Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy pieniądze wpłacane do spółki przez jej Prezesa (wspólnika) z własnych środków na pokrycie faktur należy potraktować jako umowy pożyczki?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 21.12.2005r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Pismo zostało uzupełnione w dniu 30.12.2005r.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego:

Firma powstała w roku 2001 i tuż po rozpoczęciu działalności Prezes Zarządu pokrył z własnych środków szereg faktur m.in.: za pieczątki firmowe, czynsz za najem lokalu, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, usługi gastronomiczne, czynności notarialne - na łączną kwotę 13.488, 27 zł i zasilił konto bankowe firmy kwotą 8.700 zł z czego, tytułem częściowego zwrotu kosztów, otrzymał od firmy kwotę 4.000 zł, co dało różnicę 4.700, 00 zł.W ten sposób zobowiązanie spółki wobec Prezesa na dzień 31.12.01 wyniosło 18.188, 27 złW styczniu 2002 r. jednostka wydatkowała kwotę 700 zł za nocleg Prezesa przebywającego na spotkaniu z kontrahentem.Spółka zakupiła meble biurowe na kwotę 1.754 zł i nie opłaciła faktury za rozmowy telefoniczne opiewającą na kwotę 952, 78 zł. W związku z tym Prezes Zarządu opłacił wymienione powyżej dwie faktury z własnych środków.Zobowiązanie spółki wobec Prezesa wyniosło na dzień 31.12.2002r. wynosiło 20.195, 05 zł.Następnie w październiku 2003 r. Prezes ponownie opłacił z własnych środków fakturę za rozmowy telefoniczne na kwotę 683, 26 złW związku z tym na dzień 31.12.2003r. zobowiązanie jednostki wobec jej Prezesa wynosiło 20.878, 31 zł.W 2004 r. Prezes został obciążony przez firmę za zakupione przez firmę i odsprzedane mu materiały: w miesiącu czerwcu 2004 r. na kwotę 12.566, 78 zł i w miesiącu listopadzie na kwotę 5.629, 77 zł.W wyniku tych rozliczeń zobowiązanie spółki wobec prezesa na dzień 31.12.2004r. wynosiło 2.681, 76 złW miesiącach marcu i kwietniu 2005 r. Prezes został obciążony przez jednostkę kwotą w wysokości 149, 96 zł.W czerwcu 2005 r. Prezes z własnych środków opłacił faktury PTK Centertel wystawione na rzecz Spółki w kwocie 728, 02 zł.Reasumując powyższe rozliczenie jednostki wobec jej Prezesa wynosi 3.259.82 zł.

Pytanie podatnika: Czy pieniądze wpłacane do Spółki przez jej Prezesa należy potraktować jako pożyczki?

Stanowisko podatnika: Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych kwoty wpłacane do spółki przez jej prezesa są pożyczkami.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 30.04.2004r .- (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn zm.) - art. 1 ust. pkt 1 lit.k czytamy, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umowy spółki ( akty założycielskie). Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w ust. 3 powołanego wyżej artykułu wprowadza definicję zmiany umowy spółki, zgodnie z którą za zmianę umowy spółki przy spółce kapitałowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego. W katalogu zmian umowy spółki zastosowano kryterium "zwiększenia majątku (kapitału) spółki" jako kryterium uzasadniające obciążenie podatkiem dokonanej zmiany. Ustawodawca w cytowanym przepisie jako kryterium zmiany umowy spółki podaje przyczynę, tj. zwiększenie majątku (kapitału) spółki poprzez wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu.

Za zmianę umowy spółki uważa się również dopłaty i pożyczki udzielane spółce przez wspólników (akcjonariuszy), a także oddanie przez nich spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Ustawa o podatku do czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji umowy pożyczki, dlatego należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 k.c.). Umowa pożyczki jest umową konsensualną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli stron. Jest umową obligacyjną wywierającą skutki w sferze prawa rzeczowego.

Umowa pożyczki może być zwarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej w formie aktu notarialnego). Umowa pożyczki winna być zawarta w formie pisemnej wówczas, gdy przenosi pięćset złotych. Jest to forma przewidziana dla celów dowodowych. Nie zastosowanie tej formy nie skutkuje nieważnością dokonanych czynności.

Odnosząc się do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wszelkie udzielone pożyczki spółce przez wspólników (akcjonariuszy) należy uważać za zmianę umowy spółki. Ustawodawca nie uzależnia, zatem powstania obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej od określonej kategorii pożyczki udzielonej spółce przez wspólników (akcjonariuszy). Nie różnicuje więc umów pożyczki w zależności od dodatkowych kryteriów, a zwłaszcza od postanowień w samej umowie spółki o obowiązku wspólnika (akcjonariusza) do udzielania pożyczki. De lege lata nie ma podstaw prawnych, aby na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywać rozróżnienia pożyczek na np. pożyczki zewnętrzne i wewnętrzne.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych, zaś w przypadku spółki mającej osobowość prawną w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego na spółce. Zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt.d powołanej ustawy podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki.Stawka podatkowa została określona w art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.Podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatników (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Ustawa z dnia 19.12.2003r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 42) w art. 1 wprowadza następujące zmiany w art. 9 w pkt 10 dodaje się lit.h w brzmieniu "zwalnia się pożyczki udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej."

Reasumując powyższe pożyczki udzielone przez wspólnika do dnia 01.05.2004r. podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaś pożyczki udzielone po dniu 01.05.2004r. są zwolnione z podatku.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: pożyczka, spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana umowy spółki
Data aktualizacji: 03/01/2013 18:00:01

Z jakiego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty przychodów wyra...

Na podstawie art. 14 a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Dowód dostawy online

Dowód dostawy to obok awiza jeden z dwóch podstawowych elementów korespondencji handlowej związanej z dostarczaniem zamówionego towaru. Dokument ten, często też określany jako WZ (wydanie zewnętrzne), stanowi podstawę wydania towaru z magazynu...

Czy różnica pomiędzy wartością diety krajowej 23 zł, a rzeczywistymi wydatkami na wyżywien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowa...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 02.08.2005 r., oraz w dniu...

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną w...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3 443-29 05 AK 53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur zbiorczych onlineCzy można odliczyć podatek VAT z faktur od usług i zakupów przy wymianie nawierzchni na placu wokół Teatru?Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu pnWystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden rokUjmowania w ewidencjach VAT faktur VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.