Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy po 1 czerwca 2005 r. można odliczać całą kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych z tytułu leasingu samochodu Peugeot 206?

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 07.06.2005r. (data wpływu 13.06.2005r.) odnośnie prawa do odliczania po 1 czerwca 2005r. całej kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach VAT wystawianych w związku z zawartą umową leasingu samochodu Peugeot 206 - jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I EW dniu 13.06.2005r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął Pana wniosek z dnia 07.06.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. We wniosku z dnia 07.06.2005r. napisał Pan, że jest stroną umowy leasingu zawartego w dniu 04.12.2001r. przez trzecią firmę z firmą leasingową. Na mocy porozumienia stron wszedł Pan w prawa i obowiązki leasingodawcy w dniu 19.04.2004r. Do dnia 01.05.2004r. strony umowy leasingu miały pełne prawo dokonywać obniżeń podatku należnego o zawarty w fakturach leasingu podatek naliczony. W związku niezgłoszeniem umowy leasingu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego w terminie określonym w art. 154 ust.2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r., utracił Pan prawo do odliczania z przedmiotowej umowy podatku naliczonego.We wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem, czy umowa leasingu, od której leasingobiorca mógł odliczać podatek naliczony w okresie od daty jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2004r., po ponownym jej zarejestrowaniu zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. zmieniającej ustawę z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, będzie dawała Panu prawo do odliczania podatku VAT z wystawianych na podstawie mowy faktur VAT po dniu 1 czerwca 2005r.Pana zdaniem będzie miał Pan prawo do odliczania podatku VAT, gdyż wyczerpane zostaną wszystkie warunki, tj.-warunek wcześniejszego prawa do odliczania podatku; takie prawo istniało przed 30.04.2004r.-warunek niezmieniania treści umowy leasingu-warunek jej zarejestrowania w urzędzie skarbowymW piśmie z dnia 12.07.2005r. (data wpływu 13.07.2005r.), w odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie Nr DUS-PP/446/2256/2005 z dnia 05.07.2005r. do uzupełnienia wniosku z dnia 07.06.2005r., poinformował Pan, że przedmiotem umowy leasingu jest samochód Peugeot 206 XR PRESENCE 5 DRZWI CIĘŻAROWY. Samochód posiada dopuszczalną ładowność 520 kg i 4 miejsca (siedzenia). Powyższe ustalono na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 12.06.2005r., uprzejmie informuje:Użytkowany przez Pana na podstawie umowy leasingu samochód ciężarowy jest pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2005r., tj. samochodem o ładowności mniejszej niż ładowność określona wg wzoru DŁ = 357 kg + nx68 kggdzie:DŁ -oznacza dopuszczalną ładownośćn - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcyW myśl art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie, tj. przed 1 czerwca 2005r. Art. 1 ww. ustawy dotyczy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Zgodnie z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2005r., w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust.3 i 5, na podstawie umowy najmu. dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.W myśl art. 154 ust.1 ustawy o VAT przepisu art. 86 ust.7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.Stosownie do art. 154 ust.2 przepis ust.1 ma zastosowanie:1)w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz 2)pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004r.W świetle powyższych przepisów w sytuacji gdy przed 1 maja 2004r. przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z umowy leasingu w wysokości 100% i do dnia 14 maja 2004r. nie zarejestrował Pan umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym, w okresie od 1 maja 2004r. przysługuje Panu prawo do odliczania podatku naliczonego w wysokości 50% podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.Powołany przez Pana we wniosku przepis art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczy samochodów będących przedmiotem umowy leasingu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, w stosunku do których kwotę podatku naliczonego przed 1 czerwca 2005r. stanowiła cała kwota podatku wykazanego na fakturze. Ponieważ do dnia 14 maja 2004r. nie zarejestrował Pan umowy leasingu w urzędzie skarbowym, przed dniem 1 czerwca 2005r. nie przysługiwało Panu prawo do odliczania podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy w wysokości 100%.W związku z powyższym przepis art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. w Pana sprawie nie ma zastosowania.Zgodnie zatem z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw będzie Pan mógł kontynuować odliczenie podatku naliczonego na dotychczasowych zasadach, tj. wynikających z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 22 sierpnia 2005r., tj. w wysokości 50% podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Zgodnie z art.14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej - 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.Postanowienie z mocy art. 143 §2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
Słowa kluczowe: ładowność, odliczenie podatku od towarów i usług, rejestracja umowy, samochód ciężarowy, umowa leasingu
Data aktualizacji: 21/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Słupsk 76-200 ul. Szczecińska 59

Zasięg terytorialny miasta Ustka, miasto na prawach powiatu - Słupsk gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka powiaty słupski województwo pomorskie Konta bankowe CIT...

Dotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do...

Zapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją prz...

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z jednym z polskich kontrahentów umowę joint venture. Na podstawie umowy jej strony, jako niezależne podmioty, postanowiły w ramach wspólnego przedsięwzięcia...

Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystaw...

Na podstawie przepisu art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatnika Pana K. z dnia 11 lutego 2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pani doręczonego do tut. Urzędu 13 grudnia 2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy po otrzymaniu premii pieniężnej należy wystawić notę księgową czy fakturę VAT i opodatkować stawką 22% VAT?Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupu towarów dokonanych przed zgłoszeniem rejestracyjnym?W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy ująć wystawione faktury korygujące?W jaki sposób dokumentować otrzymane dopłaty do wody ?Czy właściwym dokumentem jest faktura, czy też faktura wewnętrzna ?Prawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.