Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2009r. (data wpływu 20 stycznia 2009r.), uzupełnionego pismem z dnia 18 lutego 2009r. (data wpływu 20 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku odprowadzenia podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 lutego 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku odprowadzenia podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina w latach 2006-2007 poniosła koszty wykonania projektów technicznych oświetleń drogowych na terenie gminy. Projekty te nie zostały wykorzystane do dalszej rozbudowy sieci energetycznej, ponieważ po wybudowaniu takiej sieci gmina nie miałaby prawnych możliwości przekazania majątku samorządowego na rzecz podmiotu gospodarczego tj. Spółce. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej są zobowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci energetycznych.

W związku z tym Gmina wystawiła fakturę VAT, w której dokonuje odsprzedaży dokumentacji technicznej projektów oświetleniowych usługodawcy z uwzględnieniem tej samej stawki VAT, która widnieje na fakturze wystawionej na rzecz Gminy za wykonanie tegoż projektu przez usługodawcę.

Przy zakupie usługi (projektu technicznego) Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W uzupełnieniu Gmina wskazała, że sprzedała dokumentację projektowo - kosztorysową oświetleń drogowych Wykonawcy, który wygrał przetarg w Spółce S.A. na wykonanie budowy oświetleń drogowych.

Gmina z przyczyn prawnych niezrealizowała zadania dotyczącego inwestycji w zakresie budowy nowych punktów oświetleniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie musi odprowadzać należnego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przenosząc powyższy stan prawny na grunt przedstawionego stanu faktycznego należy podkreślić, iż zbycie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetleń drogowych stanowi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 8 cyt. ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.W związku z powyższym, stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał zbycia dokumentacji technicznej projektów oświetleniowych na rzecz usługodawcy. Przedmiotowe zbycie Wnioskodawca udokumentował fakturą VAT, w której naliczył podatek należny VAT. A zatem uznać należy, że Wnioskodawca dokonał zbycia dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetleń drogowych. Faktura dokumentująca ww. transakcję weszła do obrotu prawnego a także nastąpiło wykonanie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem jednak ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl natomiast art. 19 ust. 4 cyt. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 33 i 33b (art. 103 ust. 1 ustawy o VAT).

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, iż po stronie Wnioskodawcy w dniu wystawienia faktury powstał obowiązek podatkowy z tytułu zbycia dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetleń drogowych, tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego wynikającego z przedmiotowej faktury.

Ponadto na marginesie należy również wskazać art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, wprowadzający specyficzną instytucję obowiązku zapłaty podatku w razie wystawienia faktury. Przepis ten stanowi bowiem, iż w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stanowisko Wnioskodawcy, iż nie musi on odprowadzić podatku należnego VAT należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 30/01/2013 12:00:01

Czy zasadne jest wystawienie faktury, gdy należności wynikające z cesji wierzytelności zos...

Na podstawie art.216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 ze zm.), art.4 ust.1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Możliwość umieszczania w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług przez jednostkę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opoda...

Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www.pl. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97, 60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta...

Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury kory...

Na podstawie art.216 i art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: . z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowe zaliczenie operacji transferu zawodników do przychodówW jaki sposób należy dokumentować sprzedaż usług najmu oraz otrzymanych faktur zakupu przez małżonków będących odrębnymi podatnikami podatku VAT ?Czy wystawiając fakturę pod datą otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy można zastosować stawkę 0%?Udokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówCzy dochód ze sprzedaży akcji z rachunku papierów wartościowych stanowiącego współwłasność małżeńską powstaje u każdego z małżonków?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.