Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawionej przez biegłego sądowego na fakturze VAT?

Jednostka w dniu 25.05.2005 r. złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na zlecenie sądu przez biegłych sądowych. Ponieważ wniosek ten był niekompletny, Naczelnik tut. Urzędu w dniu 08.06.2005 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia podania. Pismo w sprawie uzupełnienia zostało złożone w dniu 17.06.2005 r.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący:Biegły sądowy wydaje opinie na zlecenie sądu. Za wydaną opinię biegły sądowy pobiera należność na podstawie wystawionej dla sądu faktury VAT.

Jednostka zwróciła się z następującym zapytaniem:- czy podatek od towarów i usług może być naliczany od kwoty netto wystawianej przez biegłego sądowego na fakturze VAT oraz- czy biegły sądowy winien wystawiać fakturę w przypadku kiedy prowadzi działalność gospodarczą, lecz w zgłoszeniu tej działalności nie ujęto występowania jako biegły sądowy i wydawania opinii zlecanych przez sąd ?

Zdaniem wnioskodawcy sąd obowiązany jest do uiszczenia należności za fakturę VAT w kwocie brutto, natomiast wystawca faktur powinien samodzielnie dokonać rozliczenia w podatku dochodowym, jak również w podatku od towarów i usług.

Wyżej przedstawione stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe, ponieważ:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa, co wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez biegłych sądowych, nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 113 ust. 1 cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak wynika z powyższego przepisu kwoty osiągane ze sprzedaży usług polegających na wydawaniu opinii na zlecenie sądu podlegają zwolnieniu podmiotowemu do momentu przekroczenia progu podatkowego w zakresie podatku VAT (w 2005 r. próg ten wynosi 43.800,- zł). Natomiast podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży wartości progu podatkowego.

Ponadto Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) do wystawiania faktur VAT uprawnieni są tylko zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej.

W związku z powyższym, biegli sądowi, którzy spełniają w/w warunek, uprawnieni są do wystawiania faktur VAT za wydaną opinię na zlecenie sądu.
Słowa kluczowe: biegły, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura vat, podstawa opodatkowania, przedmiot opodatkowania
Data aktualizacji: 27/10/2012 19:08:20

Czy umowa z deweloperem z zaznaczoną kwotą podatku VAT i akt notarialny są wystarczające...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Dotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obow...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...

Czy Gmina, wnosząc aport do Spółki, w której ma 100% udział, po dniu 1 kwietnia 2009 r. wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie kwoty otrzymanej od kontrahenta, na podstawie wyroku sądowego, za usługi, kt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych kosztami za tzw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur korygujących do faktur wewnętrznychKiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy leasingu?Czy po 1 czerwca 2005 r. można odliczać całą kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych z tytułu leasingu samochodu Peugeot 206?Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?Czy zakup wierzytelności przez X jest usługą podlegającą VAT i czy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.