Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeżeli usługa była wykonana w Słowacji?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę z tytułu wykonanej usługi związanej z nieruchomością znajdującą się na terenie Słowacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 19 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę z tytułu wykonanej usługi związanej z nieruchomością znajdującą się na terenie Słowacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 15 grudnia 2007r. Wnioskodawca zawarł umowę z firmą słowacką na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem w ramach inwestycji pod nazwą Pawilon Handlowy w B., w którym firma podwykonawcza dokonywała konstrukcji stalowej. Pawilon Handlowy w B. to budynek trwale związany z gruntem. Wnioskodawca nie jest w Słowacji zarejestrowany dla celów podatku VAT.

Wnioskodawca w dniu 10 stycznia 2008r. zawarł umowę z podwykonawcą (firma polską) na montaż konstrukcji stalowej na ww. zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Pawilon Handlowy w B. Podwykonawca po wykonaniu usługi montażu konstrukcji w B. wystawił w dniu 27 lutego 2008r. dla Wnioskodawcy fakturę z 22% stawką podatku VAT.

Podwykonawca posiada NIP unijny, lecz nie jest również zarejestrowany w Słowacji dla celów podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeżeli usługa była wykonana w Słowacji.

Zdaniem Wnioskodawcy podatek naliczony od towarów i usług, który dotyczy sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w kraju, a nabyte towary i usługi były związane z tą sprzedażą podlegają odliczeniu na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało między innymi w art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Omówione zasady dotyczą zarówno wykonawców, jak i podwykonawców. Wykonawcy, świadcząc usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium innego państwa są usługodawcami. Podobnie rzecz ma się w przypadku podwykonawców. Również oni są usługodawcami usług, których miejscem opodatkowania jest kraj położenia nieruchomości, której usługa dotyczy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczona usługa montażu konstrukcji stalowej związana jest z nieruchomością położoną na terenie Słowacji. Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż usługę wykonał podwykonawca, bowiem istotne jest miejsce położenia nieruchomości, z którą usługa ta jest związana. Zatem dla przedmiotowej usługi, miejscem świadczenia będzie Słowacja, tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. W świetle powyższego podwykonawca winien wystawić fakturę VAT na rzecz polskiego zleceniodawcy, wskazując iż przedmiotowa usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie RP.

Sposób dokumentowania czynności związanych ze świadczeniem usług poza granicami kraju, w przypadku, gdy podatnik nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej (w kraju wykonania usługi) reguluje art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W przedmiotowej sprawie dane usługi montażu konstrukcji stalowej będą podlegać przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Słowacji. Usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zatem zastosowanie znajdują przepisy art. 106 ust. 2 i 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi obowiązek wystawiania faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (Polski) lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Ww. przepis stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towarów lub wykonaniem usługi. Stosownie do § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia wystawiona w takich przypadkach faktura, powinna zawierać dane określone w § 9 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Zatem podwykonawca nie wykazuje na wystawianych fakturach stawek i kwot podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktura winna zawierać m.in. wartość netto usług świadczonych przez podwykonawcę.

Podatnik jak również podwykonawca świadczący usługi budowlane związane z nieruchomościami położonymi na terenie Słowacji winni zapoznać się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w tym państwie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, m. in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika w tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W związku z powyższym wystawiona przez podwykonawcę faktura dotycząca usługi montażu konstrukcji w B. dla Wnioskodawcy nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego, gdyż dokumentuje transakcję niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, nieruchomości
Data aktualizacji: 13/10/2013 13:33:36

Czy podlega zwolnieniu od podatku darowizna rachunku oszczędnościowo-kredytowego w Kasie M...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Pana pisma z dnia 26 stycznia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 4 lutego 2005 r.)...

Interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony znak: PF 7 02 2005 z dnia...

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jaki sposób należy udokumentować otrzymanie premii?Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczysteJak ma wyglądać ewidencja księgowa/podatkowa w filii położonej w Niemczech, czy zgodnie z przepisami polskimi czy niemieckimi?Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty i prowizje bankowe od opłat związanych z budynkiem stanowią koszty uzyskania przychodu?Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.