu faktycznego.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, mieszkania, najem, Niemcy, nocleg, zakwaterowanie
Data aktualizacji: 23/01/2013 18:00:01

Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego...

Podatnik zawarł umowę na zakup samochodu ciężarowego, jednakże przed odbiorem samochodu będzie dokonywać przedpłat. Pierwsza przedpłata nastąpiła w sierpniu 2004r. i potwierdzona została fakturą VAT. Zaliczki będą wpłacane w następnych miesiącach...

Czy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% przy fakturowaniu usług budowlanych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT zawierających wady techniczne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie wypłaconych premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących premieCzy administrator może wystawić fakturę za opłaty niezależne na firmę, z pominięciem właściciela lokalu ?KAN-9887/07/09/KAN-13598/10/09Czy jest zasadność wystawiania faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłegoBrak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawiomych na zasadach określonych w § 6 rozporządzenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.